martes, 30 de diciembre de 2014

Qué é o Trastorno Espeífico da Linguaxe


 TEL é un trastorno grave e duradeiro que afecta á adquisición da
linguaxe dende os seus inicios, prolóngase durante a infancia e a adolescencia, podendo deixar secuelas significativas na idade adulta.

Cartel explicativo do Trastorno Específico da linguaxe. Editado pola Asociación TEL de Galicia


                                         enlace ao cartelAgasallos para os Nenos e Nenas
Entrada  onde explica a importancia de coidar  a cantidade de xoguetes que se lle regalan aos nenos e nenas, sobre todo no Nadal.  Tamén fai unha reflexión sobre que xogos son estimulante e enriquecedores para o desenvolvemento persoal e social dos máis pequenos.

Guía Trastorno Específico da Linguaxe


Guía Editada pola Asociación Trastorno Específico da Linguaxe  Galicia. 
Elaborada por Mónica Vilameá Pérez.
A guía explica que é o trastorno específico da linguaxe, 
describe as características do alumnado con este Trastorno da etapa infantil e da etapa de Educación Primaria e da pautas para a súa estimulación.Guía para a Intervención no Ámbito Educativo

miércoles, 17 de diciembre de 2014

Técnicas para el Control de Conductas Inadaptadas


Os pais e nais temos que ensinar aos noso fillos formas de actuar consecuentes e responsables e a relacionarse  respectando aos demais , sabendo esperar o seu turno, recollendo as súas cousas,...  
Con calma e afrontando a situación conflictiva que xenera a súa conduta provocadora, desafiante. 
Podemos empregar distintas técnicas para facer que se modifique a actitude do noso fillo, filla. 
É moi importante ser consecuente e constante para conseguir o cambio.

Dende a Consejería de Educación do Goberno de Canarias nos explican algunhas técnicas como:


  1. Eloxiar ( qué eloxiar, Cómo ..)
  2. Ignorar ( cómo facelo ...)
  3. Técnica do  disco Raiado antes as preguntas insistentes  ¿por qué non podo facer ...?
  4. Dar recompensas polas condutas desexables, fai co neno, nena se sinta ben.
  5. O Uso de Gráficos resulta efectivo para algunhas condutas ex. cepillarse os dentes.                         preme na imaxe para acceder ao documento 
                                


WEB BUENOS TRATOS

Dirixido a familia, profesores para alumnos de Educación  Infantil, Educación Primaria e outros ámbitos socioculturais interesados.
O seu obxectivo é  a Educación en Valores concienciar sobre aspectos da coeducación, a tolerancia na familia e o respecto entre compañeiros. 

Os aspectos que traballa son Autoestima, Coeducación, Resolución de conflitos a través da comunicación interpersoal.

O programa para a Educación Infantil consta de guía para o mestre e a familia e caderno de actividades para os alumnos de 3 a 5 anos. Ten como obxectivo o desenvolvemento persoal e emocional axustado.
O programa de Educación Primaria consta de guía para o profesorado, caderno de actividades para o alumno e caderno para a familia  en dous tramos de idade de 6-8 anos e outra guía para o mestre, caderno de actividades para alumnos, caderno de actividades para pais e nais de 8-12 anos. Ten como obxectivo o desenvolvemento da autoestima, a resolución pacífica dos conflitos e as destreza nas habilidades de comunicación.
Todo iso de forma lúdica e divertida e coa implicación dos pais, nais para continuar co traballo realizado en clase.

  accede ao programa buenostratos.larioja.org


Autores : Ana Rosa Alba Angulo, Sonsoles, Guerras Martín, Zahida Rodríguez González
Edita : Gobierno de La Rioja, Consejería de Salud y Servicios Sociales. Programa "Buenos Tratos"

A Convivencia nos Centros Educativos


Os conflitos xurden de maneira natural na sociedade que vivimos, tamén na escola é son unha oportunidade de crecemento e maduración persoal.
a resolución de conflitos ensinase. A convivencia na escola non só se limita a cumprimento de normas, polo contrario as relacións interpersoais sertiva, positivas e gratificantes son as que toman conciencia da interdependencia cos outros membros da comunidade e asumen responsabilidades e retos  das súas accións, para conseguires unha convivencia sana e gratificante.

