lunes, 26 de marzo de 2018

A AXUDA DAS TECNOLOXIAS Á DISLEXIA

A dislexia é unha  dificultade para o proceso lecto-escritor de orixe neurobiolóxico, esto xenera dificultades nas aprendizaxes das distintas áreas escolares.


Estos alumnos e alumnas síntense con estress, ansiedade moitas veces ao longo da xornada escolar, polas dificultades na linguaxe escrita e o lento aprendizaxe da lectura. Non rematan as tarefas pola lentitude para acceder a información. 
Por iso é importante establezcan un entorno cercano e de aceptación, facelos conscientes da súas dificultades e valorar os seus puntos fortes para favorecer a súa motivación e a súa autoestima.
É preciso a colaboración, intercambio de información familia e escola para xerar un ambiente de confianza no alumno ou alumna. 
Para favorecer o neno e nena con dislexia, temos o recurso da tecnoloxía, estos son uns exemplos: 

Para axudarlle a entenderer as súas dificultades: Compatibilidade Ios. Android. app " Las Letras y yo"  que explica que é a dislexia a través dun conto interactivo adaptado para explicar aos máis pequenos a dificultade para identificar lestras e ler. Axuda aos pais e mestres a falar con el, ela sobre a súa discapacidade. enlace para descargar en AndroidPara traballar a lectura :

    App "Dyseggexia",  "piruletras" en castelán. 


Esta app traballa a lectura e as regras de ortografía. Aplicación para o teléfono móbil. 
Sus creadoras Luz Rello, Clara Bayam y Azuki Gorriz  explican que" ayuda a los niños a superar sus problemas de lectura en castellano a través de divertidos juegos." Mellora a ortografía dos pequenos con dislexia de 9 a 11 anos.
Páxina para descargar en Android ou IOS.


App Palabras Especiales


- Aplicación recoñecemento de palabras para desenvolver a fonética das palabras, sonidos das letras. Mellora das habilidades lectoras.
Compatibilidade IOS, Android "palabra especiales" é unha app deseñada para recoñecer palabras escritas, a través de imaxe e sons. Reune un total de 96 palabras en 27 idiomas.  Google play : Palabras especiales
 Alphabeto sin fin  é unha app baseada na metodoloxía multisensorial para axudar aos nenos e nenas a aprender os principais fonemas do alfabeto en inglés. Sairá maís adiante en castelán. Para Smartphones e Tablets. Pódese baixar de Google play: Alphabetic sin fin


 Adrapo é un procesador de textos que permite a aprendizaxe visual, o usuario conta coa representación de palabras mediante símbolos e pictogramas. Tamén conta coa prevención visual de caracteres /p//b//d//q/ é con posibilidades de insertar texto predefinido.
adrapo é gratuito orientado tamén para o autismo. Está disponible en español, inglés e portugués, pode executarse dende un pen drive e sen instalación previa sempre que o sistema teña Java.
adrapo: procesador de texto  para a súa descarga

Fundación Orange. compatibilidade IOS.  Android.
A universidade de Granada respalda esta aplicación deseñada para potenciar a atención visual, a selección de imaxes para coñecer o significado das palabras. Está pensado para nenos e nenas con autismo e baixo nivel de funcionamento.
  App Sígueme

Programas para convertir voz en texto. 
9 aplicaciones para pasar de texto a voz neste enlace tes vozMe e Spoken text.

 enlaces interesantes

Artígo do ABC: ¿Cómo pueden las Tecnologías ayudar a los niños con dificultades de aprendizaje?BlogContic : convertir texto en voz
Entrevista Luz Rello " Esto no es una falta de ortografía"

martes, 20 de marzo de 2018

Guía prevención e Educación para a igualdade

A guía para a prevención e a actuación ante a violencia de xénero no ámbito educativo pretende ser un manual para a formación do profesorado destinado a mellorar os seus coñecementos e capacidades para a intervención desde dito ámbito na loita contra a violencia de xénero.

A coeducación como estratexia preventiva ante a violencia de xénero, é un tema imperioso que necesita do seu traballo nos centros educativos. Moitas veces se ten en conta para determinados aspectos pero non se traballa de forma rigurosa.
No día a día atopamos nenas con comentarios que nos fan reflexionar como moitas decátanse : da menor visibilización que teñen con respecto aos compañeiros, o uso dos espazos de recreo desigualitario , o protagonismo minoritario nos contos de acción e aventuras, etc.
  
