martes, 30 de diciembre de 2014

Qué é o Trastorno Espeífico da Linguaxe


 TEL é un trastorno grave e duradeiro que afecta á adquisición da
linguaxe dende os seus inicios, prolóngase durante a infancia e a adolescencia, podendo deixar secuelas significativas na idade adulta.

Cartel explicativo do Trastorno Específico da linguaxe. Editado pola Asociación TEL de Galicia


                                         enlace ao cartelAgasallos para os Nenos e Nenas
Entrada  onde explica a importancia de coidar  a cantidade de xoguetes que se lle regalan aos nenos e nenas, sobre todo no Nadal.  Tamén fai unha reflexión sobre que xogos son estimulante e enriquecedores para o desenvolvemento persoal e social dos máis pequenos.

Guía Trastorno Específico da Linguaxe


Guía Editada pola Asociación Trastorno Específico da Linguaxe  Galicia. 
Elaborada por Mónica Vilameá Pérez.
A guía explica que é o trastorno específico da linguaxe, 
describe as características do alumnado con este Trastorno da etapa infantil e da etapa de Educación Primaria e da pautas para a súa estimulación.Guía para a Intervención no Ámbito Educativo

miércoles, 17 de diciembre de 2014

Técnicas para el Control de Conductas Inadaptadas


Os pais e nais temos que ensinar aos noso fillos formas de actuar consecuentes e responsables e a relacionarse  respectando aos demais , sabendo esperar o seu turno, recollendo as súas cousas,...  
Con calma e afrontando a situación conflictiva que xenera a súa conduta provocadora, desafiante. 
Podemos empregar distintas técnicas para facer que se modifique a actitude do noso fillo, filla. 
É moi importante ser consecuente e constante para conseguir o cambio.

Dende a Consejería de Educación do Goberno de Canarias nos explican algunhas técnicas como:


  1. Eloxiar ( qué eloxiar, Cómo ..)
  2. Ignorar ( cómo facelo ...)
  3. Técnica do  disco Raiado antes as preguntas insistentes  ¿por qué non podo facer ...?
  4. Dar recompensas polas condutas desexables, fai co neno, nena se sinta ben.
  5. O Uso de Gráficos resulta efectivo para algunhas condutas ex. cepillarse os dentes.                         preme na imaxe para acceder ao documento 
                                


WEB BUENOS TRATOS

Dirixido a familia, profesores para alumnos de Educación  Infantil, Educación Primaria e outros ámbitos socioculturais interesados.
O seu obxectivo é  a Educación en Valores concienciar sobre aspectos da coeducación, a tolerancia na familia e o respecto entre compañeiros. 

Os aspectos que traballa son Autoestima, Coeducación, Resolución de conflitos a través da comunicación interpersoal.

O programa para a Educación Infantil consta de guía para o mestre e a familia e caderno de actividades para os alumnos de 3 a 5 anos. Ten como obxectivo o desenvolvemento persoal e emocional axustado.
O programa de Educación Primaria consta de guía para o profesorado, caderno de actividades para o alumno e caderno para a familia  en dous tramos de idade de 6-8 anos e outra guía para o mestre, caderno de actividades para alumnos, caderno de actividades para pais e nais de 8-12 anos. Ten como obxectivo o desenvolvemento da autoestima, a resolución pacífica dos conflitos e as destreza nas habilidades de comunicación.
Todo iso de forma lúdica e divertida e coa implicación dos pais, nais para continuar co traballo realizado en clase.

  accede ao programa buenostratos.larioja.org


Autores : Ana Rosa Alba Angulo, Sonsoles, Guerras Martín, Zahida Rodríguez González
Edita : Gobierno de La Rioja, Consejería de Salud y Servicios Sociales. Programa "Buenos Tratos"

A Convivencia nos Centros Educativos


Os conflitos xurden de maneira natural na sociedade que vivimos, tamén na escola é son unha oportunidade de crecemento e maduración persoal.
a resolución de conflitos ensinase. A convivencia na escola non só se limita a cumprimento de normas, polo contrario as relacións interpersoais sertiva, positivas e gratificantes son as que toman conciencia da interdependencia cos outros membros da comunidade e asumen responsabilidades e retos  das súas accións, para conseguires unha convivencia sana e gratificante.