Neste traballo de M. Carme Boqué Torremorell 
Jornadas Psicopedagogos, Alicante, 2006 


Trata estes apartados :

I. A perspectiva proactiva convirte a resolución de conflicto actual en prevención dun conflicto futuro.

II Formar para a convivencia

III Previr condutas problemáticas

IV Intervir fronte aos conflitos : 
-  Comprensión 
-  Empatía
-  Prevención
-  Escoita activa
-  Estilos de xestión  de conflitos
-  Identificación de intereses
-  Cooperación
-  Creatividade 
-  Participación activa
-  Criterios de realidade
-  Reparación e reconciliación
-  Cultura de paz
DISLEXIA ATENCIÓN NA AULA DENDE UN MARCO POSITIVO

Cando un alumno/a ten dificultades lecto-escritoras, estas van a afectarlle a todas as materias que precias destas habilidades. 
Os noso alumnos van atoparse con maior dificultade para facer exercicios,actividades comprender información, cando non  sexa capa aparecerá a frustración
estas difcultades na lectura que aparecen nas areas realcionadas coa linguaxe acarrea tamén alteracións emocionais.
Unha vez diagnosticada a Dislexia na lectura, débese programar unha intervención que non só debe ter en conta as dificultades senón tamén as súas potencialidades para apoiarse nelas, o alumno así mellorará a súa autoestima e a súa automotivación


Via : antonioesquivias.wordpress.com

lunes, 15 de diciembre de 2014

Guias Dislexia

Asociación Andaluza de Dislexia, ASANDIS


Os capítulos da guía tratan sobre:

Qué é a Dislexia : causas, consecuencias, tipos de dislexia, patoloxías asociadas.

Cómo identificar 

Cómo diagnósticar

Actuación na aula

por tramos de idade: O-3 anos, 3-5 anos, 5-9anos ; 9-12 anos.

Actuacións a hora de avaliar.

Especial mención aos idiomas extranxeiros.

Pautas para a familia

Pautas para o alumno/a.outra guía interesante para docentes  sobre o traballo coa Dislexia. Junta de Andalucía 
Indice: 
Quenes son os alumnos, alumnas con Dislexia
Identificación e Avaliación do alumnado con Dislexia
Necesidades Específicas de Apoio Educativo
Atención Educativa 
Familia
Glosario
Bibliografía 

                                     
Accede a guía na imaxe
Caderno de traballo       

Accede na imaxe

lunes, 1 de diciembre de 2014

EVALUANDO NEE


Cando se avalía alumnos con ACI significativas, o profersor dúbida 
¿ Qué criterios de avaliación son ?,  ¿ Cómo ten que adapatalos, simplicalos, reducilos ou eliminalos? ¿ En qué medida pode simplificar os items que van ser avaliados ? ¿Quén ten que avaliar a un alumno con apoio educativo?.

Na Entrada de Antonio Márquez Ordoñez  nos aclara como facelo, Art. 14.3 do Real Decreto 126/2014, referido ao alumnado con NEAE, establece ca avaliación continua e a promoción deste alumnado tomarán como referente os criterios fixados nas súas adaptacións


Isto é así porque os criterios de avaliación que se lle aplican a este 
alumnado elabóranse así:


  1. Tómase como referente o mesmo criterio que se establece para o grupo clase do acnee.
  2. Este criterio  adaptase en función das “capacidades” co alumno posua.
  3. Este criterio adaptase en función do nivel de competencia curricular do alumno.
  4. Se o criterio alónxase moito das súas posibilidades eliminase ou substitúese por criterios de niveis ou etapas anteriores.                                 accede a entrada pinchando na imaxe.martes, 4 de noviembre de 2014

