lunes, 2 de marzo de 2015

Modelo de programa para tratar o acoso en primaria


Seguindo o Modelo de resolución de conflictos  :  
1- partindo do problema, 2- analizando a causas, 3- que queremos conseguir, 4-escoller entre as alternativas, 5- levalas a cabo, 6- ver se funcionan,
7 propostas de mellora.

Elaboramos un programa de actuación ante unhas condutas contrarias a Convivencia de aula : problemáticas de exclusión, rexeitamento, burla, agresións verbais e físicas.
está pensado para os primerios cursos de primaria ata cuarto nivel, para os seguintes cursos de primaria poderíamos cambiar os cortos, para escoller uns máis axeitados segundo a madurez dos nosos alumno e alumnas.

Resolución de Conflitos na Aula Primaria

Sesión 1º
Faltas de respecto
Definimos cales

Sesión 2º
Que  e´para ti un 
amigo, amiga?
Selección de
Características

Sesión 3º
Todos e todas temos 
cousas positivas 
Mural do aprecio


Sesión 4º
Cortos para Orientar
El puente
Los pájaros
Ideas que xorden


Sesión 5º
Cal é o noso problema?

Motivos polo que xorde
Grupo de observadores 
de alumnos e alumnas da clase

Sesión 6º
Que queremos conseguir?
Qué podemos facer?

Corto: traballo en equipo
Anotacións dos observadores e observadoras.

Sesión 7º
Que podemos facer?
Que debemos


Faremos
 Eleximos Alternativas
Mediadores e Mediadoras ante o conflito
Habilidades sociais:
Escoitar mostrar interese
Formular preguntas
Dar as Grazas
Petición de axuda  desculparse  
Ceder

Sesión 8º
Como o faremos?

Corto : cuestión de Actitud
Mediadores e observadores

Sesión 9º

Estámolo a facer ben?
Inteligencia Emocional
Negociar
Compartir
Comunicar como me sinto
Pedir axuda ao adulto


Sesión 10º

Que temos/ podemos mellorar ?
Intelixencia Emocional
Expresar desacordo sen malas formas
Manexo da ira