viernes, 28 de diciembre de 2018

Guía Metodolóxica sobre as Dificultades Específicas da Aprendizaxe

A presente guía vai referida a unha selección de Dificultades Específicas de Aprendizaxe, que sen ser as únicas, si que supoñen unha porcentaxe moi elevada de casos que inciden a nivel educativo e  sociofamiliar, ocasionando gran desasosego á hora de articular a resposta educativa con estes alumnos alumnas. Neste sentido, o material que aquí presentan, pretende ser unha ferramenta que axude a familias e profesorado a coñecer e entender a propia dificultade, así como canalizar a intervención educativa máis acorde co perfil do
suxeito e a alteración que manifesta.
Contidos:

Agradecementos
Presentación
1. Concepto xeral de dificultade específica de aprendizaxe
2. Metodoloxías inclusivas
3. Dislexia,  disgrafía e  disortografía
4. Discalculia
5. TDAH - Trastorno por déficit de atención con hiperactividade
6. TANV- Trastorno de aprendizaxe non verbal
7. Funcións executivas
8. Glosario de termos TIC
9. Bibliografía

Edita Consejería de Educación, Juventud y Deportes. Región de Murcia.

Guía TDAH de Apoio ao Estudo

Esta guía é unha ferramenta útil tanto ao profesorado como as familias, alumnos, alumnas, describe estratexias, técnicas para favorecer o éxito educativo, a guía recolle tamén testemuñas para coñecer mellor como é e como se sente un neno, nena con TDAH.


                                      enlace para Guia_de_apoio_ao_estudo.pdf
Os temas que trata:
1º A Organización e a Xestión do tempo
2º Técnicas para adestrar a túa atención e a túa memoria
3º Organización nos estudos: A mochila e a axenda
4º Técnicas de estudo
5º Recomendación para as diferentes materias de estudo
6º Como facer un exame
6º Consellos básicos para manter en forma o meu cerebro
7º Ligazóns de interese
8º BibliografíaEdita  Fundación INGADA (Instituto Galego del TDAH y Trastorno Asociados) fundación de Mª jose jove y Consellería de Educaciónlunes, 12 de noviembre de 2018

Mellorar a Grafía no Alumno, Alumna con TDAH

Os alumnos e alumnas con Trastorno atencional, debido as súas dificultades de atención e concentración soen presentar disortografías, discalculias, trastorno lecto-escritor.
Os nenos hiperactivos teñen déficits visomotores e dificultades perceptivo-espaciais.
Na escritura como é motricidade fina tamén presentan dificultades, a súa letra é pouco lexible e tamén está desorganizada no papel.
Conseguires un texto lexible é cuestión de práctica.
Os mestres, mestras e pais temos que detectar cales son as causas desta mala grafía : problemas viso-espaciais, impulsividade, destreza motriz, autoestima ou outros.
- uns teñen mala coordinación motriz e dificultades perceptivo-espaciais
- outros alumnos e alumnas teñen unha aceptable coordinación pero a impulsividade e falta de hábito de traballo restan na grafía e na presentación dos traballos. Poden facelo ben pero precisan concentrarse demasiado tempo para escribir ben, de forma continua.
Para os alumnos, alumnas que teñen problemas de coordinación motriz e dificultades de orientación espacial, recomendase facer praticas diarias significativas para mellorar a caligrafía non se trata de facer moitas senón de facer poucas pero significativa. 
O criterio podería ser 
1º unha liña
2º dúas liñas
3º tres liñas
4º catro liñas
5º cinco liñas A dobre liña é moi recomendable pola referencia que  axudalles a manter o tamaño da letra.
Debemos centrar a recuperación naqueles aspectos específicos que estean alterados.
O Reforzo positivo é unha estratexia que aumentará a motivación tanto para
alumnos que teñan dificultades motrices e perceptivo-espaciais como para os que só teñen que conseguires automatiza a grafía para atender as outras instrucións do mestre.
O neno debe estar relaxado e motivado. El ten que saber que os seus exercicios son importantes e valorar as súas mellorías. É imprescindible que o neno poida comprobar claramente que mellora. Para iso será necesario confeccionar sistemas que reflictan que o seu traballo é cada vez máis efectivo. Felicítelle cando observe calquera mellora.

