lunes, 28 de septiembre de 2020

Guía de Acollida Emocional para alumnos con Necesidades Educativas Especiais

O EOE especializado en Trastornos Graves de Conduta e os mestres de Pedagoxía Terapéutica especialistas en TGC da provincia de Almería realizaron esta guía con actividades para a educación Infantil, Educación Primaria e E.S.O..

abarcan tres ámbitos fundamentais :

1. Acollida

2. Actividades de Cohesión Grupal

3. Orientacións a nivel Socio-Emocional


enlace a guía

Recollo algunhas das recomendacións que están na guía para Educación Primaria como:

- Priorizar con este almnos traballo sobre o coñecemento, autoestima, habilidades sociais, intelixencia emocional e funcións cognitivas.

- Rexistro de conduta, tanto para os docentes como para o alumno para que sexa consciente do seu coportamento ao longo da semana.

- Os reforzos positivos moi importantes.

- As actividades realizaranse baseándonos nas necesidades que presenta o alumnado ,  secuenciándose en pasos, coa axuda das  autoinstrucións, flexibilizando a súa duración e complexidade.

- Actividades que se poden traballar para mellorar o seu desenvolvemento socio-emocional :Técnicas de autocontrol ( con apoio visual) , Sesións de relaxación.


martes, 25 de agosto de 2020

Bolsas para alumnado con Necesidade Específica de Apoio Educativo

As axudas 2020-2021 están dirixidas a persoas que presentan unha Necesidade Específica de recibir Apoio Educativo derivado dalgunha das seguintes situacións:

 • Discapacidade
 • Trastorno grave de conduta
 • Trastorno do espectro autista
 • Altas capacidades

Prazo de Presentación :   Dende ou 9 de agosto ata ou 30 de  setembro 

Todo o proceso de  solicitude da bolsa faise  a través da sede electrónica  do Ministerio de Educación e Formación Profesional.  Unha vez  enchido,  terás que imprimir o formulario de  solicitude e  presentalo non centro educativo non que vas  estudar, se  non  tes certificado electrónico.



Documentos que tes que presentar: 

1. Alumnado con discapacidade                  

 • Certificado de  discapacidade igual ou superior ao 33%

2. Alumnado con trastorno grave de conduta 

Algún dos dous seguintes:

 • Certificado dun equipo de valoración e orientación dun centro basee do Instituto de Maiores e de Servizos Sociais ou órgano correspondente da comunidade autónoma.
 • Certificado do equipo de orientación educativa e psicopedagóxica, do departamento de orientación do teu centro educativo ou da comunidade autónoma. O certificado debe axustarse ao modelo que obterás cando enchas o formulario.

3. Alumnado con trastorno do espectro autista

Os dous seguintes:

 • Certificado médico dos servizos de saúde sostidos con fondos públicos.
 • Certificado do equipo de orientación educativa e psicopedagóxica, do departamento de orientación do teu centro educativo ou da comunidade autónoma. O certificado debe axustarse ao modelo que obterás cando enchas o formulario.

4. Só se necesitas axudas para a reeducación pedagóxica e/ou da linguaxe, deberás ter, ademais, os seguintes documentos. Todos eles son necesarios e deberán axustarse ao modelo que conseguirás ao imprimir a solicitude:

 • Informe dun equipo de orientación educativa e psicopedagóxica ou do Departamento de Orientación para indicar que tipo de asistencia necesitas, duración, etc.
 • Certificado do inspector de zona para acreditar que necesitas estes tratamentos porque esta axuda non a ofrece o teu centro ou porque non podes matricularche nun centro no que se preste.
 • Memoria do centro onde vas recibir a reeducación que informe sobre as características do tratamento, a súa duración e o custo.
 • Declaración responsable da persoa que vai impartir a reeducación. Debe acreditar que ten a formación necesaria para iso.
5. Alumnado con altas capacidades:
 • Presentar un informe do equipo de orientación educativa e psicopedagóxica ou do Departamento de Orientación do teu centro educativo para indicar que tipo de asistencia necesitas, a duración, etc. Este informe debe axustarse ao modelo que aparece co impreso de solicitude cando enchiches o formulario  online.
 • Memoria do centro que imparte o programa ao que vas asistir que informe sobre as características do tratamento, a súa duración e o custo.
Máis información nestes enlaces: 