Caderno de Habilidades Alternativas a Agresión
Ë importante decatarse ca nosa valía persoal e os nosos dereitos poden defenderse con comportamentos non agresivos. En moitos casos, o comportamento agresivo pode levar a unha espiral de violencia na que todos os implicados sean mal-parados.
Neste libro vanse a entrenar habilidades para chegar a  acordos, establecer compromisos de resolución de conflitos, cooperar,  etc.

deíxovos o indice


Acerca de las habilidades alternativas a la agresión  páxina 3
1 - No entrar en peleas  páxina 4
2 - Emplear el autocontrol páxina  8
3 - Responder a las bromas páxina 12
4 - Convencer a los demás páxina 16
5 - Negociar  páxina 21
6 - Compartir algo páxina 26
7 - Ayudar a los demás páxina 31


Este documento forma parte de un proyecto dirigido por Alberto Acosta Mesas (acosta@ugr.es) y Jesús López Megías (jlmegias@ugr.es), del Departamento de Psicología Experimental y Fisiología del Comportamiento de la Universidad de Granada.


martes, 28 de octubre de 2014

Guía para unha educación en Igualdade

Guía Práctica para chicas y chicos, con unha lectura para reflexioar, curiosidades para comentar e a continuación proposta de actividades.
os capítulos de traballo os enfoca dende a idea de Compartir pasado, Compartir futro, Compartir Casa, Compartir linguaxe, Comartir coidado do medio ambiente, Compartir para participar, Compartir a igualdade dende o respecto a diversidade, Compartir os afectos na igualdade                                                     enlace para a súa descarga


Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid/Ayuntamiento de Madrid. Área de Familia y Servicios Sociales. 
Dirección General de Igualdad de Oportunidades
Luz Martínez Ten y Rosa Escapa Garrachón


Prevención de Condutas desafiantes na Educación Infantil.


Este manual ofrecese aos mestres co obxectivo de promover prácticas que optimicen el desenvolvemento persoal e social dos nenos e nenas, e prevengan a aparición de condutas desafiantes mediante el establecimiento de relación positivas entre todos os membros da comunidade educativa, e a creación de entornos que aseguren o benestar, estimulen o interese e favorezan a implicación dos alumnos, alumnas nas actividades diarias.
O tratamento das condutas desafiantes a través de programas de modificación de conduta, vese como insuficiente, como respuesta a  necesidade dos nenos e nenas de mellorar a capacidade para regularse a se mesmos este libro propón un enfoque proactivo que apoie o desenvolvemento socioemocinal desde a idade infantil.
Consta dun módulo introductorio onde facilita a identificación de condutas desafiantes.
O módulo 1º, 2º  céntranse nas pautas de relación que se dan nos contextos máis relevants dos nenos,nenas ( familia, escola) é a importancia da calidade nestas relacións.
No 4ºe 5º anima a estruturar o espazo, os recursos materiais, o tempo, de maneira que asegure o benestar e facilite a aprendizaxe.
No 6º, 7º, 8º está adicados ao desenvolvemento da autorregulación, á educación emocional e a ensinanza explícita das habilidades sociais.


MÓDULO INTRODUCTORIO
El desarrollo socioemocional y la prevención 
de conductas desafi antes ......
MÓDULO 1
La relación maestra-niños .....
MÓDULO 2
El apoyo a la relación entre iguales ....
MÓDULO 3
La relación con las familias
MÓDULO 4 
El diseño del entorno físico
MÓDULO 5
La organización del tiempo 
MÓDULO 6
Facilitar el desarrollo de la autorregulación. 
MÓDULO 7
Enseñar a comprender, expresar y regular emociones .....
MÓDULO 8
La enseñanza explícita de habilidades sociales .......

