sábado, 31 de enero de 2015

Guía contra el Ciberacoso para Pais, Nais e Educadores 2º ediciónGuía de actuación contra el ciberacoso
accede a guía na imaxe

É fundamental cos pais e educadores estean ben informados e coñezan cómo se manifestan estes abusos dentro de casa ou na aula para poder detectalos, previlos ou actuar en cada caso.


Descargar Guía Ciberacoso
      accede a guía na imaxe 

Nesta segunda edición da guía trata aspectos educativos, preventivos e de actuación necesarios para combatir o ciberacoso escolar y el ciberacoso sexual a menores. esta guía tiene información para o entorno educativo e familiar.


recompilado de paxina chaval.es
Atención educativa ao alumnado con discapacidade motoraGuía educativa para a Discapacidade Motórica que aborda .

 • alumnos con discapacidade motórica
 • avaliación destes alumnos e alumnas: cuestionario par os titores e titoras para determinar as necesidades educativas especiales.
 • Resposta Educativa : Escolarización,  Pautas de Intervención educativa, Áreas de intervención prioritarias.
 • Recursos Materiais, Adaptación do entorno.
 • Axudas para este alumnado.
 • Colaboración coa  familia.
 • bibliografía, enlaces, webs.
 • Asociacións.

Editada pola Junta de Andalucía. Consejería de Educación y Ciencia.
Cómo Traballar a Comprensión Lectora con alumnos e alumnas con Déficit Visual ou Ceguera
Entrada moi completa de Antonio A. Márquez, sobre a comprensión lectora e a necesidade de utilizar estratexias para facilitala, durante a lectura.
Estes son  os pasos para facilitar a comprensión e as estratexias que explica no seu artigo.


 1. Seleccionar o texto que imos empregar
 2. Preparar preguntas de tipo literal, inferencial e valorativo adaptadas ao curso.
 3. Escoller a estratexia que queremos que o alumno, alumna aprenda:       
 • Predición, información previa do texto.
 • Facerse preguntas sobre o que lee. 
 • Visualizar a mensaxe do texto.
 • Vocabulario que queremos aprender do texto.   
 •  Ensinar ao alumno ou alumna a facerse preguntas continuas sobre se comprende o que lee.
 •  Resumir as ideas principais.
 •  Realizar e contestar inferencias.
 •  Valoración crítica do texto.


Relacións entre competencias os contidos e os criterios de avaliación na Educación Primaria, Secundaria e BacharelatoOrde pola que se describen as relacións entre competencias, os contidos e os criterios de avaliación na Educación Primaria, Secundaria e Bacharelato

Publicado no B.O.E. do 29-1-2015.accede o B.O.E. clicando na imaxeCompetencias clave 
Las competencias clave deben estar integradas en las áreas o materias de las 
propuestas curriculares, y en ellas definirse, explicitarse y desarrollarse suficientemente los resultados de aprendizaje que los alumnos y alumnas deben conseguir.
La selección de los contenidos y las metodologías debe asegurar el desarrollo de las competencias clave a lo largo de la vida académica.
Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el 
alumnado sabe y sabe hacer en cada área o materia.
Estos criterios de evaluación se desglosan en estándares de aprendizaje evaluables.

Avaliación  competencias :
 Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de 
indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. 
El profesorado debe utilizar procedimientos de evaluación variados para facilitar 
la evaluación del alumnado como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, 
y como una herramienta esencial para mejorar la calidad de la educación.
Asimismo, es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del 
alumnado en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. 

Metodoloxía 
Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y 
mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje.
Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares.

viernes, 23 de enero de 2015

Guia Atención Diversidade : NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS


Enlaces a Cedec, dependiente do Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, é unha comunidade de usuarios que aportan o seu coñecemento, experiencia e estratexias, o seu obxectivo é poñer a disposición de toda a comunidade educativa materiais e recursos dixitais de libre acceso.
Necesidades educativas Especias que tratan : 

 • Discapacidade Intelectual lixeira 
 • Intelectual media, severa e profunda  
 • Parálise Cereral 
 • Espiña Bífida 
 • TEA autismo
 • TEA asperger 
 • Distrofía muscular 
 • Discapacidade Auditiva 
 • Discapacidade Visual 
 • Trastornos Graves de Conduta.                                                 accede na imaxe


http://descargas.pntic.mec.es/cedec/atencion_diver/contenidos/nee/discapacidadvisual/index.html
http://descargas.pntic.mec.es/cedec/atencion_diver/contenidos/nee/discapacidadvisual/index.html

Disgrafía


Disgrafía : Trastorno de orixe neurolóxico que se presenta como unha dificultade significativa e persistente na adquisición da escrita.