recollido  fundacióncadah.org
outras referencias: "Deficit de Atención con Hiperactividad" Isabel Orjales Villar

miércoles, 31 de octubre de 2018

Guía 2018 Alumnado con Atraso na Linguaxe e Trastorno Específico da Linguaxe

Defínese como TEL todo trastono  da linguaxe de inicio lento e atrasado respecto a súa idade cronolóxica que non teña relación cun déficit sensorio-auditivo, motor, cognitivo  así como co trastorno xeneralizado do desenvolvemento.
No atraso da Linguaxe existe un retardo na adquisición das diferentes etapas do desenvolvemento cronolóxico da linguaxe infantil.
A evolución da linguaxe será a clave que determine de cal se trata, xa que, nun RL, a evolución é máis rápida e homoxénea.


enlace para a descarga https://orientacion.educarex.es

Contido

 • Que son retrasos da linguaxe e os trastornos específicos da linguaxe?
 • Características evolutivas dos Trastornos da Linguaxe ( RL e TEL)
 • Medidas educativas para el alumnado con dificultades de Linguaxe
 • Probas psicopedagóxicas
 • Bibliografía

Equipo Técnico Provincial de Orientación Educativa y Profesional. Consejería de Educación Almería.

martes, 30 de octubre de 2018

Aplicación Habilidades Mentalistas

App que permite avaliar e entrenar habilidades mentalistas. Conta cun sistema de rexistro de avaliadores e avaliados.

Está organizada en seis tarefas:  

 1. Comprensión de desexo que non é propio
 2. Comprensión de crenza que non é propia 
 3. Recoñecer que os sentidos nos achegan ao coñecemento “ver conduce a saber”
 4. Tarefa de falsa crenza
 5. Aparencia das emocións 
 6. Comprensión de uso non literal da linguaxe


enlace a descargaautor: Proxecto DANE baséase no desenvolvemento de aplicacións deseñadas para a aprendizaxxe de nenos, nenas e mozos, mozas con discapacidade.

                                               
     www.educa2.madrid.org

lunes, 22 de octubre de 2018

TEAyudo a Jugar

Aplicación que estrutura e planifica o xogo que imos desenvolver tamén dá  información sobre o xogo a que imos a facer.
É un apoio visual facilitador para alumnos, alumnas con TEA e persoas con outras diversidades do neurodesarrrollo.Consta de duas partes comlementarias acompañadas de unha guía educativa e de uso:
1º configuaración : quenes xogan?, a que se vai xogar?, onde se xoga?, como se xoga?, temporizador e turnos
2º anticipación e presentación do xogo.
TEAyudo permite usar varios perfiles de usuarios para poder xogar en grupo ou de maneira individual.
É unha ferramenta que facilita a inclusión educativa e social. 
O seu   desenvolvemento ven completar o sistema de traballo entorno ao programa de Patios e Parques Dinámicos de Gey Lagar.
Disponible para Android,móviles y tablets ata 10 pulgadas.

TEAyudo a jugar foi creada coa colaboración da Universidade de Murcia e a Fundación Orange dentro da convocatoria soluciones tecnológicas aplicadas al autismo 2016
Os pictogramas utilizados son propiedade do Goberno de Aragón e forón creados por Sergio Palao para ARASAAC.
martes, 29 de mayo de 2018

Protocolo Atención Educativa do Alumnado coa Síndrome de Down e/ ou Discapacidade Intelectual


A discapacidade dunha persoa resulta da interacción entre persoa e o ambiente que presenta barreiras e non ofrece os apoios que precisa para reducir as súas limitacións funcionais.
Os contextos educativos deberan ser suficientemente flexibles, e comprensivos, de maneira que entendan a diversidade como principio, como sinal de identidade que forma parte da esencia das persoas, unha oportunidade de aprendizaxe para todos os membros dunha comunidade educativa, e un elemento que enriquece o desenvolvemento persoal e social, e contribúe a mellorar a convivencia e construír unha sociedade máis xusta e tolerante.