miércoles, 3 de junio de 2020

Paso de Educación Primaria a Educación Secundaria

O momento de cambio de Educación a Primaria a Educación Secundaria é un cambio importante na vida do neno, nena posto que ten que acomodarse a unha nova contorna escolar, a cambios nas relacións interpersoais e a cambios na súa propia identidade.


 • Conocer o Centro de Secundaria (IES): a maioría dos  IES elaboran  "cadernos de orientación" explicativos cos horarios, asignaturas, asignaturas de libre elección, espazos, normas de funcionamento. 
 • Manter contacto co Instituto para informarnos de como vai sendo a súa evolución.  É precisa unha entrevista cada trimestre co titor, titora do voso fillo, filla. 
 • Proporcionar expectativas positivas valorando de forma favorable, diferentes aspectos do que vai a vivir nesta nova etapa educativa. 
 • Escoitar a experiencias doutros alumnos que xa están no Instituto de Secundaria.
 • Axudarlle a organizar o tempo de estudo con axenda e rutinas. 
 • Acompañalo nesta nova etapa, onde ten que adaptarse a un novas circunstancias como  maior número de profesores que en primaria, diferentes metodoloxías para as materias. Precisa apoio polas inseguridades que lle podan xurdir e as dificultades que terá que afrontar.
 • O mantemento de hábitos de sono, alimentación e deporte.




enlaces relacionados:

martes, 28 de abril de 2020

Traballo das emocións en tempos de confinamento

Identificar cuándo estamos empezando a estar nerviosos
• Alejarnos, en la medida de lo posible, de aquello que nos está alterando
• Buscar un espacio para poder calmarnos
• Hacer alguna actividad que nos ayude a regular nuestras emociones
• Volver a analizar nuestro estado
• Pensar una solución a aquello que nos hizo estar alterados
Este documento  elaborado polo Colexio Oficial de Psicoloxía  de Galicia, é  unha  introdución  ao  mindfulness e  recolle  unha serie de  orientacións para iniciarse  na práctica  do  mindfulness como  ferramenta útil para ou contexto  estresante  xerado  pola  emerxencia sanitaria  do  COVID-19
Guía de prácticas de Mindfulness ante o estrés 



Esta guía está integrada por 7 prácticas con audios de  mindfulness que podemos realizar tanto en  espazos máis íntimos, no caso  dalgunhas  delas, como en momentos  cotiáns dá  nosa vida diaria, no caso  doutras. Estes audios é necesario  facelas con constancia para que se  convertan  nun recurso. Fortalecelas e  internalizalas para que  poidamos percorrer a  elas nos momentos  do día a día que  as necesitemos.
Enlace aos audios para as prácticas de mindfulness Colexio Oficial de Psicoloxía de galicia

Recollo desde o Colexio Oficial de psicoloxía de Madrid unha pautas para síntomas de ansiedade polo coronavirus covid-19
                                             
                                   enlace a guía para  xestión da ansiedade

 • Tenta poñer en cuestión o que estás a pensar neste momento.
 • Valida as túas sensacións.
 • Podes falar do que sentes.
 • Podes respirar profundamente, con serenidade.
 • Tenta moverte de cando en vez, non esteas moito tempo sentado/a. 
 • Coida e fomenta as relacións sociais. Conversa con familiares e amizades.
 • Focaliza a túa atención en estímulos externos e no que vas facer de maneira inmediata.
 • Tenta manter hábitos de soño e alimentación saudables.
 • Deseña obxectivos sinxelos a traballar durante o día .


