lunes, 16 de marzo de 2015

GUIA PARA EL BUEN USO EDUCATIVO DE LAS TICS

Está guía dirixida a pais, nais, mestres, profesionais do ensino como referencia para evitar os risos que poden aparecer na saúde física, mental e emocional dos alumnos e alumnas na súa interacción coa rede e os dispositivos electrónicos. 


Os temas que aborda:
Principios sobre el bo uso das Tics
Alumnado
Familia
Profesorado
Riscos 
problema psicolóxicos e académicos
Problemas  sociais
Problemas de saúde física
Consellos xerais para evitar estes problemas
Ciberdelitos
Violación do dereito da imaxe
Ciberbullying
Grooming
Sexting
Phishing
Correos falsos
Virus, Malware

 fai click na imaxe para a súa  descarga

  
Enlace a páxina: /rincones.educarex.guia-para-el-buen-uso-educativo-de-las-tic                                          

Secretaría general de educación. Consejería de Educación y Cultura. Gobierno de Extremadura.GUÍA DE ACTUACIÓN NA ESCOLA DO ALUMNO E ALUMNA CON TDAH


Esta Guía ten como obxectivo ampliar o coñecemento do profesorado sobre o trastorno de Déficit de atención con ou sen hiperactividade.
Esta guía abrangue 3 capítulos : 
1º Alumnos e alumnas de Primaria 
2º Alumnos e alumnas de Secundaria 
3º Avaliación

Alumnos de Primaria
Déficit de atención
 1. síntomas
 2. pautas para mellorar a tención
 3. exercicios prácticos
Hiperactividade
 1. síntomas 
 2. pautas para controlar a hiperactividade
 3. exercicios prácticos
Impulsividade
 1. síntomas
 2. pautas para controlar a impulsividade
 3. exercicios prácticos

Alumnos secundaria
Déficit de atención e problemas na aprendizaxe
 1. síntomas
 2. pautas para combtir os problemas
 3. exercicios prácticos 
Hiperactividade e Impulsividade
 1. síntomas
 2. pautas para combatir 
 3. exercicios prácticos

Avaliación
 Medidas de avaliación precisas para alumnos con TDAHaccede á guía na imaxe

www.feaadah.org
Federación Española asociaciones para la ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad


DÉFICIT ESPECÍFICO DE ATENCIÓN


Modelo biopsicosocial da OMS para nenos e nenas inatentos que presentan características biolóxicas, psicosociais, e sociais diferentes a aqueles nenos e nenas que presenta subtipos hiperactivo e impulsivo.


.TDAH INATENCIÓN
                para máis información fai click na imaxe


Os alumnos e alumnas inatentos teñen algúns destes patróns de conduta :


 1.  Tempo cognitivo lento.
 2.  Memoria vaga e dispersa, dificultades na secuencia lineal do discurso, perden detalles importantes.
 3. Cambios das primeiras impresións,son neos e nenas que borran moi a miúdo a tarefa e volven a empezar.
 4. Problemas de Comprensión e Razoamento lóxico.
 5. Problemas para Nominar e Describir, ao ter un tempo cognitivo lento non reteñen ou non son  capaces de evocar.
 6. Pouco activos son alumnos lentos, mostran torpeza na súa autonomía.
 7. Autoobservacións orais, estes alumnos e alumnas repítense o que teñen que facer para fixar detalles específicos da tarefa.
 8. Perden o rumbo da tarefa que está a facer, non captan a información necesariada da explicación do profesor.
 9. Dificultades escolares : presentan máis problemas en comprensión oral e problemas de aprendizaxe, retraso na linguaxe e dificultades na área de matemáticas que aqueles que son hiperactivos.
 No Déficit de Atención específico non hai diferenzas entre o número de casos de nenas e nenos e dáse máis o fracaso escolar, mentres cos hiperactivos presentan máis problemas de conduta.

recollido fundacióncadah.org

jueves, 12 de marzo de 2015

GRUPOS PARA TRABALLO COOPERATIVONeste vídeo " Intelixencia Colectiva" explican como formar os grupos de alumnos e alumnas para o traballo en equipo. 
Cada alumno, alumna ten os seus puntos fortes o mestre, mestra ten que coñecelos para así formar grupos heteroxéneos onde cada un achega ao grupo e ao mesmo tempo que aprende do grupo.Neste enlace tedes un conto de recapacita. fundación Mapfre para explicarllo aos alumnos e alumnas


martes, 10 de marzo de 2015

MEDIACIÓN ESCOLAR

Vídeo que explica como levar a cabo unha resolución pacífica dos conflictos coa mediación na escola 
Cando se fala de conflito identificanse os intereses de ambas partes, búscanse solucións e promóvese a Empatía, e a Cooperación. recompilado de Blog Orientación via Silvina Paricio

MEU IRMÁN TEN AUTISMO


Ana González Navarrro y Victoria Labat Gronchi .  Equipo Deletrea

Libro explicativo para nenos e nenas de 4 e 5 anos.