Índice
1. Presentación
2. Principios básicos
    A inclusión como principio
  Deseño Universal para a Aprendizaxe (DUA)
  Enfoque ecolóxico. A colaboración coas entidades e as familias

3. Conceptos
    Síndrome de Down 
  Discapacidade Intelectual
4. Orientacións no proceso de escolarización

5. Sensibilización da comunidade educativa

6. Proceso de atención educativa ao alumnado coa síndrome de Down
    A organización do centro na atención educativa
  Orientacións metodolóxicas e de aula
  Medidas curriculares
  Orientacións sobre avaliación
  Seguimento do alumnado
7. Orientacións de colaboración coas familias

8. Referencias Bibliográficas
    Recursos web

9. Glosario de términos

enlace para a súa descarga
http://www.edu.xunta.gal/portal

martes, 15 de mayo de 2018

Diana de avaliación

A Diana é unha Ferramenta de autoavaliación e coavaliación, permite acotar o número de criterios de avaliación que queremos, con un número de niveles que corresponderán á valoración que demos a cada uno de ellos. (Pellicer e Ortega 2009)


Os alumnos, alumnas colocan a súa marca da valoración na diana canto máis preto do centro maior valoración positiva. Isto permite visualizar as áreas de mellora. A maior área de polígono coloreada mellor nota.

Este modelo desenvolve unha avaliación  participativa onde os alumnos falan dos obxectivos propostos, cales foron acadados, das propostas de mellora, aportan a súa valoración. A participación no proceso avaliativo, conleva a escoita activa dos compañeiros de aula, a proposta de novas ideas, a toma de decisións de mellora. Este proceso fai que resulte moi motivador para o grupo, favorecendo a súa cohesión e un ambiente de aula positivo. 
Non só estamos avaliando un compoñente do currículo, senón que implica moitos aspectos da dinámica que existe nunha aula, imprescindibles para xerar un aprendizaxe significativo.
É importante incorporar novas maneiras de avaliar na aulas. Avaliación entendida como proceso  formativa, democrática e participativa na aula 

Imaxe relacionada
                                     imaxe de slideshare
Avaliar é reflexionar sobre a aprendizaxe. É necesario cambiar a maneira en que correximos os erros que se dan durante o proceso da aprendizaxe, tamén a importancia e valor que se lle da a o erro.
Os erros teñen que  reconducirse, corrixir non moi alonxados do momento en que se producen para que se dé a retroalimentación, isto aumenta a motivación do alumno, alumna.
Slideshare evaluación-del-aprendizaje. Elena Rodríguez 
Slideshare:evaluacin-participativa-la-diana. Manuel Díazjueves, 26 de abril de 2018

TDAH e as dificultades de relacións cos compañeiros

A sintomatoloxía de inatención e hiperactividade inflúe negativamente na conduta social de nenos, nenas con TDAH. As deficiencias na comprensión de indicadores ou craves para o correcto desenvolvemento das interaccións sociais unidas á excesiva impulsividade que experimentan contribúen ao rexeitamento por parte do grupo de iguais. Entre un 50 e un 70 por cento de nenos, nenas con TDAH presentan dificultades na relación social cos seus compañeiros, e os problemas sociais incrementan o risco de sufrir alteracións emocionais e conductuais ao longo do seu ciclo vital.

"As investigacións futuras haberán de considerar máis variables capaces de influír na adaptación social dos nenos, nenas con TDAH, como os déficits na regulación emocional" detallan os especialistas.
Estas dificultades provocan situacións conflitivas, o que desencadea en rexeitamento social, principalmente dos seus iguais ( non contan co neno, nena en actividades grupais, é elixido o último ao facer grupos, et. ) e percepcións máis negativas dos adultos cos que se relaciona.


Algnhas das causas que provocan o rexeitamento das actividaeds dos seus compañeiros son :
 1. O exceso de actividade motriz, que interfire no desenvolvemento das actividades dos demais.
 2. A falta de inhibición lévalles a realizar comportamentos inadecuados, xeralmente esaxerados ou fóra de contexto.
 3. A falta de control motor confúndese con brusquidade.
 4.  Son valorados como incontrolables ou mesmo violentos debido á frecuencia con que teñen accidentes ou problemas.
 5. As súas emocións adoitan ser desaxustadas e extremas.
Todo isto ten como consecuencia que sexan considerados persoas torpes, agresivas, desafiantes, malos estudantes, incontrolables, mal educados, et.