AUTORES
Laura Escribano Burgos
Asunción González del Yerro Valdés
Mónica Ortiz García
Cecilia Simón Rueda
Mariona Tarragona Roig
Estela Uribe Franco
COLABORADORES
Bertha Álvarez Morales
Abril Cortés Salazar
Patricia Mercado Sánchez
Marta Sandoval Mena
Fundación Educación y DesarrolloFonte Orienta2Rúbrica: infografía dos Elementos dos que constaAs Rúbricas son instrumetnos de avaliación que se organizan en táboas nas que se especifican os rangos de desempeño en relación a un estándar de aprendizaxe determinado.
Nesta entrada da revista educacion y cultura Az , sinala os aspectos que debe cumprir unha rúbrica e  dos elementos que consta.


viernes, 17 de octubre de 2014

Guía Trastorno Por Deficit de Atención e Hiperactividade para el profesorado


Publicación dende a páxina de Educastur, con orientacións e estratexias dirixidas ao profesorado con alumnos con TDAH.estratexias clasificadas para incidir no déficit atencional, no déficit de inhibición ou no déficit de impulsividade.

Accede na imaxe

Índice 
Estratexias.xerais 
Organizativas e metodolóxicas 
Manexo do comportamento 
Mellora de aspectos socioemocionais
Mellora da convivencia dentro do grupo
Manexo das actividades complementarias e extraescolares
Estratexias para Educación Primaria
Estratexias para mellorar a atención en primaria
Estratexias para traballar a hiperactividade en primaria
Estratexias para traballar a impulsividade en primaria
Estratexias para Educación Secundaria 
Estratexias para mellorar a atención en secundaria
Estratexias para traballar a hiperactividade e impulsividade en secundaria
Pautas de intervención en dificultades especificas de aprendizaxe
Lingua
Matemáticas
Estratexias para a avaliación
Exames e avaliacións
Outros aspectos a considerar na avaliación continua
Coordinación entre o centro educativo e a familia
Persoaxes principais na relación entre familia e centro
Implicación da familia e do centro no proceso de detección, avaliación e intervención
Pautas para traballar na casa
Bibliografía 
Web grafía 
Anexos 

Edita: Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Gobierno del Principado de Asturias.
jueves, 16 de octubre de 2014

Manual de Autocontrol
Manual dirixido a nenos e adolescentes. que teñen condutas conflictivas, disruptivas.  Mediante observación, rexistro das situacións,  propón estratexias e técnicas alternativas para a disminución das condutas problemáticas e lograr o autocontrol.

Elaborado por Inma Araújo López do Centro de Atención al Menor Alborada Vigo.
colaboradores María Besada Montenegro. Coordinadora y pedagoga del Centro de Día de Atención al Menor Alborada. 
Omar Fares Montoya. Educador del Centro de Día de Atención al Menor Alborada


martes, 14 de octubre de 2014

Cómo formar equipos de Traballo Cooperativo na Aula


Artículo que nos fala da importancia para a aprendizaxe do traballo ccooperativo, fai unha reflexión sobre a diferenza da colaboración e a cooperación, para unha  metodoloxía inclusiva, participativa.
e nos estructura as fases para levar a cabo a formación destes grupos.
Tamén fala do papel do mestre de Pedagoxía Terapeútica nesta metodoloxía.Recompilado do blog de Santiago Moll


Estratexias e Actividdes da Aprendizaxe CooperaativaA APRENDIZAXE COOPERATIVA: ALGUNHAS IDEAS PRÁCTICAS 

este traballo ten os capítulos :

1. A organización do traballo cooperativo na aula 

2. Algunhas técnicas da aprendizaxe cooperativa

3. Programa para ensinar a traballar en equipos cooperativos

Pere Pujolàs Maset 
Universidad de Vic
lunes, 13 de octubre de 2014

Xogos de ConvivenciaXogos para nenos e nenas de idades comprendidas entre 6 e 12 anos.
Onde practican Valores Educativos como a Igualdade, Respecto, Colaboración e  Axuda.


recompilado do blog audiciontierno


lunes, 6 de octubre de 2014

Guía de Xénero: identidades e CoidadosGuía editada por Plataforma de Infancia dirixida especialmente para traballar con nenos, nenas e adolescentes.

