domingo, 15 de diciembre de 2019

Contos visibilización do Maltrato no seno familiar

Recursos para el 25 de Noviembre o día contra a violencia de xénero

Maltrato familiar
  Os efectos do maltrato nos máis pequenos 

enlace a entrada completa onde a orientadora Rebeca llamedo  fai un repaso de de contos e libros xuvenís que podemos empregar en titoría.

sábado, 7 de diciembre de 2019

Guía para la inclusión: Escola Inclusiva

“Unha escola de calidade é a que favorece o desenvolvemento das competencias cognitivas, afectivas, sociais, estéticas e éticas de todos os seus alumnos e alumnas,
vela polo seu benestar emocional, busca estratexias para responder á súa diversidade persoal e cultural, procura elaborar un proxecto colectivo no que a comunidade educativa participe e senta comprometida, e establece relacións con outras escolas e institucións
para o logro destes obxectivos.” 
 (Marchesi e Martin, 2014)
                                                                                                          

Esta guía dirixida está especialmente aos e as docentes de Educación Infantil, e Primaria e Secundaria Obrigatoria. Nela concretamos claves para facilitar a reflexión e algunhas pautas para a posta
en práctica.Sabemos que avanzar nunha escola inclusiva é a ferramenta máis poderosa para construír unha sociedade inclusiva, xusta e cohesionada. Para o alumnado con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento é, fundamentalmente, un dereito, que obriga a concibir a educación desde unha nova perspectiva: posibilitar as mesmas oportunidades de aprendizaxe e desenvolvemento a todo o alumnado. 
Edita : FEVAS Plena inclusión Euskadi Asociación vasca de entidades a favor de las personas con discapacidad intelectual 

Protocolo Educativo para Garantir a Igualdade, a non Discriminación e a Liberdade de Identidade De Xénero

A educación afectivo-sexual, nomeadamente no relativo á identidade sexual, así como a diversidade sexual, son disciplinas necesarias no ámbito educativo, polo cal é imprescindible proporcionar información e formación a toda a comunidade educativa, e favorecer entre o alumnado a aprendizaxe e a práctica de valores baseados no respecto ás diferenzas e na tolerancia á sexualidade, co fin de evitar situacións incómodas, humillantes e incluso acoso ou transfobia cara ao alumnado trans*.

ÍNDICE 
1. Introdución 3 
2. Fundamentación 4 
3. Medidas e actuacións 7 
3.1 Comunicación aos centros 7 
3.2 Os departamentos de orientación 7 
3.3 Establecemento das medidas de atención ás necesidades do/a menor 9 
3.4 Recomendacións educativas e organizativas en relación co xénero que o/a menor sente como propio 10 
3.5 Medidas para a información e formación da comunidade educativa 12 
3.6 Medidas de prevención, detección e intervención ante posibles casos de discriminación, acoso escolar, violencia de xénero ou maltrato infantil por identidade de xénero 13 
4. Referencia normativa 15 
5. Bibliografía e ligazóns de interese 

Unha vez realizada a manifestación expresa ao centro educativo, e realizado o informe psicopedagóxico, a dirección do centro establecerá unha reunión de coordinación co alumnado e cos seus representantes legais, se os tivera, coa xefatura do departamento de orientación e co/coa titor/a do alumno ou da alumna. Nesta reunión, conxuntamente, e dando a mellor resposta posible ás necesidades específicas de apoio educativo no marco do plan de convivencia do centro e, de acordo con estas orientacións, estableceranse as medidas organizativas de aceptación/respecto no centro e de atención que se precisen, que serán adoptadas en exclusivo interese do menor.


Edita: Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Protocolo en galego. pdf.

edu.xunta.gal protocolo en castelán. pdf   deixo aquí un enlace sobre as experiencias nos centros do IES Castro Alobre, de Vilagarcía e o centro IES Rego de Trabe, de Culleredo.


viernes, 18 de octubre de 2019

Protocolo para atención educativa ao Alumnado con Altas Capacidades

Pódese considerar que as altas capacidades intelectuais son un feito diferencial que supón a presenza dun potencial elevado nalgunha área ou áreas de desempeño humano en comparación cun grupo de referencia. O potencial vén dado, pero é á educación a quen lle corresponde desenvolvelo. 
Este protocolo para a atención educativa das Altas Capacidades pretende ser unha ferramenta de uso para profesionais do ensino e para as familias.
                                                               enlace para a súa descarga