Presentación  que aborda 
Tipos :
disgrafía adquirida  
disgrafía evolutiva pode ser fonolóxica, superficial ou mixta. 
Avaliación 
Intervención

Intervencion disgrafia alumnos

        accede pinchando na imaxe

DISORTOGRAFÍA
Entrada Moi completa de Marta Rg, con cantidad de páxinas con recusos para 
os mestres na súa intervención educativa, neste Trastorno da Ortografía.Os aspectos que trata son:

 1.  ¿Qué é?
 2. ¿En que consiste?
 3. Cómo se clasifica
 4. Tipos de Errores
 5. Cómo podemos axudar na familia
 6. Recursos:

 • Conciencia Fonolóxica
 • Memoria Visual
 • Memoria Auditiva
 • Discriminación Visual
 • Discriminación Auditiva
 • Orientación Espacio-Temporal

recompilado do Blog con O de Orientación

domingo, 18 de enero de 2015

Guía Educación SexualDarlle unha boa educación sexual a os noso fillos e fillas non é doado. 
A miúdo sentímonos inseguros ou incómodos con este tema.
Este pequena guía pretende axudar no seu papel de educadores.
Apartados que ten esta guía 

Cándo temos que empezar a falar  cos nosos fillos e fillas.
Sexualidada versus Sexo.
Preocupacións  máis comúns
Desenvolvemento  sexual dos nos fillos e fillas.
sobre qué  falamos  con eles  :  na  Etapa Infantil
                                             na   Etapa Primaria
                                             na   Adolescencia

Regras de ouro para falar de sexualidade cos noso fillos e fillas.unha publicación de salud de altura . Alcaldía Metropolitana Quitó.

Via psicopedia.org


martes, 13 de enero de 2015

Uso de INTERNET sen Riscos: Guía para Pais e Nais

Os temas que trata esta guía :
 • Conceptos Básicos
 • Tics
 • Problemas de seguridade relacionados cos menores 
 • Medidas e ferramentas de seguridade
 • Algunhas preguntas e respostas
 • Reomendacións para unha conexión segura
 • Decálogo de recomendacións
 • Páxinas web de Interese


Editada polo ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Departamento Municipal de Educación.
Recompilado do Blog de Monica Diz Orienta
domingo, 11 de enero de 2015

Guía de Atención a Diversidade


Dificultades de aprendizaje:enlaces a CEDEC  comunidad de usuarios que intercambian estratexias e recursos sobre a atención a diversidade. Orientadores, mestres, pais e axentes sociais formar parte desta comunidade.
Dificultades que trata:  
TDAH 
Discalculia 
Dislexia 
Dislalias 
Trastorno Específico da Linguaxe 
Disartrias 
Intelixencia límite
Discalculia


Este proxecto  publicado por CeDeC de integración a diversidade incluye información sobre a Discalculia, estratexias , materiais para profesores e pautas pais e nais.

   portadanoticiaGuía para Inclusión de Nenos e Nenas con Necesidades Específicas de ApoioGuía que pretende favorecer a inclusión de estes nenos e nenas, coñecéndoos mellor e poder interpretar as súas condutas;  facilitando a súa incorporación a escola e tamén a da súas familias . 
Una escola  inclusiva ten como punto de referencia que todos os nenos e nenas teñan as mesmas oportunidades.
Esta guía pretende dar recursos e respostas sinxelas as preguntas que nos poidan facer os nosos fillos e filla en relación aos compañeiros que teñan no centro con necesidades  educativas especias. 
Nos da suxerencias de como podemos actuar cando nos relacionemos con estes nenos e así ser un modelo positivo para os nosos fillos e fillas.
Cada capítulo presenta a un neno con TDAH, un nena con TEA, nena Síndrome de Down, neno con TEL, nena con Trastorno da Aprendizaxe, nena con Parálise Cerebral, neno con Discapacidade Auditiva, nena con Discapacidade Visual, neno con Altas Capacidade Intelectuais, neno con Síndrome de Asperger.
Autora
Mª José Pérez Sanchez
Edita 
CEAPA, confederación española  de asociaciones de padres y madres de alumnos.


jueves, 8 de enero de 2015

Instrumentos de Avaliación TEA


Reseña de probas a empregar para avaliar TEA.