Neste tabolerio recollo as propostas sobre coeducación que se expoñen na nesta guía con enlaces a outras entradas sobre o tema. Índice
Prevención de la violencia de género. Formación del profesorado
1. La educación para la igualdad es una cuestión de ley
2. Formación del profesorado
3. Conceptos necesarios
4. Prejuicios y mitos
5. La Coeducaicón
Bibliografía

A violencia de género na adolescencia
1. A violencia de xénero na adolescencia
2. Tipos de violencia de xénero na adolescencia
3. Estratexias de prevención da violencia de xénero na adolescencia
Bibliografía
As vitimas invisibles: Menores en exposición a violencia de xénero na parella
1. As vítimas invisibles da violencia de xénero
2, Desmontando mitos a construíndo realidade sobre a exposición á violencia de xénro na infancia
3. A necesidade de chamar as cousas polo seu nome: a exposición á violencia de xénero é unha forma de maltrato infantil
4. Múltiples formas de exposición á violencia de xénero
5. De parte de quen me poño?: os roles que adoptan os fillos e as fillas ante o agresor e a vítima  
Dirección general del Instituto Asturiano de la Mujer.
capítulo 1 Marian Moreno Llaneza -Docente de educación secundaria.
capítulo 2 Carmen Ruiz Repullo- Dra. Sociología y Docente
capítulo 3. Cristina Díez Fernández - Dra. Psicología y Terapéuta


descarga da guía . Instituto Asturiano de la mujer lunes, 12 de marzo de 2018

Pautas para adaptar as probas a alumnos, alumnas con dificultades na lectoescritura

A Avaliación é un elemento dentro do proceso ensinanza aprendizaxe  para facilitar a respuesta axeitada no avance cara a aprendizaxe. Por iso e necesario desenvolver unha avaliación contextualizada, centrándonos máis no proceso que no resultado. Cando queremos avaliar a un alumno, alumna temos que considerar os factores que inciden no momento.

Dividimos es distintos aspectos para ver con máis detalle:

Tempo e Distribución 

Permitir descansos durante a proba
Considerar o momento do día no que se fai a proba
Evitar que o alumno teña máis dunha proba por día

Presentación e Formato da proba
Expor alternativas complementarias de avaliación á proba escrita dependendo das características do alumno:
Proba oral, Proba tipo Test.
                                                        Nas probas escritas
       
                                                                              Cantidade e deseño

 •  Aumentar o espazo entre exercicios
 • Reducir o número de exercicios por páxina
 • Reducir exercicios ou apartados ( hai que controlar a cantidade de tarefa de modo que non lle supoña máis tempo que aos demais).

                                                                             Enunciados


 • Enunciados curtos, preferiblemente cunha oración en cada liña.
 • Resaltar as palabras ou oracións crave das instrucións (subliñar, negrita)
 • Volver a escribir as instrucións en cada nova páxina se o exercicio continua.                                                                                                                                                                                   Preguntas
 •  Utilizar preferentemente preguntas que impliquen respostas de clasificar, relacionar, verdadeiro/falso.
 • Completar frases cunha ou dúas palabras, en lugar de preguntas que esixan redactar.
 • Presentar preguntas da proba por escrito ( non ditar).
 • Se houbese textos fragmentalos en pequenas partes e intercalar as preguntas de comprensión, ou numerar os parágrafos do texto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Formato
 • Aumentar o tamaño da letra ( entre 14 e 18 puntos).
 • Aumentar o entreliñado.
 • Escribir en negro sobre o papel de cor crema.
 • Usar tipografías de pau seco, como Arial , Verdana, Helvética. Evitar cursiva e o texto xustificado. 
Instrucións para realizar a proba

Realizar unha lectura previa da proba por parte do profesorado.
Asegurarnos de que comprendeu o enunciado de todas as preguntas.

Forma de respuesta

Se ten que escribir ofrecerlle unha pauta.
Poñer un exemplo ou modelo para facilitar a resposta.


Á hora de corrixir
Dar máis importancia ao contido e non tanto á forma.
Corrixir unicamente as faltas de ortografía que nese momento estea a traballarse ou ben outras previamente pactadas co alumno, alumna.
Utilizar cores alternativas a cor bermella para a correción ( os alumnos, alumnas asocian esta cor ao fracaso).

Observacións 

Un dos puntos máis importantes para favorecer a aprendizaxe é o  o éxito do alumno, alumna. Que o alumno, alumna poida desfrutar dos seus avances. Estes facilitarán a motivación, a persistencia no traballo escolar.
Unha escola inclusiva baséase en tres P
Unha escola inclusiva promove a atención á diversidade 
na aula coa :
       

       

       1º Presenza
                                              
                                  2º Participación como un máis
                                  Progreso na aprendizaxe
                               

O progreso tamén é un elemento clave para a  súa autoestima. 
Este artigo fíxose coa colaboración da mestra de Audición e Linguaxe Andrea. Moitas grazas pola gran aportación que fixeches a este artigo.