Asociación Profesional de Orientadores en Castilla- La Mancha, Apoclam ofrecenos unha recompilación de actividades para o traballo emocional:
           Exercicio: Para namorarte da vida
           Exercicio: A roda da vida
           Exercicio: Crea a o teu "yo" futuro
           Exercicio: Vivir de maneira consciente unha semana
           Exercicio: Atopar a Motivación

 Federación Autismo MadridPautas para reducir la ansiedad de los niños en casa , /Recomendaciones familia ante el estrés



martes, 21 de abril de 2020

Trastorno por Déficit de Atención con/ou Hiperactividade información familias fronte ao confinamento

O confinamento para nenos e nenas con TDAH e para as súas familias soe ser complicado cando estes nenos o que precisan e movemento e espazos amplos polos que moverse para liberar esa enerxía que mostran durante a maior parte do día.
Os nenos e nenas con Trastorno por Déficit de atención con/ ou Hiperactividade mostran moitas dificultades ante os cambios con tendencia a inflexibilidade, irritabilidade e nivel de frustración baixo o que fai que se creen momentos complicados na xestión do seu comportamento na familia.

Para facer o confinamento máis doado
 • É importantes marcar as rutinas cos horarios e normas para autonomía, hixiene ou sono que imos a acordar con el, ela para que teña claro onde se van facer, cando e que consecuencias ten cumplir ou non cumplir o acordado.
 • É necesario marcar un horario con tempo de traballo escolar. 
 • Os tempos de traballo escolar soen ter que estar supervisados polos pais, nais  para marcarlle os tempos de traballo ( 20-30 minutos) e os descansos entre tarefas das distintas asignaturas. Podemos facer un rexistro dos avances conseguidos como reforzo positivo.
 • Sempre é interesante darlle apoios visuais para favorecer a súa comprensión, organización  da tarefa e motivación. 
 • O ambiente onde vai facer as tarefas escolares ten que ser un ambiente tranquilo con poucos factores de distracción.
 • Os xogos de mesa son unha actividade para a aprendizaxe de xeito transversal onde se poñen en funcionamento estratexias cognitivas como : a memoria, capacidade de tempo de espera, atención, cálculo, anticipación de movementos, memoria prospectiva, etc. 
 • Os xogos de movemento, taboa de exercicios co corpo tamén é unha rutina necesaria neste tempo que estamos na casa, a maioría deles soen ir a actividades extraescolares de movemento que agora non poden realizar.
 • Exercicios de relaxación, respiración, son outras das actividades que deben estar presentes no seu horario é preciso que este consesuado o momento no que se van facer.
 • Facilitar que exprese as emocións que sinte para axudarlle na súa autorregulación
 • É importante a comunicación co titor, titora, e si teñen dificultades de aprendizaxe tamén co departamento de orientación para ofrecerlle tarefas secuenciadas, pautas para desenvolver as tarefas.

Enlaces relacionados
EOE en Trastorno Generalizado del Desarrollo: como tengo que trabajar con mi hijo
Redación médica : Mara Parellada, psiquiatra experta en autismo y miembro de la Sociedad Española de Psiquiatría  Autismo, TDAH y Coronavirus
hospital Sant Joan de Déu Barcelona : niños TDAH Y confinamiento
familia y colefolleto -tecnicas -relajacion

lunes, 20 de abril de 2020

Guías: como manter rutinas escolares na casa

Agora que comezamos o terceiro trimestre  é importante revisar como nos organizamos para as actividades que nos propoñen os  profesores, profesoras desde a distancia polo confinamento.

