viernes, 8 de febrero de 2019

Altas Capacidades: materiais para enriquecimiento curricular

Dende  o blog de Altas Capaciades Córdoba recollo estes materiais, que son para uso exclusivo nos centros educativos, por parte do profesorado que atende a alumnado con altas capacidades intelectuais. O obxectivo é que o profesorado dispoña de actividades alternativas ás xerais das materias.Modelo PECAI conxunto de actuacións para enriquecer o currículo.
Educación Infantil
1º Educación Primaria : coñecemento do Medio, Linguaxe, Matemáticas.
2º Educación Primaria : Coñecemento do Medio, Linguaxe, matemáticas.
3º Educación Primaria: Coñecemento do Medio, Linguaxe, Matemáticas.
4º Educación Primaria: Linguaxe, Matemáticas.
Proxecto de Traballo de 5º/6º:  Área Coñecemento do Medio
Educación Secundaria : Habilidades sociais, Fisica e Química, Lingua Extranxeira, Matemáticas. Orientacións profesorado. Talleres de Enriquecemento extracurricular.


altacapacidadcordoba Materiais de enriquecemento curricular.
autor : Manuel Dorado Pérez profesor especializado en la atención educativa al alumnado con altas capacidades intelectuales.


domingo, 3 de febrero de 2019

Guía de ensinanza do inglés para alumnos con Dislexia

A asociación Internacional de Dislexia (2008) no seu folleto at-risk students and the study of foreing language at school concreta que os estudantes que sofren dificultades importantes nunha das catro destrezas na súa lingua materna ( lectura, escritura, comprensión auditiva e expresión oral ) son candidatos a ter problemas na aprendizaxe das linguas extranxeiras na escola. 
As dificultades na lingua extranxeira dependerán dos problemas do alumno, alumna na súa lingua materna.  É condición indispensable a maduración do alumno no dominio das destrezas na súa lingua materna antes de expoñelo a esixencia da ensinanza de outras linguas. 
Esta guía está estruturada en oito capítulos. Parte do máis xeral como detectar alumnos disléxicos, e a continuación proporciona unhas orientacións metodolóxicas. Posteriormente desenvolve as técnicas para traballar o vocabulario e as 4 destrezas principais:  listening,  speaking,  reading e  writing.

Índice
1. Introdución
2. Como detectar aun alumno, alumna con Dislexia na nosa clase
3. Orientacións metodolóxicas xerais. Introdución
   3.1 Técnicas para o desenvolvemetno das 4 destrezas principais: listening,       speaking, reading y writing.
4. Avaliación 
   4.1 Elaboraciónn Plan de Traballo Individualizado ( PTI) y Adaptación Curricular (AC)
   4.2 A Avaliación dos alumnos disléxicos.
5. Orientacións ás familias.
6. Outros enfoques
   6.1. Intelixencias Múltiples
   6.2 Aprendizaxe baseado nos Proxectos
   6.3 Teatro Musical
7. Marco legal
8. Bibliografíaenlace para a súa descarga

Autores : Fulgencio Hernández García, Lorenzo Antonio Hernández Pallarés, Mª Teresa Valencia García, Felipe Javier Ramírez Lajarín, Miguel Ángel Abril López
Promove : Dirección general de atención a la diversidad y calidad educativa. Consejería de Educación, Juventud y Deportes. Región de Murcia.