Conto dirixido aos irmáns pero tamén para que os pais e nais que non saben cómo explicárllelo aos fillos de desenvolvemento "Típico"


Resultado de imaxes para mi hermano tiene autismoUN NENO, NENA CON AUTISMO NA FAMILIACapítulo 1 visión xeral dos Trastornos Espectro Autista.
Capítulo 2 sentimentos dos pais e nais e o xeito de abordalos.
Capítulo 3 os demais membros da familia como poden apoiar e participar na educación .
Capítulo 4 dedicado ao tratamento dos trastornos do espectro autista.
Capítulo 5 estratexias para o aprendizaxe e o manexo do comportamento na casa de 0-6 anos.
Capítulo 6 Educación e escolarización na primeira etapa.

Resultado de imaxes para guía basica para familias que han recibido un diagnostico de autismo


Elaborado pola Unidade Asistencial de Personas con Autismo y Discapacidades del Desarrollo. Universidad de salamanca. 
Colaboración Ministerio de Trabajo y Asiuntos Sociales-IMSERSO.

GUÍA AUTISMO AVÓS, AVOAS

Está guía de apoio familiar axudarao a:
- Aprender sobre o autismo e a influencia na familia. 
- Axudar ao seu fillo, filla que se pode estar a ter dificultades para enfrontarse     co diagnóstico do autismo do seu neto, neta.
- Descubrir como pode mellorar a relación co seu neto, neta.
- Sentirse apoiado e animado.

                                                   enlace a guía para avós 


outro enlace de interese Manual de los 100 días despois dun diagnóstico de autismo.
lunes, 2 de marzo de 2015

Modelo de programa para condutas contrarias á Convivencia en primaria


Seguindo o Modelo de resolución de conflictos  :  
1- partindo do problema, 2- analizando a causas, 3- que queremos conseguir, 4-escoller entre as alternativas, 5- levalas a cabo, 6- ver se funcionan,
7 propostas de mellora.

Elaboramos un programa de actuación ante unhas condutas contrarias a Convivencia de aula : problemáticas de exclusión, rexeitamento, burla, agresións verbais e físicas.
Está pensado para os primerios cursos de primaria ata cuarto nivel, para os seguintes cursos de primaria poderíamos cambiar os cortos, para escoller uns máis axeitados segundo a madurez dos nosos alumno e alumnas.

Resolución de Conflitos na Aula Primaria

Sesión 1º
Faltas de respecto
Definimos cales

Sesión 2º
Que  e´para ti un 
amigo, amiga?
Selección de
Características

Sesión 3º
Todos e todas temos 
cousas positivas 
Mural do aprecio


Sesión 4º
Cortos para Orientar
El puente
Los pájaros
Ideas que xorden


Sesión 5º
Cal é o noso problema?

Motivos polo que xorde
Grupo de observadores 
de alumnos e alumnas da clase

Sesión 6º
Que queremos conseguir?
Qué podemos facer?

Corto: traballo en equipo
Anotacións dos observadores e observadoras.

Sesión 7º
Que podemos facer?
Que debemos


Faremos
 Eleximos Alternativas
Mediadores e Mediadoras ante o conflito
Habilidades sociais:
Escoitar mostrar interese
Formular preguntas
Dar as Grazas
Petición de axuda  desculparse  
Ceder

Sesión 8º
Como o faremos?

Corto : cuestión de Actitud
Mediadores e observadores

Sesión 9º

Estámolo a facer ben?
Inteligencia Emocional
Negociar
Compartir
Comunicar como me sinto
Pedir axuda ao adulto


Sesión 10º

Que temos/ podemos mellorar ?
Intelixencia Emocional
Expresar desacordo sen malas formas
Manexo da ira


domingo, 1 de marzo de 2015

AVALIACIÓN DA COMUNICACIÓN E DA LINGUAXE : Manual ECOL


Protocolo coa finalidade de identificar as necesidades do alumno, alumna e facelo dende idades temperás. Para unha resposta educativa e poñer en práctica adaptacións necesarias para as necesidades educativas especiais no ámbito da comunicación e da linguaxe oral.


