lunes, 12 de noviembre de 2018

Mellorar a Grafía no Alumno, Alumna con TDAH

Os alumnos e alumnas con Trastorno atencional, debido as súas dificultades de atención e concentración soen presentar disortografías, discalculias, trastorno lecto-escritor.
Os nenos hiperactivos teñen déficits visomotores e dificultades perceptivo-espaciais.
Na escritura como é motricidade fina tamén presentan dificultades, a súa letra é pouco lexible e tamén está desorganizada no papel.
Conseguires un texto lexible é cuestión de práctica.
Os mestres, mestras e pais temos que detectar cales son as causas desta mala grafía : problemas viso-espaciais, impulsividade, destreza motriz, autoestima ou outros.
- uns teñen mala coordinación motriz e dificultades perceptivo-espaciais
- outros alumnos e alumnas teñen unha aceptable coordinación pero a impulsividade e falta de hábito de traballo restan na grafía e na presentación dos traballos. Poden facelo ben pero precisan concentrarse demasiado tempo para escribir ben, de forma continua.
Para os alumnos, alumnas que teñen problemas de coordinación motriz e dificultades de orientación espacial, recomendase facer praticas diarias significativas para mellorar a caligrafía non se trata de facer moitas senón de facer poucas pero significativa. 
O criterio podería ser 
1º unha liña
2º dúas liñas
3º tres liñas
4º catro liñas
5º cinco liñas A dobre liña é moi recomendable pola referencia que  axudalles a manter o tamaño da letra.
Debemos centrar a recuperación naqueles aspectos específicos que estean alterados.
O Reforzo positivo é unha estratexia que aumentará a motivación tanto para
alumnos que teñan dificultades motrices e perceptivo-espaciais como para os que só teñen que conseguires automatiza a grafía para atender as outras instrucións do mestre.
O neno debe estar relaxado e motivado. El ten que saber que os seus exercicios son importantes e valorar as súas mellorías. É imprescindible que o neno poida comprobar claramente que mellora. Para iso será necesario confeccionar sistemas que reflictan que o seu traballo é cada vez máis efectivo. Felicítelle cando observe calquera mellora.

recollido  fundacióncadah.org
outras referencias: "Deficit de Atención con Hiperactividad" Isabel Orjales Villar

miércoles, 31 de octubre de 2018

Guía 2018 Alumnado con Atraso na Linguaxe e Trastorno Específico da Linguaxe

Defínese como TEL todo trastono  da linguaxe de inicio lento e atrasado respecto a súa idade cronolóxica que non teña relación cun déficit sensorio-auditivo, motor, cognitivo  así como co trastorno xeneralizado do desenvolvemento.
No atraso da Linguaxe existe un retardo na adquisición das diferentes etapas do desenvolvemento cronolóxico da linguaxe infantil.
A evolución da linguaxe será a clave que determine de cal se trata, xa que, nun RL, a evolución é máis rápida e homoxénea.


enlace para a descarga https://orientacion.educarex.es

Contido

 • Que son retrasos da linguaxe e os trastornos específicos da linguaxe?
 • Características evolutivas dos Trastornos da Linguaxe ( RL e TEL)
 • Medidas educativas para el alumnado con dificultades de Linguaxe
 • Probas psicopedagóxicas
 • Bibliografía

Equipo Técnico Provincial de Orientación Educativa y Profesional. Consejería de Educación Almería.

martes, 30 de octubre de 2018

Aplicación Habilidades Mentalistas

App que permite avaliar e entrenar habilidades mentalistas. Conta cun sistema de rexistro de avaliadores e avaliados.

Está organizada en seis tarefas:  

 1. Comprensión de desexo que non é propio
 2. Comprensión de crenza que non é propia 
 3. Recoñecer que os sentidos nos achegan ao coñecemento “ver conduce a saber”
 4. Tarefa de falsa crenza
 5. Aparencia das emocións 
 6. Comprensión de uso non literal da linguaxe


enlace a descargaautor: Proxecto DANE baséase no desenvolvemento de aplicacións deseñadas para a aprendizaxxe de nenos, nenas e mozos, mozas con discapacidade.