Indice:
1. Introdución

2. A inclusión como principio

3. Conceptos
3.1 Altas capacidades intelectuais
3.2 Dobre excepcionalidade
3.3. Mitos e realidades

4.    Identificación do alumnado con altas capacidade intelectuais
4.1  Indicadores de altas capacidades intelectuais
4.2. Avaliación psicopedagóxica e traslado da información

5. Intervención educativa co alumnado con altas capacidades intelectuais
5.1 Orientacións para o centro educativo
5.2 Orientacións para a aula
5.3 Oferta de medidas educativas ordinarias
5.4 Oferta de medidas educativas extraordinarias
5.5 Orientacións para a avaliación curricular
5.6 Orientacións para as familias
5.7 Seguimento da intervención

6. Bibliografía
6.1 Bibliografía para afondar no coñecemento
6.2 Bibliografía para a práctica

Edita Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. Xunta de Galicia.

sábado, 18 de mayo de 2019

Mapas Mentais

Un mapa mental parte dunha idea principal e desenvolve ideas relacionadas coa principal apoiadas en imaxes o que facilitan a súa comprensión e memorización. ( pensamento irradiante) 
Esta é unha presentación que explica que son a súa utilidade é como elaboralos.

enlaces relacionado: conoce-estas-5-aplicaciones-para-hacer-esquemas-o-mapas-mentales/

cinco-usos-educativos-dos-mapasconceptuais

sábado, 11 de mayo de 2019

Guías Altas Capacidades Familias

Esta breve guía nace coa finalidade de proporcionar a familias e profesores unha  información sinxela pero rigorosa con orientacións claras e precisas sobre o modo de actuar cos fillos/ as ou  alumnos/as de altas capacidades.

Índice
0. Introdución
1. Definición de conceptos
2. Características máis relevantes do alumnado con Altas Capacidades
3. A resposta educativa
4. Orientacións para Familias
5. As 10 preguntas máis frecuentes acerca das Altas Capacidades.
6. Que fago se sospeito que o meu fillo, filla ten Altas Capacidades
7. Para saber máis


accede a descarga da guía neste enlace 
Imagem de Nino Carè por Pixabay
                                          

Consejería de Educación de la Rioja
Autoría Equipo de Orientación educativa de  Logroño:  
Fernández Dez, Xullo; Izquierdo Villanueva, Fermín;  Pastor  Ripoll, Alma Belén;   Zorzano  Colás, Noelia. 

enlaces relacionados 
mi-hijo-tiene-alta-capacidad-se-lo-digo
http://orientapas.blogspot.

lunes, 22 de abril de 2019

Guía Altas Capacidades Comunidade Educativa

Unha sociedade que se prece de ser inclusiva, de ser acolledora, de atender a toda aquela persoa por diversa e diferente que sexa, non pode deixar de prestar atención ao alumnado que pola súa propia natureza ou como consecuencia o seu esforzo persoal, é posuidor de altas capacidades ou talentos específicos.
Esta Guía pretende explicar e axudar a clarificar conceptos e modelos teóricos que se foron desenvolvendo ao longo dos últimos anos sobre o que supón este alumnado.
Pero tamén, contribuír á reflexión sobre a práctica educativa, poñendo en valor a importancia de detección temperá, contando para iso con instrumentos que a fagan posible. Ademais, na guía propóñense recursos para unha avaliación  psicopedagógica máis eficaz, así como orientacións á comunidade educativa,
especialmente ás familias e ao profesorado.
Conta tamén, por último, con propostas didácticas e experiencias a modo de exemplo con alumnado con altas capacidades.

1. Introducción
2. Que sabemos do alumnado con altas capacidades intelectuais?
3. O marco lexislativo
4. Como detectamos e identificamos o alumnado con altas capacidades     intelectuais? Como     avaliamos   as súas necesidades específicas de apoio educativo?
5. Como é a intervención educativa co alumnado con altas capacidades   intelectuais?
6. A familia de alumnado con altas capacidades intelectuais
7. A modo de conclusión
8. Anexos


Resultado de imaxes para altas capacidades intelectuales una guia para la comunidad educativa

accede á guía neste enlace ALTAS_CAPACIDADES_


Edita: Generalitat Valenciana
Autoría:
Emma  Arocas  Sanchis, Teresa  Cuartero  Cervera, Mª Carmen  Ferrández Marco,
Rosario Moya Pérez e Daniel  Torregrosa  Sahuquillo.