Ademais
Son rexeitados polo seu grupo de iguais xa que non comprenden a súa forma de actuar nin que é algo involuntario e moi complicado de controlar para o neno TDAH.
Pode mesmo producirse un illamento voluntario por parte do neno, nena ao sentirse rexeitado polos compañeiros.
Poden desenvolverse niveis altos de baixa autoestima, pobre autoconcepto, tics, baixo estado de ánimo, et.

Os psicólogos consideran que as intervencións para nenos con TDAH e problemas nas habilidades sociais deberían orientarse cara o deseño de programas que promovesen o adestramento en diferentes compoñentes executivos ( inhibición, memoria de traballo, planificación, flexibilidade e atención) co fin de promover comportamentos socialmente desexables, a través de actividades de cognición social como:
- Ler craves sutís na interacción social
- Utilización axeitada do tempo e das pausas e da súa intensidade.
- Aprender a esperar a quenda
- Saber iniciar o tópico e mantelo
- Cando debe cambiarse o tema dunha conversa
- Ser capaz de recoñecer as expresións emocionais doutras persoas.

Así mesmo , os programas deseñados para incrementar a interacción social deberían contar coa participación do neno, nena en múltiples contextos co fin de xeneralizar comportamentos sociais máis adaptativos e involucrar a compañeiros, mestres, comunidade educativa e familiar.enlaces relacionados
www.comunidad-tdah.com 
www.fundacioncadah.org
familia-padres-hijos/abci-tdah-ninos-martes, 24 de abril de 2018

Circulos de diálogo

As prácticas restaurativas permiten un enfoque preventivo para a Convivencia escolar. Teñen os seus inicios ala polos anos setenta, se seguen aplicando en  proxectos educativos de centros.
Os elementos que se  traballan como  o respecto a outro, respecto á diferenza, o desenvolvemento da empatía coa escoita activa, a participación na toma de decisións, búsqueda de solucións entre todos, recoñecer as consecuencias dos seus actos son elementos fundamentais  dun programa para a educación emocional nos centros educativos.

Un ambiente escolar positivo, precisa que os alumnos se síntan partícipes, e nestos centros educativos o desenvolven a través de momentos de diálogo coa escoita activa, a participación de todos nun mesmo plano e a comunicación respectuosa e non violenta 

Elementos dun circulo de diálogo: 
persoa facilitadora que pode intervir cando o considere preciso, o papel das persoas facilitadoras é a de acompañar as diferentes intervencións, acompañar as intervencións e axudar a clarificar e concretalas.
Os círculos se desenvolven en función das necesidades do grupo
Mª Asunción Gallardo do CEIP Gabriel Vallseca (Palma de Mallorca) no seu artigo na revista Convives, sinala diferentes círculos como: o de entrada, de saída e conclusión, proactivos, de coñecementos previos dun tema, de resolución de conflitos, de avaliación.

                              imaxe do artigo de Vicenç Rul-lan e Ángels Grado no
                              diario da educación  sobre prácticas restaurativas
                         

A escoita dos alumnos de como se sentiron nesa situación, do que pensan, do que lles gustaría, supón establecer relacións afectivas positivas dentro da comunidade fai que a implicación e responsabilidade no centro sexa maior.

Tamén están os círculos restaurativos estes se dan cando hai un conflito. O foco dunha intervención restaurativa non se centra tanto no incumprimento dunha norma como na intervención cando ten que repararse un dano causado.
Lourdes Otero, orientadora no IES Neiras Vila (A Coruña) no seu artigo na revista Convives, sinala: "os círculos restaurativos permiten actuar sobre máis individuos a diferencia da mediación que se hace entre pares. Abren a posibilidade de que a participen máis persoas que se ven afectadas por unha mesma situación problemática."

acccede a revista aquí: convivesenlaescuela.blogspot.com.es

Nesta Infografía vemos como se leva a cabo  un círculo de diálogo

martes, 10 de abril de 2018

PRACTICAS RESTAURATIVAS E CONVIVENCIA

Artigo da revista Convives nº 21 onde se fala da xustiza restaurativa que implica prácticas restaurativas.
Ted Wachtel, presidente e fundador do Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas, parte dunha hipótese fundamental : Os seres humanos son máis felices, máis cooperativos e produtivos, e teñen máis probabilidade de facer cambios positivos no seu comportamento cando os que están en posicións de autoridade fan cousas con eles, en lugar da eles ou para eles”.