Consta de seis fichas para traballar de maneira individual e logo facer a posta en comúns para reflexións, propostas e conclusións.

Esta Guía Trata  : a centralidade dos coidados para o mantemento da vida e a importancia dunha distribución recíproca distes coidados.( fichas 1,2,3)

a decontrucción de roles e estereotipos ( fichas 5,6).
Para descargar fai click na imaxe


lunes, 15 de septiembre de 2014

Aprende a avaliar con Rúbricas
A necesidade  de facer participe da súa avaliación ao alumno, sabendo o que se espera que acade nas tarefas, é de maior importancia dentro da aprendizaxe. 
As Rúbricas axudan a conseguir estes obxectivos e facer unha avaliación con criterios máis uniformes e claros, para mestres e alumnos.

  

 preme na imaxe para ver "Rúbrica para facer Rúbricas"

Fala tamén doutras ferramentas da web como 
recompilado do blogPrincippiasábado, 5 de julio de 2014

GUIA CLÍNICA T.O.C. EN NIÑOS Y ADOLESCENTES


Guia clínica de Trastornos Obsesivos Compulsivos en nenos e adolescentes. 
O TOC caracterízase pola presenza de obsesións e compulsións.
Dentro do manexo do TOC sinala tres apartados: detección, tratamento farmacolóxico e tratamento psicosocial onde da pautas para a escola. 

                                            


Guía clínica del Hospital Psiquiátrico Infantil " Dr. Juan N. Navarro"

via : Monica Diz Orienta

PROTOCOLO DE CONSENSO SOBRE TDAH NOS ÁMBITOS EDUCATIVO E SANITARIO EN GALICIA


¿CÓMO ELBORAR UNHA RÚBRICA?
A rúbrica é un instrumento de avaliación auténtica do desempeño dos estudantes.
No presente documento  define e describe o proceso para elaborar as rúbricas, suas ventaxas e inconvintes.
Ademáis listanse algunhas ferramentas web para la creación de e-rúbricas.Departamento de Evaluación Educativa, Secretaría de Educación Médica Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México, México D.F., México.


jueves, 22 de mayo de 2014

AUTOAVALIACIÓN : RÚBRICAS


O uso de guías de traballo, para axudar aos alumnos, alumnas a pensar sobre as metas a conseguir co mesmo e os criterios polos cales o seu traballo será  avaliado, favorece a autonomía e a autorreflexión sobre o que se está a facer,  estas guías chámanse  Rúbricas. 
aquí hai alguns exemplos:
RÚBRICA  para evaluar as exposicións orais dos alumnos. 

Recompilado deOutro exemplo:
Rubrica para autoevaluación e  avaliación compartida da fluidez lectora.


É un instrumento co obxectivo de que os alumnos presten unha atención especial a comprensión do texto, e non a correr durante a lectura. 

Recompilado  

coleccións de rúbricas para avaliar en :


Estratexia de Avaliación Compartida da Comprensión Lectora


A aprendizaxe cooperativa na Educación Primaria é unha estratexia  que vai favorecer a interrelación entre os iguais e co mestre , favorecendo un clima de aula máis colaborador, inclusivo, integrador  ademáis  de desenvolver o pensamento crítico e creativo.


O portafolio é unha carpeta individual do alumno, alumna, cunha colección 
dos mellores traballos co propio alumno produce  selecciona e que van  ser 
usados como estratexia de avaliación cooperativa co mestre e cos seus propios compañeros, compañeiras.

Recompilado da magnifica páxina de Andrés Calero comprension-lectora.org
martes, 6 de mayo de 2014

ALTERACIÓNS DO COMPORTAMENTO NA ESCOLA


A Consejería de Educación do  Principado de Asturias, publica un material moi interesante, sobre as alteracións do comportamento no ámbito educativo.
Un libro e cinco cadernos realizados polo equipo de alteracións do comportamento e o equipo de profesores do proxecto  "Trampolín" programa experimental para alteracións graves de conduta.

