miércoles, 24 de mayo de 2023

Bolsas para alumnado con Necesidade Específica de Apoio Educativo

As axudas 2023-2024 están dirixidas a persoas que presentan unha Necesidade Específica de recibir Apoio Educativo derivado dalgunha das seguintes situacións:

 • Discapacidade
 • Trastorno grave de conducta o de la comunicación y del lenguaje
 • Trastorno do espectro autista
 • Altas capacidades

Prazo de Presentación :   Dende ou 8 de maio ata ou 20 de  setembro 

Todo o proceso de  solicitude da bolsa faise  a través da sede electrónica  do Ministerio de Educación e Formación Profesional.  Unha vez  enchido,  terás que imprimir o formulario de  solicitude e  presentalo non centro educativo non que vas  estudar, se  non  tes certificado electrónico.  

É moi importante asegurarse de que consten as firmas requiridas:

1.- Na folla 1 para autorizar á Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) a facilitar os datos económicos ás administracións educativas . 

2.- No apartado a cumprimentar por todos/as os/as solicitantes por parte do pai/nai/titor, e, no seu caso, o resto de membros maiores de idade da unidade familiar. (Todos teñen que asinar) 

É moi importante a consignación na solicitude dunha conta corrente na que conste como titular ou cotitular o propio beneficiario. En relación con isto, deberá presentarse certificado da conta bancaria a nome do beneficiario da bolsa.

Documentos que tes que presentar: 

1. Alumnado con discapacidade                  

 • Certificado de  discapacidade igual ou superior ao 33%

2. Alumnado con trastorno grave de conduta 

Algún dos dous seguintes:

 • Certificado dun equipo de valoración e orientación dun centro basee do Instituto de Maiores e de Servizos Sociais ou órgano correspondente da comunidade autónoma.
 • Certificado do equipo de orientación educativa e psicopedagóxica, do departamento de orientación do teu centro educativo ou da comunidade autónoma. O certificado debe axustarse ao modelo que obterás cando enchas o formulario.

3. Alumnado con trastorno do espectro autista

Os dous seguintes:

 • Certificado médico dos servizos de saúde sostidos con fondos públicos.
 • Certificado do equipo de orientación educativa e psicopedagóxica, do departamento de orientación do teu centro educativo ou da comunidade autónoma. O certificado debe axustarse ao modelo que obterás cando enchas o formulario.

4. Só se necesitas axudas para a reeducación pedagóxica e/ou da linguaxe, deberás ter, ademais, os seguintes documentos. Todos eles son necesarios e deberán axustarse ao modelo que conseguirás ao imprimir a solicitude:

 • Informe dun equipo de orientación educativa e psicopedagóxica ou do Departamento de Orientación para indicar que tipo de asistencia necesitas, duración, etc.
 • Certificado do inspector de zona para acreditar que necesitas estes tratamentos porque esta axuda non a ofrece o teu centro ou porque non podes matricularche nun centro no que se preste.
 • Memoria do centro onde vas recibir a reeducación que informe sobre as características do tratamento, a súa duración e o custo.
 • Declaración responsable da persoa que vai impartir a reeducación. Debe acreditar que ten a formación necesaria para iso.
5. Alumnado con altas capacidades:
 • Presentar un informe do equipo de orientación educativa e psicopedagóxica ou do Departamento de Orientación do teu centro educativo para indicar que tipo de asistencia necesitas, a duración, etc. Este informe debe axustarse ao modelo que aparece co impreso de solicitude cando enchiches o formulario  online.
 • Memoria do centro que imparte o programa ao que vas asistir que informe sobre as características do tratamento, a súa duración e o custo.
Este ano todas as familias, independente do nivel de renda, poderán solicitar o subsidio para gastos adicionais de carácter xeral derivados da escolarización de o alumnado con necesidade específica de apoio educativo, que ten unha cantidade fixa de 400 e que poderá ser percibido por todos os solicitantes e que será compatible con el resto de axudas e subsidios regulados nesta convocatoria.