As practicas restaurativas evitan recrearse nos feitos, xa que eran coñecidos por todas as persoas presentes, e céntrase en como afectaron a outras persoas e nos sentimentos que desencadearon. Isto provoca un impacto emocional que permite a reparación e a recuperación da tranquilidade e dun benestar que se rachou. Motivación para a mellora da conduta.

O artigo fai diferenza entre xustiza retributiva que baséase na identificación do culpable, a explicación precisa dos feitos, a concreción da norma infrinxida e, ca determinación da consecuencia Mentres que a xustiza restaurativa céntrase na identificación e o rexeitamento da conduta desafiante e na reparación do mal provocado na persoa ou persoas afectadas. A partir do sucedido, promóvese escóitaa e a expresión de sentimentos e necesidades, inclúese a empatía e se determinan os recursos, os espazos e os prazos para cumprir os acordos, despois de visualizar un escenario de cambio.
 
Se sinala a importancia da escoita activa, a expresión das emocións e sentimentos xurdidos durante o conflito coa inclusión de todos nesta xuntanza, isto implica o rexeitamento do acto en si pero non da persoa.
Desde a perspectiva restaurativa valoran  a participación, escoita, a responsabilidade, a expresión de sentimentos e necesidades, a inclusión de todos os membros da comunidade, o rexeitamento do acto pero non da persoa...; son principios que favorecen sentimentos de benestar e de reparación, e percepción de xustiza real.

Cando é necesario un cambio de conduta coñecemos que o medo que  provocan  as consecuencias de facelo moitas veces fai que está non se produza. 
Pero hai unha maneira de traballo de modificación de condutas que vai máis aló da consecuencia e que ten que ver coa motivación interna de cada un.
Se ben nun principio está ten que ser desenvolvida a través dos valores e actitudes como a empatía, respecto ao outro, habilidades sociais, resolución de conflitos, que se traballen na escola e tamén na familia de aí a importancia da relación e fluidez de comunicación entre ambos.

Como di a autora deste artigo o adestramento na mirada cara ao outro e o autocontrol aplicado en base a esa mirada fará que a conduta desenvlvida  sexa por decisión propia e non por mor as consecuencias ou criterios doutra persoa.

autora do artigo Ángels garcía Cunyat
Membro do Servizo de Mediación Escolar do centro e da Associació de Justícia i Pràctica
Restaurativa de lles Illes Balears. Profesora de Lingua Catalá e titora nun instituto público.

 Enlace á revista que é un monográfico sobre prácticas restaurativas e convivencia

Convives revista


lunes, 26 de marzo de 2018

A AXUDA DAS TECNOLOXIAS Á DISLEXIA

A dislexia é unha  dificultade para o proceso lecto-escritor de orixe neurobiolóxico, esto xenera dificultades nas aprendizaxes das distintas áreas escolares.


Estos alumnos e alumnas síntense con estress, ansiedade moitas veces ao longo da xornada escolar, polas dificultades na linguaxe escrita e o lento aprendizaxe da lectura. Non rematan as tarefas pola lentitude para acceder a información. 
Por iso é importante establezcan un entorno cercano e de aceptación, facelos conscientes da súas dificultades e valorar os seus puntos fortes para favorecer a súa motivación e a súa autoestima.
É preciso a colaboración, intercambio de información familia e escola para xerar un ambiente de confianza no alumno ou alumna. 
Para favorecer o neno e nena con dislexia, temos o recurso da tecnoloxía, estos son uns exemplos: 

Para axudarlle a entenderer as súas dificultades: Compatibilidade Ios. Android. app " Las Letras y yo"  que explica que é a dislexia a través dun conto interactivo adaptado para explicar aos máis pequenos a dificultade para identificar lestras e ler. Axuda aos pais e mestres a falar con el, ela sobre a súa discapacidade. enlace para descargar en AndroidPara traballar a lectura :

    App "Dyseggexia",  "piruletras" en castelán. 


