martes, 19 de marzo de 2019

Guía Trastorno da Aprendizaxe non Verbal

A asociación Nacional de afectados polo Trastorno da Aprendizaxe non Verbal ha elabora a guía de atención ao alumnado con TANV co obxectivo de ampliar o coñecemento sobre o trastorno dar unha resposta educativa axeitada as súas necesidades e posibilidades. Índice
Que é o TANV
Síntomatoloxía e Manifestacións
Repercusións escolares
Resposta educativa
Avaliación Psicopedagóxica
A familia dun neno, nena con TANV
Para saber máis

Autor David González Muñoz Psicólogo e Neuropsicólogo experto en  trastorno da Aprendizaxe non Verbal. TANV
TANV_GUIA_EDUCATIVA.pdf

Guía Trastorno do Apego

O autor desta guía, José Luis Gonzalo  Marrodán, é un psicólogo e  psicoterapeuta infantil. Esta guía é unha interesante e importante contribución a todos os profesores e as profesoras comprometidos na tarefa de axudar aos nenos e as nenas para ser mellores persoas. 
Para iso, na primeira parte da guía, ofrece un marco comprensivo das orixes da incompetencia social e cognitiva que presentan algúns nenos na vida escolar, e en segundo lugar, a partir do anterior, proporciona ferramentas, técnicas e intervencións educativas e terapéuticas concretas e prácticas, considerando os recursos persoais e profesionais que ofrece o contexto escolar.  


imaxe de Pixabay
Enlace para a súa descarga en pdf.


Recollido de Educarex

Mitos e Alta Capacidade

Javier tourón desde o seu blog Javier Tourón e  Paulina M. Bánfalvi desde o blog AACC La Rebelión del Talento expoñen os mitos que existen sobre as altas capacidades, estes son unha das consecuencias do número de alumnos, alumnas tan baixo que temos identificados no noso país.
Esta é unha selección dos mitos que eles contemplan nas súas publicacións:

1. “A Alta Capacidade é  innata ou, o caso contrario, é tan só froito do traballo duro” pois nin unha cousa nun a outra.  
Non hai dúbida de que a bioloxía xoga un papel importante no desenvolvemento dos talentos, pero isto non xustifica a necesidade dun traballo disciplinado. Máis ben é a alta habilidade coa que eses nenos nacen a que lles fai traballar duro. A súa motivación e mesmo a súa práctica extensiva son o resultado do seu talento, e non a causa.
2. “Os nenos con alta capacidade posuen unha forza intelectual xeneral que lles fai ser superdotados en todas as áreas” 
Raramente os nenos  superdotados destacan en todo o conxunto de dominios académicos. Máis ben tenden a estar definidos máis claramente, e a medida que avanzan en idade nun dominio específico. Poden, mesmo, ser  superdotados nunha área académica e ter problemas ou dificultades de aprendizaxe noutra
a labor da escola é coñecer a cada un dos seus alumnos para ver en qué áreas son fortes e en que grao e cales son os seus puntos menos fortes para personalizar un proxecto educativo que desenvovla as súas fortalezas.


3. Os nenos e mozos con alta capacidade poden alcanzar o seu pleno    desenvolvemento sós.
Se non  atendermos as súas  necesidades  educativas específicas non poderán  desenvolver todo o seu potencial.

4. Os nenos con Alta Capacidade mostran un bo axuste social e emocional.
"A realidade mostra que eles saben que son diferentes. Aínda que poden atopar a outros que mostren a súa paixón pola aprendizaxe ( necesitan de feito compañeiros intelectuais) poden chegar a estar illados e desanimados e  corren o risco de ser arrogantes e despectivos cos  outros por unha banda ou faltos de autoestima por outro lado." Javier Tourón.

5. Os nenos con Alta Capacidade son produto da Sobre-estimulación dos pais.
Os pais, nais aínda que teñen que estar xunto aos fillos estimulándoos, animándoos e empuxándoos, non crean a  superdotación.
Os nenos  superdotados están a enviar sinais claros aos seus pais acerca da súa necesidade dunha contorna estimulante. 


6. Os nenos con Alta Capacidade son os futuros homes e mulleres eminentes do futuro, e o resto non
A educación dos alumnos de alta capacidade, de todas as persoas independentemente da súa capacidade, débese orientar ao pleno desenvolvemento persoal, á completa actualización das propias potencialidades. javier tourón


Mito 7 Os nenos de Alta Capacidade soen pertencer a clases sociales altas
Posto que o desenvolvemento das nosas capacidades vén en boa medida determinado polas oportunidades de desenvolvemento e experiencias, resulta lóxico entender que aqueles de clases sociais máis favorecidas reciben máis oportunidades. Pero recoñecer isto dá aínda maior relevancia á escola como catalizador do potencial. A alta capacidade intelectual esta presente en todos os xéneros e contornas sociais.