                                               
     www.educa2.madrid.org

lunes, 22 de octubre de 2018

TEAyudo a Jugar

Aplicación que estrutura e planifica o xogo que imos desenvolver tamén dá  información sobre o xogo a que imos a facer.
É un apoio visual facilitador para alumnos, alumnas con TEA e persoas con outras diversidades do neurodesarrrollo.Consta de duas partes comlementarias acompañadas de unha guía educativa e de uso:
1º configuaración : quenes xogan?, a que se vai xogar?, onde se xoga?, como se xoga?, temporizador e turnos
2º anticipación e presentación do xogo.
TEAyudo permite usar varios perfiles de usuarios para poder xogar en grupo ou de maneira individual.
É unha ferramenta que facilita a inclusión educativa e social. 
O seu   desenvolvemento ven completar o sistema de traballo entorno ao programa de Patios e Parques Dinámicos de Gey Lagar.
Disponible para Android,móviles y tablets ata 10 pulgadas.

TEAyudo a jugar foi creada coa colaboración da Universidade de Murcia e a Fundación Orange dentro da convocatoria soluciones tecnológicas aplicadas al autismo 2016
Os pictogramas utilizados son propiedade do Goberno de Aragón e forón creados por Sergio Palao para ARASAAC.
martes, 29 de mayo de 2018

Protocolo Atención Educativa do Alumnado coa Síndrome de Down e/ ou Discapacidade Intelectual


A discapacidade dunha persoa resulta da interacción entre persoa e o ambiente que presenta barreiras e non ofrece os apoios que precisa para reducir as súas limitacións funcionais.
Os contextos educativos deberan ser suficientemente flexibles, e comprensivos, de maneira que entendan a diversidade como principio, como sinal de identidade que forma parte da esencia das persoas, unha oportunidade de aprendizaxe para todos os membros dunha comunidade educativa, e un elemento que enriquece o desenvolvemento persoal e social, e contribúe a mellorar a convivencia e construír unha sociedade máis xusta e tolerante.

Índice
1. Presentación
2. Principios básicos
    A inclusión como principio
  Deseño Universal para a Aprendizaxe (DUA)
  Enfoque ecolóxico. A colaboración coas entidades e as familias

3. Conceptos
    Síndrome de Down 
  Discapacidade Intelectual
4. Orientacións no proceso de escolarización

5. Sensibilización da comunidade educativa

6. Proceso de atención educativa ao alumnado coa síndrome de Down
    A organización do centro na atención educativa
  Orientacións metodolóxicas e de aula
  Medidas curriculares
  Orientacións sobre avaliación
  Seguimento do alumnado
7. Orientacións de colaboración coas familias

8. Referencias Bibliográficas
    Recursos web

9. Glosario de términos

enlace para a súa descarga
http://www.edu.xunta.gal/portal

martes, 15 de mayo de 2018

Diana de avaliación

A Diana é unha Ferramenta de autoavaliación e coavaliación, permite acotar o número de criterios de avaliación que queremos, con un número de niveles que corresponderán á valoración que demos a cada uno de ellos. (Pellicer e Ortega 2009)


Os alumnos, alumnas colocan a súa marca da valoración na diana canto máis preto do centro maior valoración positiva. Isto permite visualizar as áreas de mellora. A maior área de polígono coloreada mellor nota.