Esta app traballa a lectura e as regras de ortografía. Aplicación para o teléfono móbil. 
Sus creadoras Luz Rello, Clara Bayam y Azuki Gorriz  explican que" ayuda a los niños a superar sus problemas de lectura en castellano a través de divertidos juegos." Mellora a ortografía dos pequenos con dislexia de 9 a 11 anos.
Páxina para descargar en Android ou IOS.


App Palabras Especiales


- Aplicación recoñecemento de palabras para desenvolver a fonética das palabras, sonidos das letras. Mellora das habilidades lectoras.
Compatibilidade IOS, Android "palabra especiales" é unha app deseñada para recoñecer palabras escritas, a través de imaxe e sons. Reune un total de 96 palabras en 27 idiomas.  Google play : Palabras especiales
 Alphabeto sin fin  é unha app baseada na metodoloxía multisensorial para axudar aos nenos e nenas a aprender os principais fonemas do alfabeto en inglés. Sairá maís adiante en castelán. Para Smartphones e Tablets. Pódese baixar de Google play: Alphabetic sin fin


 Adrapo é un procesador de textos que permite a aprendizaxe visual, o usuario conta coa representación de palabras mediante símbolos e pictogramas. Tamén conta coa prevención visual de caracteres /p//b//d//q/ é con posibilidades de insertar texto predefinido.
adrapo é gratuito orientado tamén para o autismo. Está disponible en español, inglés e portugués, pode executarse dende un pen drive e sen instalación previa sempre que o sistema teña Java.
adrapo: procesador de texto  para a súa descarga

Fundación Orange. compatibilidade IOS.  Android.
A universidade de Granada respalda esta aplicación deseñada para potenciar a atención visual, a selección de imaxes para coñecer o significado das palabras. Está pensado para nenos e nenas con autismo e baixo nivel de funcionamento.
  App Sígueme

Programas para convertir voz en texto. 
9 aplicaciones para pasar de texto a voz neste enlace tes vozMe e Spoken text.

 enlaces interesantes

Artígo do ABC: ¿Cómo pueden las Tecnologías ayudar a los niños con dificultades de aprendizaje?BlogContic : convertir texto en voz
Entrevista Luz Rello " Esto no es una falta de ortografía"

martes, 20 de marzo de 2018

Guía prevención e Educación para a igualdade

A guía para a prevención e a actuación ante a violencia de xénero no ámbito educativo pretende ser un manual para a formación do profesorado destinado a mellorar os seus coñecementos e capacidades para a intervención desde dito ámbito na loita contra a violencia de xénero.

A coeducación como estratexia preventiva ante a violencia de xénero, é un tema imperioso que necesita do seu traballo nos centros educativos. Moitas veces se ten en conta para determinados aspectos pero non se traballa de forma rigurosa.
No día a día atopamos nenas con comentarios que nos fan reflexionar como moitas decátanse : da menor visibilización que teñen con respecto aos compañeiros, o uso dos espazos de recreo desigualitario , o protagonismo minoritario nos contos de acción e aventuras, etc.
  
Neste tabolerio recollo as propostas sobre coeducación que se expoñen na nesta guía con enlaces a outras entradas sobre o tema. Índice
Prevención de la violencia de género. Formación del profesorado
1. La educación para la igualdad es una cuestión de ley
2. Formación del profesorado
3. Conceptos necesarios
4. Prejuicios y mitos
5. La Coeducaicón
Bibliografía

