lunes, 29 de junio de 2015

Apps para traballar na familia con nenos e nenas con T.E.A.

Está é unha recompilación de Apps gratuitas no sistema android,  para pais e nais con fillos con TEA.


Fonte: tics-ti.blogspot.com.es
-programas-para-la-ayuda-con-el

proyecto@emociones - preguntar emocións a partir dunha situación social. Universidad de Valparaiso.
Doctor TEA   WEB para axudar a prepara as visitas ao hospital. colaboración Fundación Orange, Sald Madrid y Hospital General Universitario Gregorio Marañón. lunes, 15 de junio de 2015

DÚBIDAS FAMILIAS : ACOSO ESCOLAR


Interesante vídeo con entrevista a Rosario Ortega, que explica o acoso escolar e contesta a preguntas das persoas que escoitaron a súa charla. Moi cercana nas súas aclaracións, axuda a resolver dúbidas de familias.Fonte: Blog de  Jesús hernández http://creaconlaura.blogspot.com.

TORPEZA MOTORA PAUTAS FAMILIAS

O Trastorno Específico do desenvolvemento psicomotor inclúe o Trastorno desenvolvemento da  Coordinación, a torpeza motora, dispraxia .
A súa característica é o retraso no desenvolvemento da coordinacción dos
movementos sen que exista un retraso intelectual ou un tratorno neuróloxico e non cumple os criterios de Trastorno xeralizado do desenvolvemento.
A  detección temperá é impotante para favorecer a súa evolución sobre todo cando ten dificultades comórbidas.
Os nenos, nenas que teñen esta Torpeza-motora para o desenvolvemento da vida diaria, actividades escolares e actividades deportivas adoitan ter problemas de relación e emocionais.
Síntomas
Na idade infantil
- Dificultade para o control esfínteres.
- Ensuaciase moito ao comer.
- Dificultades para montar en triciclo, xogar a pelota.
- Retraso na linguaxe.
Idade Escolar
- Tropeza con frecuencia coas cousas e persoas.
- Dificultades para saltar.
- Falta definición na lateralidade.
- Caenlle obxectos con frecuencia.
- Dificultades para falar coa velocidade e ton axeitados.
- Dificultades de relación cos outros nenos.
- Dificultades para abotoarse, cremalleiras, broches.
- Dificultades para xogos de coordinación ollo-man.
- Tarda tempo en escribir pola dificultade para collelo lapis e para facer o trazado das letras.
- Evita os deportes, as clases de Educación física.
- Cústalle seguir as instruccións.
Consellos para os pais e nais na casa
1- Intercambio de información coa escola.
2- Favorecer a actividade física.
3- Utilizar puzzles, para desenvolver a percepción visual, espacial.
4- Utilizar adaptadores para os lapis, ter distintos bolígrafos, para motivar ao neno,
 nena e favorecer a súa motricidade fina.
5- Empregar teclados para escribir.
6- Apps para favorecer a motricidade fina.
7- Axustar espectativas dos seus fillos, fillas entendendo que vai a desenvolver habilidades de autonomía, máis tarde que os compañeiros da súa idade.
8- Eloxie os seus esforzos.

Fonte:
Understood.org. 

TORPEZA MOTORA

A dispraxia é un trastorno que presenta importantes problemas de coordinación e que non ter que ver coa intelixencia.
Cando estes problemas de coordinacción interfiren na vida académica e no seu desenvolvemento social, falamos de Síndrome do neno torpe ou Dispraxia.
Estímase co o 6%  dos nenos, nenas entre 5 e 11anos sofren Dispraxia en maior ou menor incidencia.

Non tende a empeorar co tempo, pero mantense na idade adulta senón se trata.
Os síntomas están presentes xa dende a etapa temperá na vida do neno pero soe diagnosticarse a partir dos 5 anos.

Características da torpeza motora que presenta:
- Empregan os uteis, tesoiras, coitelos, lápis, etc. de maneira inadecuada.
- Presentan dificultades para manexar obxectos: pelotas, xogos de construcción.
- Son máis frecuentes as alteracións das praxias, movimientos ou accións planificadas cun fin determinado que coa repetición se automatizan.
- A falta de habilidade manual tamén se presenta no debuxo e na escritura.
- Pode expresarse en forma de dislalias e trastornos articulatorios.
- Pode manifestar hipotonía muscular (flacidez).
- Trastornos do esquema corporal, incapacidade para recoñocer partes do corpo, para lograr a lateralidade.
Resultado de imaxes para torpeza motoraAs habilidades afectadas pola Dispraxias abarcan:

1 Comunicación- dificultades en diferentes aspectos da fala. Problemas para pronunciar, para expresar ideas, tamén pode ter para axustar o ton de voz.

2 Habilidades emocionais e condutuais- adoitan comportarse de maneira inmadura, esto fai que teña problemas de relación cos iguais e xenéralle ansiedade cando vai facéndose maior.Tamén a dificultade cos deportes perxudica a súa autoestima e as habilidades sociais.

3 Académicas- os alumnos con dispraxia teñen dificultades para escribir con rapidez. esto fai que teñan problemas cando tomen apuntes, para rematar as probas a tempo. Os nenos, nenas que teñan dificultades na fala tamén terán presentarán problemas na lectura, na ortografía.

4 Habilidades xerais da vida- dificultades en tarefas diarias que proporcionan autonomía.

As veces estas dificultades están asocidas a outras problemas  de atención e aprendizaxe como Dislexia, Discalculia, Disortografía, TDAH, etc.

Precisa un programa  personalizado . O desenvolvemento de competencias específicas tanto de locomoción, motricidade global e motricidade fina, se está afectada a fala o traballo coa Logopeda. Tamén  unha terapeuta ocupacional se é preciso.

               
        

Fonte: http://faros.salud

           Understood.org

jueves, 4 de junio de 2015

TOLERANCIA CERO


En educación hai que ter preparados modelos de acción, non improvisar en problemas complexos coma este.
No acoso hai 3 protagonistas : o acosador, o acosado e os observadores e hai que ter actuacións para os tres protagonistas implicados.
Medidas educativas para : O acosador facelo cambiar a súa conduta, a acosado apoialo e aos observadores facelles ver que coa súa actitude poden facer cambiar moito as cousas e que esto non suceda.
Con respecto aos protocolos, hai que ter claro as responsabilidades de cada quen:
A dirección, O Claustro, O titor, o mestre da súa aula, O Departamento de Orientación. Alumnos, Pais e nais, Administración Educativa.

Un programa que ten resultados exitosos Kiva (Finlanida) se centra no grupo que é onde están os espectadores que coa súa actitude están a valorar que non ten importancia o que esta a pasar, esto fai que se convirtan en apoios ao agresor. O Obxectivo concienciar das accións do grupo e defender e apoiar a vítima.No artigo de Ana Jack Torres na Prensa en la escuela de la Voz de Galicia.
Sinala o difícil de detectar e complicado de demostrar que é o acoso escolar .
Este amarga os anos escolares da vítima e condiciona o seu equilibrio psicolóxico.
Accións fundamentais: Sensibilizar e informar.
As familias teñen moto que aportar xa que son elas as que ofrecen ao seus fillos, fillas os primeiros modelos de comportamento social.
para ler o artigo completo: prensaescuelaEstos dous artigos dannos unha visión do complexa que é a situación de acoso, polo número de implicados na situación que teñen que estar concienciados do problema e remar na mesma dirección, coa mesma actitude para facerlle fronte.