lunes, 30 de octubre de 2023

Guía para o desenvolvemento do plan de Benestar Emocional para os centros educativos

O benestar emocional é un concepto amplo que ten que ver, non só coa experiencia subxectiva de sentirse ben, en harmonía e con tranquilidade, senón tamén coa experiencia persoal de satisfacción por ser quen de afrontar dificultades e superar de xeito positivo ou adaptativo as contrariedades que se presentan na vida cotiá.

O coidado do benestar emocional é o acompañamento que desde a escola debe realizarse para favorecer: 

1. A resiliencia

2. O desenvolvemento das competencias emocionais

3. O desenvolvemento da autoestima desde o marco da educación ética 

Intervención 

Para desenvolver ou  acompañamento  ao  benestar emocional nos centros educativos  proponse  unha intervención por fases.  

As actuacións están orientadas a enfocar  as  características específicas de cada  unha  destas fases. Con proposta de 24 actividades didácticas divididas nos apartados : conecta, respecta, regula e vive.

Primeira fase: detección e  acompañamento.  Temporalización: inicio inmediato e duración en tanto persista a  súa  necesidade.

Segunda fase:  fortalecemento dá  resiliencia e dá competencia emocional  na  comunidade educativa.  Temporalización: inicio Abril 2021 e duración en tanto persista a  súa  necesidade.

Terceira fase: Consolidación. Planificación e organización  do curso 2021-22, dotación de recursos  didácticos.  Temporalización: presentación de iniciativas en  maio/ xuño 2021 para ou  desenvolvemento a partir  do curso 21/22.


En outubro 2023  publicouse a Guía con as propostas de intervención na aula en tres ámbitos profesorado, alumnado e familias.
                          


Consellería de educación. Xunta de Galicia.

jueves, 26 de octubre de 2023

MES da DISLEXIA

A dislexia é a Dificultade Específica de Aprendizaxe máis común do mundo, xa que se estima que un 10% da poboación ten dislexia. 
Isto supón máis de 4,6 millóns de españois e 800.000 nenos nas aulas do noso país. 
 Os nenos, os adolescentes e adultos con dislexia, teñen un nivel de intelixencia normal, simplemente teñen unha forma diferente de aprender. Edificio del Ministerio de Educación y Formación Profesional en azul e apoio  a visibilización do 
Día Internacional de la Dislexia

PARA OBSERVAR NAS FAMILIAS

 

Na educación infantil presenta:

ü Falta de habilidade para lembrar o nome de series de cousas.

ü Atraso para memorizar os números, os días da semana.as cores e as formas.

ü Dificultade para aprender as cancións, trabalinguas, rimas.

ü Atraso no desenvolvemento da fala e da linguaxe.

ü Torpeza motriz en actividades lúdicas sinxelas. 


Na educación de seis a oito anos:

ü Confusión na distinción entre dereita e esquerda

ü Dificultade para aprender o alfabeto e as táboas de multiplicar.

ü Dificultades coa lectura e a escritura.

ü Tendencia a escribir  os números en dirección ou orientación non axeitada.

ü Falta de atención.De nove a doce anos presenta:

•       Complicacións para seguir as instrucións orais.

•       Evitar actividades que conlevan ler

•       Mala pronuncia de nomes ou palabras, ou problemas para lembrar palabras

•       Problemas para comprender bromas ou expresións que poden non ser fáciles de entender a partir de palabras específicas (modismos), como «pan comido», que significa «fácil»

•       Tardar máis tempo do habitual en completar tarefas que conlevan ler ou escribir

•       Dificultade para resumir unha historia

•       Problemas para aprender un idioma estranxeiro


enlaces relacionados : Entradas dislexia


 

viernes, 20 de octubre de 2023

PLAN DE BENESTAR EMOCIONAL

Cando se fala de Benestar faise referencia a un concepto amplo que ten que ver non só coa experiencia subxectiva de se sentir ben, en harmonía e con tranquilidade, senón tamén coa experiencia persoal de satisfacción por ser quen de afrontar dificultades e superar de xeito positivo ou adaptativo as contrariedades que se presentan na vida cotiá.

Iste plan ten como obxectivo dotar á comunidade educativa de estratexias e recursos que contribúan ao coidado do equilibrio e do benestar emocional dentro dunha contorna participativa, de comunicación e apoio.

Esta guía describe situacións comúns e cotiás nos centros educativos no ámbito da convivencia nas que aparezan diversas situacións de malestar, para as que se ofrecen estratexias de fortalecemento, aprendizaxe e resolución.

As propostas podense desenvolver a nivel grupal ou individual.
A Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades:     guia_desenvolvemento_plan_benestar_.pdf