Este modelo desenvolve unha avaliación  participativa onde os alumnos falan dos obxectivos propostos, cales foron acadados, das propostas de mellora, aportan a súa valoración. A participación no proceso avaliativo, conleva a escoita activa dos compañeiros de aula, a proposta de novas ideas, a toma de decisións de mellora. Este proceso fai que resulte moi motivador para o grupo, favorecendo a súa cohesión e un ambiente de aula positivo. 
Non só estamos avaliando un compoñente do currículo, senón que implica moitos aspectos da dinámica que existe nunha aula, imprescindibles para xerar un aprendizaxe significativo.
É importante incorporar novas maneiras de avaliar na aulas. Avaliación entendida como proceso  formativa, democrática e participativa na aula 

Imaxe relacionada
                                     imaxe de slideshare
Avaliar é reflexionar sobre a aprendizaxe. É necesario cambiar a maneira en que correximos os erros que se dan durante o proceso da aprendizaxe, tamén a importancia e valor que se lle da a o erro.
Os erros teñen que  reconducirse, corrixir non moi alonxados do momento en que se producen para que se dé a retroalimentación, isto aumenta a motivación do alumno, alumna.
Slideshare evaluación-del-aprendizaje. Elena Rodríguez 
Slideshare:evaluacin-participativa-la-diana. Manuel Díazjueves, 26 de abril de 2018

TDAH e as dificultades de relacións cos compañeiros

A sintomatoloxía de inatención e hiperactividade inflúe negativamente na conduta social de nenos, nenas con TDAH. As deficiencias na comprensión de indicadores ou craves para o correcto desenvolvemento das interaccións sociais unidas á excesiva impulsividade que experimentan contribúen ao rexeitamento por parte do grupo de iguais. Entre un 50 e un 70 por cento de nenos, nenas con TDAH presentan dificultades na relación social cos seus compañeiros, e os problemas sociais incrementan o risco de sufrir alteracións emocionais e conductuais ao longo do seu ciclo vital.

"As investigacións futuras haberán de considerar máis variables capaces de influír na adaptación social dos nenos, nenas con TDAH, como os déficits na regulación emocional" detallan os especialistas.
Estas dificultades provocan situacións conflitivas, o que desencadea en rexeitamento social, principalmente dos seus iguais ( non contan co neno, nena en actividades grupais, é elixido o último ao facer grupos, et. ) e percepcións máis negativas dos adultos cos que se relaciona.


Algnhas das causas que provocan o rexeitamento das actividaeds dos seus compañeiros son :
 1. O exceso de actividade motriz, que interfire no desenvolvemento das actividades dos demais.
 2. A falta de inhibición lévalles a realizar comportamentos inadecuados, xeralmente esaxerados ou fóra de contexto.
 3. A falta de control motor confúndese con brusquidade.
 4.  Son valorados como incontrolables ou mesmo violentos debido á frecuencia con que teñen accidentes ou problemas.
 5. As súas emocións adoitan ser desaxustadas e extremas.
Todo isto ten como consecuencia que sexan considerados persoas torpes, agresivas, desafiantes, malos estudantes, incontrolables, mal educados, et.

Ademais
Son rexeitados polo seu grupo de iguais xa que non comprenden a súa forma de actuar nin que é algo involuntario e moi complicado de controlar para o neno TDAH.
Pode mesmo producirse un illamento voluntario por parte do neno, nena ao sentirse rexeitado polos compañeiros.
Poden desenvolverse niveis altos de baixa autoestima, pobre autoconcepto, tics, baixo estado de ánimo, et.

Os psicólogos consideran que as intervencións para nenos con TDAH e problemas nas habilidades sociais deberían orientarse cara o deseño de programas que promovesen o adestramento en diferentes compoñentes executivos ( inhibición, memoria de traballo, planificación, flexibilidade e atención) co fin de promover comportamentos socialmente desexables, a través de actividades de cognición social como:
- Ler craves sutís na interacción social
- Utilización axeitada do tempo e das pausas e da súa intensidade.
- Aprender a esperar a quenda
- Saber iniciar o tópico e mantelo
- Cando debe cambiarse o tema dunha conversa
- Ser capaz de recoñecer as expresións emocionais doutras persoas.

Así mesmo , os programas deseñados para incrementar a interacción social deberían contar coa participación do neno, nena en múltiples contextos co fin de xeneralizar comportamentos sociais máis adaptativos e involucrar a compañeiros, mestres, comunidade educativa e familiar.enlaces relacionados
www.comunidad-tdah.com 
www.fundacioncadah.org
familia-padres-hijos/abci-tdah-ninos-