Índice :

Introdución

 I. Formulación da avaliación
 1. Enfoque teórico
 2. Planteamiento del proceso de evaluación 

II. Instrucións  para a avaliación

1. Entrevista familiar e escolar 

2. Evaluación da linguaxe espontánea
 2.1. Procedimento 
2.2. Descrición de tarefas 
2.3. Modelo de rexistro e de análise 
2.4. Orientaciones para a toma de decisións

3. Cuestionario de rexistro da pragmática

4. Avaliación da lenguaje elicitado 
4.1. Rexistro da fonética e a fonoloxía 
4.2. Rexistro do léxico 
4.3. Rexistro da sintaxis 
4.4. Rexistro da morfoloxía 
4.5. Rexistro das relacións semánticas

5. Valoración e análise da comunicación e a  linguaxe 

6. Orientacións prácticas
 III. Bibliografía
Anexos 
Anexo 1: Guía para situar evolutivamente o nivel do xogo simbólico 
Anexo 2: Porcentaxes de articulación correcta segundo idades 
Anexo 3: Exemplificación de procesos fonolóxicos de simplificación.
Anexo 4: Escala evolutiva do desenvolvemento da linguaxe oral.
Anexo 5: Referente secuenciado de semántica

enlace a guía avaliación da comunicación e da linguaxe

Edita: Departamento de Educación. Gobierno de Navarra. CREENA (Centro de Recursos de Educación Esecial de Navarra)


COMO ADAPTAR AS AVALIACIÓNS A NENOS E NENAS CON TDAH


Propostas para avaliar aos alumnos e alumnas que presentan dificultades de atención con ou sen hiperactividade.
Estes alumnos precisan adaptacións na metodoloxía e na avaliación.

Estratexias como :

 1. Aumentar o tempo que teñen para facer a proba. 
 2. Permitirlle facer preguntas, comprobar que a entendido ben as preguntas.
 3. Uso de rotuladores para as palabras clave das preguntas, os alumnos, alumnas con moita dificultade xa terán esas palabras diferenciadas polo mestre.
 4. Simplificación da preguntas, para facilitar a comprensión.
 5. Subdividir a pregunta en varios apartados para facilitar as respostas.
 6. Instruccións claras e  sinxelas.
 7. Utilizar preguntas tipo test, de opción.
 8. Usar reforzos visuais para interpretación correcta de datos.
 9. Situar o alumno cerca do mestre, mestra para facilitar a supervisión.
 10. Evitar que se sente preto a ventá ou da porta polas distraccións. 

Resultado de imaxes para colaboración familia escola

A comunicación coas familias das datas de presentación de traballos, de probas escritas, de materiais que teñen que traer a escola é imprescindible para o desenvolvemento da confianza en se mesmo, autoestima.
Con está colaboración familia-escola está desenvolvendo rutinas como anotar, planificar, prever, revisar na casa que a van a favorecer as funcións executivas alteradas nos déficits atencionais.
Esta colaboración para que o alumno ou alumna non esqueza as cousas, as datas de entrega. "É moi frustrante ter a sensación de que nunca chega a tempo" imos favorecer a motivación, pilar fundamental para que se produza a aprendizaxe. 


GUÍA PARA PAIS E NAIS EN SITUACIÓN DE SEPARACIÓN OU DIVORCIO


Esta guía pretende servir para ofrecer apoio as parellas que tomaron a decisión de separarse e queren comunicarllelo a os seu fillos. 
Explica  tamén  as reaccións e os factores que inflúen nas respotas que poidan ver nos fillos e fillas.

Resultado de imaxes para guia como actuar con los hijos e hijas en el momento de la separación

Preguntas que explica:
Como afecta a separación do pai e nai aos fillos e fillas?
Como explicar a separación?
Factores que facilitan a adaptación psicolóxica dos fillos e fillas ante a separación.
Factores negativos que dificultan la adaptación do neno e a nena ante a separación.
Cuestións a ter en conta a hora de comunicar a separación.
¿Canto tempo antes hai que comunicar a decisión ?
Como solucionar  o problema da custodia?
Como poden reaccionar os fillos e fillas ante a separación aínda que sexa de mutuo acordo?
Coida dos teus fillos e fillas pero tamén coidate tí.
WEB " NO TE CALLES"WEB para facilitar información e poñer as denuncias de condutas acosadoras a través da Rede, redes sociais como denuncias sobre privacidade, denuncias sobre correos falsos,  Ciberbulling, Groming, Pornografía infantil, denuncias sobre virus e Malware.
Ten estas opcións:
Seguridade Tic. 
Axencia Española,                                
Protección de Datos. 
Familia Dixital. 
Grupo de Delitos Telemáticos ( GDT).
Pantallas Amigas.
Instituto Nacional de Ciberseguridad ( INCIBE).
Oficina de Seguridad del Internauta.
Padres 2.0.
Fundación alia2.
Fundación ANAR.