Mito 9 : Os programas para nenos de alta capacidade ou as experiencias de maior reto son unha esixencia adicional que lles impide “ser nenos”.
A ausencia de reto non beneficia o desenvolvemento infantil, privar aos nenos da satisfacción de esforzar para conseguir logros e recoñecer así as súas fortalezas, ou de inter-relacionar con nenos similares é, precisamente, o que lles negará unha infancia plena e satisfactoria. Mito 10: As medidas orientadas a dar resposta ao alumnado con Altas Capacidade son unha forma de elitismo que aumenta as diferenzas entre os alumnos


Mito 11 A atención ao alumnado con alta capacidade é desexable, pero non urxente, e débese pospoñer para atender antes outras prioridades

Javier Touron

Protocolo para a atención educativa ao alumnado con Discapacidade Auditiva


O protocolo pretende afondar “na convicción de que todo o alumnado pode aprender cando se lle outorgan as oportunidades de educación axeitadas, se estimulan as súas capacidades e responsabilidades sociais e se traballa en colaboración coas familias e con outros membros da comunidade educativa”.
O documento articúlase en nove epígrafes:
 1. Introdución
 2. Descrición dos principios reitores sobre os que se asenta o protocolo, en concreto a inclusión educativa, o deseño universal, a accesibilidade e a eliminación de barreiras de comunicación.
 3. Conceptos clave para comprender a perda auditiva, para axudar a detectala e para poder  planificar a intervención educativa.
 4. Diagnóstico e o proceso de detección da perda auditiva.
 5. Descrición das necesidades educativas do alumnado con discapacidade auditiva, tales como a necesidade de adquirir un sistema de comunicación, de promover a súa participación activa na comunicación e nas relacións da aula ou de fomentar a súa autoestima e a plena inclusión. 
6. As medidas educativas para atender este alumnado. 
7. Planificación da intervención educativa. Na oitava epígrafe, 
8. Avaliación e o seguimento do alumnado con discapacidade auditiva.
9. Bibliografía.


             
                                    imaxe recollida de Pixabay


enlace para a a súa Descarga

viernes, 8 de febrero de 2019

Altas Capacidades: materiais para enriquecimiento curricular

Dende  o blog de Altas Capaciades Córdoba recollo estes materiais, que son para uso exclusivo nos centros educativos, por parte do profesorado que atende a alumnado con altas capacidades intelectuais. O obxectivo é que o profesorado dispoña de actividades alternativas ás xerais das materias.Modelo PECAI conxunto de actuacións para enriquecer o currículo.
Educación Infantil
1º Educación Primaria : coñecemento do Medio, Linguaxe, Matemáticas.
2º Educación Primaria : Coñecemento do Medio, Linguaxe, matemáticas.
3º Educación Primaria: Coñecemento do Medio, Linguaxe, Matemáticas.
4º Educación Primaria: Linguaxe, Matemáticas.
Proxecto de Traballo de 5º/6º:  Área Coñecemento do Medio
Educación Secundaria : Habilidades sociais, Fisica e Química, Lingua Extranxeira, Matemáticas. Orientacións profesorado. Talleres de Enriquecemento extracurricular.


altacapacidadcordoba Materiais de enriquecemento curricular.
autor : Manuel Dorado Pérez profesor especializado en la atención educativa al alumnado con altas capacidades intelectuales.


domingo, 3 de febrero de 2019

Guía de ensinanza do inglés para alumnos con Dislexia

A asociación Internacional de Dislexia (2008) no seu folleto at-risk students and the study of foreing language at school concreta que os estudantes que sofren dificultades importantes nunha das catro destrezas na súa lingua materna ( lectura, escritura, comprensión auditiva e expresión oral ) son candidatos a ter problemas na aprendizaxe das linguas extranxeiras na escola. 
As dificultades na lingua extranxeira dependerán dos problemas do alumno, alumna na súa lingua materna.  É condición indispensable a maduración do alumno no dominio das destrezas na súa lingua materna antes de expoñelo a esixencia da ensinanza de outras linguas. 
Esta guía está estruturada en oito capítulos. Parte do máis xeral como detectar alumnos disléxicos, e a continuación proporciona unhas orientacións metodolóxicas. Posteriormente desenvolve as técnicas para traballar o vocabulario e as 4 destrezas principais:  listening,  speaking,  reading e  writing.

Índice
1. Introdución
2. Como detectar aun alumno, alumna con Dislexia na nosa clase
3. Orientacións metodolóxicas xerais. Introdución
   3.1 Técnicas para o desenvolvemetno das 4 destrezas principais: listening,       speaking, reading y writing.
4. Avaliación 
   4.1 Elaboraciónn Plan de Traballo Individualizado ( PTI) y Adaptación Curricular (AC)
   4.2 A Avaliación dos alumnos disléxicos.
5. Orientacións ás familias.
6. Outros enfoques
   6.1. Intelixencias Múltiples
   6.2 Aprendizaxe baseado nos Proxectos
   6.3 Teatro Musical
7. Marco legal
8. Bibliografíaenlace para a súa descarga

Autores : Fulgencio Hernández García, Lorenzo Antonio Hernández Pallarés, Mª Teresa Valencia García, Felipe Javier Ramírez Lajarín, Miguel Ángel Abril López
Promove : Dirección general de atención a la diversidad y calidad educativa. Consejería de Educación, Juventud y Deportes. Región de Murcia.

lunes, 28 de enero de 2019

Infografía Dislexia

Recollo nesta infografía un pequeno resumo da charla de Luz Rello, investigadora e Lingüísta, onde fala a través da súa experiencia escolar, das fortalezas que desenvolven os nenos e as nenas para afrontar a súa dificultade específica de aprendizaxe.
Fai unha reflexión ao final da entrevista que di: 
"se alguén diche que ti non podes, equivócase" 
"se ti queres ser feliz escolle os consellos que che axuden a ser feliz"
"selecciona as orientacións que che axuden a ser o que ti queres ser" 

Pincha en Fuentes ou  desde este enlace accede ao vídeo .