1- Intervención Educativa
2- Protocolos de Intervención
3- Intervención Familiar
4- Programa Trampolín
5- Estratexias de Intervención


 Recompilado do Blog de Orientación Condesa

ESTRATEXIAS AULA PARA TDAH


TRASTORNO DEFICIT ATENCIÓN E HIPERACTIVIDADE

Os alumnos e alumnas con Déficit de atención ou trastorno por Déficit de atención e Hiperactividade teñen dificultades para planificar, organizar e controlar a actividade tanto nas tarefas cognitivas, como no control emocional e condutual.
Os reforzos van encamiñados á metodoloxía e organización da aula.

Entorno
Evitar colocar cerca de ventás e portas para aumentar a atención.

Materiais
Empregar estuches planos, para non ter todo xunto.
Empregar unha axenda o máis sinxela posible.

estratexias metodolóxicas
- As normas da aula deben ser poucas, claras e sinxelas.
- Permitir facer os exercicios do libro sen ter que copiar os enunciados.
- Ter en conta ca grafía vai depender do día.
- Poñer na pizarra tamén información visual.
- Elabora un horario con cada asignatura dunha cor.
- Deseñar actividades moi estruturadas e breves.
- Incluir pautas autoinstruccións :( leo, que teño que facer, como o vou facer, repaso)
- Permitir saídas da aula ordinaria para anticipar contidos.(PT)
- Permitir saídas da clase para calmarse.
- Deixar tempo suficiente para copiar os deberes.

Avaliación
- Asegurar a comprensión das tarefas.
- Poñer os deberes, controis na pizarra ( ou nun espazo ben visible)
- Permitir facer os exames por partes, pregunta a pregunta, deixar máis tempo, con menos actividades.
- Empregar diversas técnias de avaliación :
- Proba oral
- Proba tipo test
- Enunciados curtos,destacar palabras claves dos enunciados,potenciar as respostas orais. Trátase de comprobar que cada obxectivo de varias maneiras.

Conduta
1- Ignorar as condutas a extinguir (selección de condutas)
2-Reforzo das condutas que queremos adoite.
3- Extinción de conduta : pódese empregar sistema de vidas para control da conduta dentro da aula. Por exemplo con gomets e vaise quitando a medida que incumple as normas. Como xa se lle ten esplicado o sitema, cando se lle vaia a quitar unha vida non se lle rifa nen se lle di nada: Hai que ter claro a consecuencia de perder todas as vidas. Pode ser sair da aula.
Facer contratos de traballo. Redactados en primeira persoa :
Eu teño que facer exercicos que me pon a mestra. Cada exercico que remato tacho da lista.Se acabo todos gañarei unha cariña sorrinte e poderei: ir a clase de.... xogar un pouco no ordeador.
Se non remato non gañarei unha cariña e terei que teminarlos...
4- As recriminacións evitar as verbais, manter contacto visual o achegamento nos momentos de desatención para volver a centralo.
5- As recriminacións mellor en privado para favorecer o seu autoconcepto.

Motivación
Identificar os esforzos. Eloxiar.
Ofrecerlle confianza.
Evitar avaliar sempre negativamente.
Proxectar expectativas de futuro.

domingo, 4 de mayo de 2014

EDUCAR EN IGUALDADE DE XÉNERO

Guía para traballo en primaria sobre o tema da Igualdade. 
Estrutrase en catro partes con actividades para desenvolver na aula:

1- Definindo Maltrato e Buentrato, achegándose ao concepto bó/mal trato.

2- Identificando Maltrato e Buentrato, cos nenos e nenas coñezan algunhas formas de discriminación e agresións sexistas que se poidan dar no seu entorno inmediato.

3- Vivenciando a igualdade, coñecendo os estereotipos que se asocian aun xénero e a outro

4- Fomentando a solidariedade, traballando as posturas solidarias.

5- Anexo con propostas para os mestres e materiais para as dinámicas de clase.