Esta guía  recolle orientacións psicoeducativas para as familias.


enlace a guía recomendacións educativas
Guía elaborada  polo Colexío Oficial de Psicoloxía de Madrid



Outras guías


                                                   Orientacións para proxenitores separados







                                             
Decálogo  Boas prácticas na casa 


 Elaboradas polo Colexio Oficial de Psicológos de Murcia








jueves, 2 de abril de 2020

Trastorno Espectro Autista información para Familias fronte ao coronavirus

A Pandemia que estamos pasar pola crise do Cornavirus  Covid-19 é unha situación excepcional, entre os que atopan máis dificultades están os nenos e as nenas con  Trastorno do Espectro Autista. 
Parte dos síntomas do trastorno do espectro autista consisten en dificultades cos cambios, necesidade dunha realidade predicible e  rutinizada, e un confinamento brusco dificulta a adaptación, esixindo ás familias un esforzo de romper coa rutina previa e incorporar unha rutina completamente nova de golpe. 
As dificultades na regulación emocional e a dificultade para a tolerancia da incerteza son retos particulares para este grupo de persoas con  TEA.
Estas circunstancias alteran a dinámica e a rutina de calquera familia e pode xerar alteracións emocionais ou de conduta nos nenos e nenas cun trastorno do espectro do autismo ( TEA).
Desde o Hospital de Sant de Déu en Barcelona sinalan que o confinamento en casa de persoas con  TEA podería xerar outras alteracións como:
 • Aumento de condutas repetitivas, porque a persoa abúrrese ou por necesidade de  autorregularse.
 • Aumento de condutas disruptivas ou problemas de conduta, ao non entender que non poden saír de casa ou facer as actividades que habitualmente fan.
 • Aumento da  irritabilidad ou a ansiedade, ou o que se coñece como  desregulación emocional.

Estratexias para atender as dificultades que poden presentar os nenos e nenas con TEA
 • Si a persoa con  TEA ponse nerviosa ou se angustia polo contexto do coronavirus, pode funcionar utilizar contos ou historias sinxelas que lle expliquen que está a pasar. 
 • Cando presente angustia ou irritabilidade podemos propoñerlle opcións diferentes para cambiar o foco de atención.
 • Tentar seguir una mesma estrutura e horario utilizando o recurso que mellor se adapte ao teu fillo ou filla. Exemplos: horario con  pictogramas, horario escrito, axenda con imaxes. 
 • É importante marcar unha rutina para momentos de traballo escolar, momentos de lecer e momentos para o movemento... con diferencias entre días da semana e fins de semana.
 • Podemos establecer unhas poucas metas en relación a súa autonomía personal como o lavado de mans, secuencia de sono ,... anotando os avances e os logros. Que se vaian modificando de semana en semana, coidando que se consoliden as anteriores ( modelando, reforzando, insistindo).
 • Precisa dun horario para para tomar conciencia do paso do tempo, engadir motivación e diminuír a tendencia á desidia, apatía e pasividade.
 • Permitir acceso e tempo para condutas de regulación emocional. Xeralmente estas condutas en persoas con  TEA están ligadas á  sensorialidad e axúdalles a estar máis tranquilas, por exemplo: saltar,  movementos repetitivos coas mans, movementos con obxectos, balanceos e outros movementos co corpo, etc.
 • Todo o que sexa realizar movementos pode ser de gran axuda para xestionar o confinamento.
Podemos ver algunhas circunstancias que non teñen que ser negativas como a vantaxe da limitación de esixencia social, de poder organizar un contexto adecuado a nivel sensorial, ambiente controlado dentro do fogar etc.





enlaces relacionados
Equipo Técnico de Orientacion Granada :orientaciones-familias-tdah-y-tgc.pdf
aprendices visuales: Conto José se lava las manos 
autores: Cova Díaz e Nico Ordozgoiti do conto explicativo ¡QUIERO SALIR! .
Artigo País: pasear con os nenos, nenas con autismo
Asociación Asperger Murcia : Programa de Ocio en Cuarentena
Cuentameuncuentoespecial Coronavirus con Pictogramas
Redacción Médica: Estratexias para abordar coronavirus
hospital Sant Joan de Déu Barcelona : información as familias coronavirus