A violencia de género na adolescencia
1. A violencia de xénero na adolescencia
2. Tipos de violencia de xénero na adolescencia
3. Estratexias de prevención da violencia de xénero na adolescencia
Bibliografía
As vitimas invisibles: Menores en exposición a violencia de xénero na parella
1. As vítimas invisibles da violencia de xénero
2, Desmontando mitos a construíndo realidade sobre a exposición á violencia de xénro na infancia
3. A necesidade de chamar as cousas polo seu nome: a exposición á violencia de xénero é unha forma de maltrato infantil
4. Múltiples formas de exposición á violencia de xénero
5. De parte de quen me poño?: os roles que adoptan os fillos e as fillas ante o agresor e a vítima  
Dirección general del Instituto Asturiano de la Mujer.
capítulo 1 Marian Moreno Llaneza -Docente de educación secundaria.
capítulo 2 Carmen Ruiz Repullo- Dra. Sociología y Docente
capítulo 3. Cristina Díez Fernández - Dra. Psicología y Terapéuta


descarga da guía . Instituto Asturiano de la mujer lunes, 12 de marzo de 2018

Pautas para adaptar as probas a alumnos, alumnas con dificultades na lectoescritura

A Avaliación é un elemento dentro do proceso ensinanza aprendizaxe  para facilitar a respuesta axeitada no avance cara a aprendizaxe. Por iso e necesario desenvolver unha avaliación contextualizada, centrándonos máis no proceso que no resultado. Cando queremos avaliar a un alumno, alumna temos que considerar os factores que inciden no momento.

Dividimos es distintos aspectos para ver con máis detalle:

Tempo e Distribución 

Permitir descansos durante a proba
Considerar o momento do día no que se fai a proba
Evitar que o alumno teña máis dunha proba por día

Presentación e Formato da proba
Expor alternativas complementarias de avaliación á proba escrita dependendo das características do alumno:
Proba oral, Proba tipo Test.
                                                        Nas probas escritas
       
                                                                              Cantidade e deseño

 •  Aumentar o espazo entre exercicios
 • Reducir o número de exercicios por páxina
 • Reducir exercicios ou apartados ( hai que controlar a cantidade de tarefa de modo que non lle supoña máis tempo que aos demais).

                                                                             Enunciados


 • Enunciados curtos, preferiblemente cunha oración en cada liña.
 • Resaltar as palabras ou oracións crave das instrucións (subliñar, negrita)
 • Volver a escribir as instrucións en cada nova páxina se o exercicio continua.                                                                                                                                                                                   Preguntas
 •  Utilizar preferentemente preguntas que impliquen respostas de clasificar, relacionar, verdadeiro/falso.
 • Completar frases cunha ou dúas palabras, en lugar de preguntas que esixan redactar.
 • Presentar preguntas da proba por escrito ( non ditar).
 • Se houbese textos fragmentalos en pequenas partes e intercalar as preguntas de comprensión, ou numerar os parágrafos do texto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Formato
 • Aumentar o tamaño da letra ( entre 14 e 18 puntos).
 • Aumentar o entreliñado.
 • Escribir en negro sobre o papel de cor crema.
 • Usar tipografías de pau seco, como Arial , Verdana, Helvética. Evitar cursiva e o texto xustificado. 
Instrucións para realizar a proba

Realizar unha lectura previa da proba por parte do profesorado.
Asegurarnos de que comprendeu o enunciado de todas as preguntas.

Forma de respuesta

Se ten que escribir ofrecerlle unha pauta.
Poñer un exemplo ou modelo para facilitar a resposta.


Á hora de corrixir
Dar máis importancia ao contido e non tanto á forma.
Corrixir unicamente as faltas de ortografía que nese momento estea a traballarse ou ben outras previamente pactadas co alumno, alumna.
Utilizar cores alternativas a cor bermella para a correción ( os alumnos, alumnas asocian esta cor ao fracaso).

Observacións 

Un dos puntos máis importantes para favorecer a aprendizaxe é o  o éxito do alumno, alumna. Que o alumno, alumna poida desfrutar dos seus avances. Estes facilitarán a motivación, a persistencia no traballo escolar.
Unha escola inclusiva baséase en tres P
Unha escola inclusiva promove a atención á diversidade 
na aula coa :
       

       

       1º Presenza
                                              
                                  2º Participación como un máis
                                  Progreso na aprendizaxe
                               

O progreso tamén é un elemento clave para a  súa autoestima. 
Este artigo fíxose coa colaboración da mestra de Audición e Linguaxe Andrea. Moitas grazas pola gran aportación que fixeches a este artigo.