Están agrupadas:
1. Avaliación do grao de desenvolvemento
2. Avaliación da Intelixencia
3. Avaliación rápida do autismo
4. Avaliación extensa do Autismo
5. Avaliación do desenvolvemento Lingüístico
6. Probas de Fonoloxía
7. Baterías da Linguaxe
8. Probas de Lectoescritura

Área Trastornos del Desarrollo y Logopedia.
Universidad de Murcialunes, 5 de enero de 2015

Guia Altas Capacidades Intelectuales


accede a guía 

Guía  MANUAL DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS
DE APOYO EDUCATIVO POR PRESENTAR ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES

Presentación 
1. ¿Quiénes son los alumnos y alumnas con
 altas capacidades intelectuales? 8
2. Identificación y evaluación del alumnado 12
3. Necesidades específicas de apoyo educativo 22
4. Atención educativa 26
5. La familia 36
6. Glosario 40
7. Anexos 42

AUTORES:
Álvaro Barrera Dabrio
Rosa Durán Delgado
Juan González Japón
Carmen Lucía Reina Reina
Edita pola Junta de Andalucía. Consejería de Educación.Dirección General de Participación y Equidad en EducaciónActividad Física y Salud. Guía para Padres y Madres

Cando a actividade física planificase é organizase co  obxectivo de manter ou mellorar a forma física chamámoslle Exercicio Físico

Guía para pais e nais.
Esta guía ha sido elaborada en el Marco del Convenio de Colaboración suscrito entre los Ministerios del Interior, de Educación y Cultura y de Sanidad y Consumo para fomentar la educación para la salud en la escuela.cos seguintes temas  :

 • Introducción 
 • Actividades físicas beneficiosas para la salud
 • Empezar es más fácil de lo que parece
 • ¿Cómo medimos la intensidad de la actividad física?
 • Beneficios de la actividad física
 • Recomendaciones en la infancia y la adolescencia
 • Motivos que conducen a realizar la actividad física


viernes, 2 de enero de 2015

Dificultades na aprendizaxe. Unificación de criterios diagnósticosSerie de materiais para a práctica orientadora dirixidos ao profesorado e aos orientadores e orientadoras que interveñen co alumnado con necesidade específica de apoio educativo.
A colección trata de diferentes aspectos relacionados coa atención educativa que do alumnado con problemas escolares, baixo rendimento, trastornos de aprendizaxe, trastorno por déficit de atención e hiperactividade ou discapacidade intelectual límite.


Consta de tres volúmenes nos que son tratados os seguintes temas:
Volumen I . Definición, características e tipos. 
Neste libro descríbense diferentes problemáticas enmarcadas na definición de dificultades da aprendizaxe.
                                                                accede na imaxe

1. CAPÍTULO I. Dificultades en el Aprendizaje . 
2. CAPÍTULO 2. Problemas Escolares . 
3. CAPÍTULO 3. Bajo Rendimiento . 
4. CAPÍTULO 4. Dificultades Específicas en el Aprendizaje . 
4.1. Dificultades Específicas en el Aprendizaje de la Lectura . 
4.2. Dificultades Específicas en el Aprendizaje de la Escritura . 
4.3. Dificultades Específicas en el Aprendizaje de las Matemáticas . 
5. CAPÍTULO 5. Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad . 
6. CAPÍTULO 6. Discapacidad Intelectual Límite . Dificultades en el Aprendizaje:
Unificación de Criterios Diagnósticos
II. Procedimientos de Evaluación y Diagnósticos                                                    accede na imaxe