Máis información nestes enlaces: miércoles, 26 de abril de 2023

Pautas para reducir a ansiedade infantil

As veces os nenos, nenas tenden a preocuparse demasiado sobre determinados temas reais ou imaxinarios o que lles leva a xerar estados de ansedade e preocupación xeralizada. As persoas máis próximas ao neno, nena teñen un papel moi importante na prevención destas mostras de ansiedade.

Pautas:
1. D
isminuir o impacto dos acontecementos estresantes :
Falando co neno, nena de todo o que lle preocupa, de como se sente.
Comprender o importante que para o neno, nena é esa situación.
Falar co neno, nena de todo aquilo que teme.
Adoptar unha actitude propicia á resolución do conflito ou problema ( interesarse pola evolución do problema, animar ao neno, nena, reforzalo polos avances conseguidos.

2. Educalo para potenciar os seus recursos persoais:
Fomentar no neno unha actitude activa dirixida á resolución de problemas.
Axudar ao neno a atopar aptitudes, intereses e actividades. Reforzar e potenciar as súas capacidades:
Fomentar a súa autonomía.
Non ser excesivamente esixentes.
Corrixirlle cando fai algo mal. É importante que se critique a súa actuación, pero non a súa forma de ser.
Non ser excesivamente sobreprotector.

3. Fomentar hábitos saudables, promover novas experiencias. 
É moi aconsejable que os nenos teñan experiencias moi variadas. Isto permitiralles coñecer a xente diferente e facer amigos, coñecerse mellor a si mesmos e saber cales son as súas aptitudes e intereses máis destacados, atoparse con diferentes problemas e desenvolver habilidades e estratexias para resolvelos, etc. En definitiva, fomentar novas experiencias no neno pode fortalecer o seu autoestima e os seus recursos de afrontamiento e establecer unha rede de relacións sociais.

Ligazóns relacionadas :
https://www.desansiedad.com/blog/20-ideas-para-bajar-la-ansiedad-en-los-ninos


jueves, 20 de abril de 2023

PROTOCOLO ACTUACIÓN EN SITUACIÓNS DE BULLYING

 O Protocolo de actuación en situacións de bullying é unha versión revisada, contextualizada e mediada pedagóxicamente para brindar as pautas e un roteiro dos procedementos inmediatos para intervir nunha situación de bullying, que ocorra tanto dentro como fora do centro educativo, e manifeste as súas consecuencias na dinámica institucional e a contorna educativa.

O bullying afecta toda a comunidade educativa: deteriora a convivencia. Ten consecuencias negativas no benestar, desenvolvemento e o exercicio dos dereitos de nenas, nenos, adolescentes e mozos estudantes.


Índice:  

Presentación

Concepto de Bullying 

Como se manifesta o Bullying?

Involucrados e consecuencias do Bulling 

Estudante ( violentado/a ) vítima 

Estudante que violenta

Estudantes observadores 

Consecuencias no centro educativo

8  Pasos no roteiro do protocolo de actuación en situacións Bullying

Pautas xerais

PASO 1: Detección da situación de Bullying 

PASO 2: Comunicación á dirección 

PASO 3: Atención da situación 

PASO 4: Comunicación coas familias

PASO 5: Entrevista con todas as partes

PASO 6: Definir as medidas para seguir coas diferentes partes

PASO 7: Seguimento á implementación das medidas

PASO 8: Medidas / accións para restaurar a convivencia 

Referencia bibliográfica 

Anexos

Directorio de contactos de interese

Enlace ao documento 

tamén está en vídeoMinisterio de Educación Pública, San José Costa Rica
Dirección de Vida Estudiantil, MEP
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF

enlace relacionado: Triptico Maltrato Familias


viernes, 3 de marzo de 2023

Guía para o profesorado sobre Acoso Escolar

Esta guía editadas pola  Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes  no 2009. Ten unha boa presentación, moi visual e fala  no partado de sinais de alerta das caracterísitcas do acosador, dos observadores e da persoa acosada de maneira fácil de decatarse durante a observación. Tamén ten un apartado de crenzas erróneas moi interesante.
Resultado de imaxes para guía acoso canarias

Índice :
Detección e Identificación
En que consiste ?
Lugares onde soe ocorrir?
Sinais de alerta
Como reacciona a persoa acosada.