Neste traballo de M. Carme Boqué Torremorell 
Jornadas Psicopedagogos, Alicante, 2006 


Trata estes apartados :

I. A perspectiva proactiva convirte a resolución de conflicto actual en prevención dun conflicto futuro.

II Formar para a convivencia

III Previr condutas problemáticas

IV Intervir fronte aos conflitos : 
-  Comprensión 
-  Empatía
-  Prevención
-  Escoita activa
-  Estilos de xestión  de conflitos
-  Identificación de intereses
-  Cooperación
-  Creatividade 
-  Participación activa
-  Criterios de realidade
-  Reparación e reconciliación
-  Cultura de paz
DISLEXIA ATENCIÓN NA AULA DENDE UN MARCO POSITIVO

Cando un alumno/a ten dificultades lecto-escritoras, estas van a afectarlle a todas as materias que precias destas habilidades. 
Os noso alumnos van atoparse con maior dificultade para facer exercicios,actividades comprender información, cando non  sexa capa aparecerá a frustración
estas difcultades na lectura que aparecen nas areas realcionadas coa linguaxe acarrea tamén alteracións emocionais.
Unha vez diagnosticada a Dislexia na lectura, débese programar unha intervención que non só debe ter en conta as dificultades senón tamén as súas potencialidades para apoiarse nelas, o alumno así mellorará a súa autoestima e a súa automotivación


Via : antonioesquivias.wordpress.com

lunes, 15 de diciembre de 2014

Guias Dislexia

Asociación Andaluza de Dislexia, ASANDIS


Os capítulos da guía tratan sobre:

Qué é a Dislexia : causas, consecuencias, tipos de dislexia, patoloxías asociadas.

Cómo identificar 

Cómo diagnósticar

Actuación na aula

por tramos de idade: O-3 anos, 3-5 anos, 5-9anos ; 9-12 anos.

Actuacións a hora de avaliar.

Especial mención aos idiomas extranxeiros.

Pautas para a familia

Pautas para o alumno/a.outra guía interesante para docentes  sobre o traballo coa Dislexia. Junta de Andalucía 
Indice: 
Quenes son os alumnos, alumnas con Dislexia
Identificación e Avaliación do alumnado con Dislexia
Necesidades Específicas de Apoio Educativo
Atención Educativa 
Familia
Glosario
Bibliografía 

                                     
Accede a guía na imaxe
Caderno de traballo       

Accede na imaxe

lunes, 1 de diciembre de 2014

EVALUANDO NEE


Cando se avalía alumnos con ACI significativas, o profersor dúbida 
¿ Qué criterios de avaliación son ?,  ¿ Cómo ten que adapatalos, simplicalos, reducilos ou eliminalos? ¿ En qué medida pode simplificar os items que van ser avaliados ? ¿Quén ten que avaliar a un alumno con apoio educativo?.

Na Entrada de Antonio Márquez Ordoñez  nos aclara como facelo, Art. 14.3 do Real Decreto 126/2014, referido ao alumnado con NEAE, establece ca avaliación continua e a promoción deste alumnado tomarán como referente os criterios fixados nas súas adaptacións


Isto é así porque os criterios de avaliación que se lle aplican a este 
alumnado elabóranse así:


  1. Tómase como referente o mesmo criterio que se establece para o grupo clase do acnee.
  2. Este criterio  adaptase en función das “capacidades” co alumno posua.
  3. Este criterio adaptase en función do nivel de competencia curricular do alumno.
  4. Se o criterio alónxase moito das súas posibilidades eliminase ou substitúese por criterios de niveis ou etapas anteriores.                                 accede a entrada pinchando na imaxe.