CAPÍTULO 1. E valuación Psicopedagógica de las Dificultades en el
Aprendizaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CAPÍTULO 2. Procedimiento general de Evaluación Psicopedagógica de las
Dificultades en el Aprendizaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CAPÍTULO 3. Procedimiento Específico I de Evaluación Psicopedagógica: La
demanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CAPÍTULO 4. Procedimiento Específico II de Evaluación Psicopedagógica:
La tarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CAPÍTULO 5. Procedimiento Específico III de Evaluación Psicopedagógica:
El alumno I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CAPÍTULO 6. Procedimiento Específico III de Evaluación Psicopedagógica:
El alumno II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CAPÍTULO 7. Procedimiento Específico IV de Evaluación Psicopedagógica:
Centro, familia y contexto sociocultural . . . . . . . . . . . . . . . . .
CAPÍTULO 8. Evaluación Específica de: Los Problemas Escolares . . . . . . . .
Apéndice 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CAPÍTULO 9. Evaluación Específica del: Bajo Rendimiento Escolar . . . . . . .
Apéndice 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CAPÍTULO 10. Evaluación Específica de las: Dificultades Específicas en el
Aprendizaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Apéndice 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CAPÍTULO 11. Evaluación Específica del: Trastorno por Déficit de Atención
con Hiperactividad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Apéndice 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CAPÍTULO 12. Evaluación Específica de la: Discapacidad Intelectual Límite .
Apéndice 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


                                                         accede na imaxe                                

III. Criterios de Intervención Pedagógica

CAPÍTULO I. I n t e r vención Psicopedagógica en Dificultades en el A p r e n d i z a j e .
CAPÍTULO 2. Intervención Psicopedagógica en Problemas Escolares .
CAPÍTULO 3. Intervención Psicopedagógica en Bajo Rendimiento Escolar .
CAPÍTULO 4. Intervención Psicopedagógica en Dificultades Específicas en el
Aprendizaje
CAPÍTULO 5. Intervención Psicopedagógica en el Trastorno por Déficit de
Atención con Hiperactividad
CAPÍTULO 6. Intervención Psicopedagógica en la Discapacidad Intelectual Límite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anexos con ejemplos para cada una de las intervenciones. 


AUTORES:
Volumen I-II: Juan F.Romero Pérez y Rocío Lavigne Cerván.
Volumen III : Diego J. Luque Parra y Gemma Rodríguez Infante
EDITA: Juna de Andalucía, Consejería de Educación. Dirección General de participación y Solidaridad en la Educación.
AÑO DE EDICIÓN :
Volumen I: 2005
Volumne II-III : 2006Guía Didáctica de Educación Vial
Guía Didáctica interactiva de Educación Vial Para el Primer Ciclo de la Educación Primaria
Copia Diferida


Ténica para empregar con alumnos disléxicos e disortográficos.
Consite en memorizar frase que teñan dificultades ortográfica, para logo pedirlle cas escriban a ver que erros correxiron. Reforzando con puntos positivos as palabras escritas correctamente.

Axuda a desenvolver o hábito de fixarse na representación ortográfica.
Fomenta o gusto pola escritura ao obter un reforzo positivo con esta actividade.
Favorece o equilibrio entre a velocidade na escrita e a caligrafia.
Pódese adaptar fácilmente a cada caso.


recompilado de Dislexia y Discalculia.com

Guía para o profesorado sobre o Acoso ·EscolarÍNDICE
IDENTIFICACIÓN Y DETECCIÓN                                                                  
1. Que es lo acoso escolar?                                                                         
2. Características del acoso escolar                                                             
3. Tipos de acoso escolar                                                                          
4. Los diferentes escenarios del acoso                                                          
5. Como detectar sus síntomas
                                                            
PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR                                                             
1. Sensibilización. La necesidad de prevenir                                                   
2. Estrategias preventivas a nivel de aula
                                                  
INTERVENCIÓN ANTE UN CASODE ACOSO ESCOLAR                                                                                
1. Como actuar? Protocolo                                                                        
2. Plan de actuación                                                                                
Guía editada por CSI-F, autoras as psicólogas Vanessa Blanco, Patricia Otero; Elisabeth García.