Intervención 
Falsas crenzas e crenzas axeitadas.
Como debe actuar o profesorado?
Que debe evitar o profesorado na súa actuación?
Que procedementos son indispensables ante unha situación de acoso?

Prevención no centro 
Medidas preventivas simultáneas.
gobiernodecanarias.org/bibliografia/acoso

Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Gobierno de Canarias.


miércoles, 1 de febrero de 2023

Unidad didáctica Convivencia Positiva fronte ao Acoso e Maltrato entre Iguais 5º -6º nivel de primaria


Educación para la paz y la Convivencia. Unidad didáctica para 5° y 6° de Educación Primaria.


                                              accede  ao documento Ìndice
Portada
Créditos
Presentación 
Objetivos Generales 
Objetivos didácticos 
Introducción 
Valores básicos: Respeto, Empatía y Solidaridad 
Maltrato entre compañeros 
Y si Tú te metes con otros compañeros ...
Grupos que Maltratan
El silencio culpable
¿Y qué pasa con el Ciberacoso?
Páginas Web que consultar 

Autor: Servicio de Participación Educativa, Atención al Profesorado y Tecnologías de la Información y Comunicación del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra.2014.

lunes, 16 de enero de 2023

Manexo respectuoso das perrenchas dos nenos e nenas pequenos

Dende as píldoras de psicoloxía que publica no seu  vídeoblog  Aberto Soler , psicólogo, recollo este vídeo  sobre un tema que preocupa aos pais e nais que é  como actuar antes as pataletas dos fillos. Sinala oito pasos para acompañar aos nenos e nenas nesta situación.   miércoles, 11 de enero de 2023

Adaptacións metodolóxicas para o exame do alumnado con Necesidade Específica de Apoio Educativo


Fai click na imaxe para acceder ao artigo


Cun neno, nena que ten reforzo, apoio educativo, debemos de contemplar que variables e formas de presentar o exame temos de ter en conta para que a avaliación sexa efectiva, e consiga o seu obxectivo.
Estos son as pautas que sinala Santiago Moll dende o seu blog,  a ter en conta cando a titora ou titor do grupo, prepara un exame para un alumno, alumna de reforzo.
 1. Adaptación 
 2. contidos
 3. Responsabilidade
 4. Coordinación
 5. Corrección
 6. Puntuación
 7. Extensión
 8. Enunciado
 9. Preguntas Discriminativas
 10. Preguntas Abiertas 
 11. Exemplos
 12. Pizarra Dixital
Exemplo exame ordinario 

Exemplo de exame de reforzo


Jesus Jarque explica :  
Como adaptar os exames ao alumnado que o precisa cunhas adaptacións metodolóxicas que poden ser as seguintes: 
 • Avaliación oral 
 • Deixarlle máis tempo
 • Aumentar o espazo para escribir
 • Cambiar o tipo de letra
 • Secuenciar as preguntas
 • Adaptar a distribución espacial
 • Segmentar as tarefas dunha pregunta
 • Subliñar as palabras crave
 • Por un exemplo de como se resolve unha tarefa
 • Recortar as preguntas en entregarllas dunha en unha
 • Utilizar palabra máis doadas nos enunciados
 • Evitar actividades repetitivas
 • Incluir pequenos consellos ou recordatorios
 • Segmentar as lecturas.
enlace para descargar documento adaptar-os-exames-ao alumnado-que-o-precisa