martes, 5 de diciembre de 2023

Guia do Xogo e o Xoguete

Os produtos recomendados nesta Guía foron sometidos a exhaustivos estudos para demostrar a súa adecuación ao uso e o seu valor psicopedagóxico e lúdico.

Non podemos afirmar que os incluídos nesta Guía son os mellores produtos do mercado, pero si que todos os recomendados nela son produtos que superaron satisfactoriamente os estudos pertinentes.Enlace para a súa descarga 


Recomendacións prácticas para as Familias

- Teña en conta a idade e o nivel de madurez do neno, nena e escolla os xoguetes adecuados as súas preferencias e necesidades.

- Regale xoguetes suficientes e variados que desenvolvan funcións diferentes e que sirvan para estimular a imaxinación e creatividade ou calquera aspecto da personalidade e sen facer distincións en canto a sexo.

- Non compre os xoguetes que os nenos, nenas solicitan sen comprobar a súa idoneidade. 

- Dialogue cos seus fillos ou cos seus alumnos, para axudarlles a ter unha visión crítica do que ven e observan.
 
- Eduque aos nenos para que se responsabilicen da orde e coidado dos seus xoguetes.
 
- Fomente o intercambio de xoguetes que os seus fillos xa non utilizan con outros nenos, nenas da súa contorna (familiares, veciños, amigos, compañeiros).

Non esqueza que o mellor xoguete que se pode regalar a un neno, nena é o tempo dos seus pais, nais.A Convención sobre os Dereitos do neno e nena


A Convención sobre os Dereitos do Niño (CDN) é o tratado internacional de dereitos humanos que se centra nos dereitos dos nenos, nenas e adolescentes (menores de 18 anos).
Os 54 artigos que compoñen a Convención recollen os dereitos económicos, sociais, culturais, civís e políticos de toda a infancia. A súa aplicación é obrigación dos gobernos, pero tamén define as obrigacións e responsabilidades doutros axentes como os pais e nais, profesores, profesionais da saúde, investigadores e os propios nenos e nenas.

Cales son os principios desta convención ?
 • Non discriminación: todos os nenos e nenas teñen os mesmos dereitos, non importa a súa cor de pel, a súa relixión, a súa procedencia ou as ideas dos seus pais.
 • Interese superior do neno: calquera decisión, lei ou política que poida afectar a un neno ou nena ten que ter en conta que é o mellor no seu caso.
 • Dereito á vida, a supervivencia e o desenvolvemento: todos os nenos e nenas teñen dereito a vivir e a alcanzar o seu máximo potencial na vida.
 • Participación infantil: nenos, nenas e adolescentes teñen dereito a ser consultados sobre as situacións que lles afectan e a que as súas opinións sexan tidas en conta.

A Convención a ratificaron 196 Estados

Enlace relacionado https://www.unicef.es
Cuentos para charlar sobre os dereitos dos nenos :

viernes, 10 de noviembre de 2023

AUTOCONTROL EMOCIONAL

O plan Nacional sobre Drogas presenta este programa ULISES cun  caderno para o alumno, e outro para o mestres.
É un programa de prevención do consumo de drogas baseado no desenvolvemento do  autocontrol emocional como factor de protección fronte a condutas de risco. 
Para expresar as nosas emocións de maneira correcta temos que ser capaces de controlalas, esto é o que se chama autocontrol emocional.

No caderno para o alumno : Imos acompañar a Ulises e aos seus homes no  seu regreso a terra ( *Ítaca) , tras unha dura guerra ( Guerra de Troia). No seu camiño espéranlles aventuras e emocións fortes que iremos coñecendo e analizando aos poucos, ao longo de 10 sesións.  
Neste enlace tes o caderno do alumno  

O monitor dispón dun caderno cun soporte teórico e actividades estruturadas en torno ao desenvolvemento do autocontrol emocional.

Enlace ao  caderno do mestre.

Elaborados por:
Remedios Comas Verdú,  Gorka Moreno Arnedillo, Javier Moreno Arnedillo.

lunes, 30 de octubre de 2023

Guía para o desenvolvemento do plan de Benestar Emocional para os centros educativos

O benestar emocional é un concepto amplo que ten que ver, non só coa experiencia subxectiva de sentirse ben, en harmonía e con tranquilidade, senón tamén coa experiencia persoal de satisfacción por ser quen de afrontar dificultades e superar de xeito positivo ou adaptativo as contrariedades que se presentan na vida cotiá.

O coidado do benestar emocional é o acompañamento que desde a escola debe realizarse para favorecer: 

1. A resiliencia

2. O desenvolvemento das competencias emocionais

3. O desenvolvemento da autoestima desde o marco da educación ética 

Intervención 

Para desenvolver ou  acompañamento  ao  benestar emocional nos centros educativos  proponse  unha intervención por fases.  

As actuacións están orientadas a enfocar  as  características específicas de cada  unha  destas fases. Con proposta de 24 actividades didácticas divididas nos apartados : conecta, respecta, regula e vive.

Primeira fase: detección e  acompañamento.  Temporalización: inicio inmediato e duración en tanto persista a  súa  necesidade.

Segunda fase:  fortalecemento dá  resiliencia e dá competencia emocional  na  comunidade educativa.  Temporalización: inicio Abril 2021 e duración en tanto persista a  súa  necesidade.

Terceira fase: Consolidación. Planificación e organización  do curso 2021-22, dotación de recursos  didácticos.  Temporalización: presentación de iniciativas en  maio/ xuño 2021 para ou  desenvolvemento a partir  do curso 21/22.


En outubro 2023  publicouse a Guía con as propostas de intervención na aula en tres ámbitos profesorado, alumnado e familias.
                          


Consellería de educación. Xunta de Galicia.

jueves, 26 de octubre de 2023

MES da DISLEXIA

A dislexia é a Dificultade Específica de Aprendizaxe máis común do mundo, xa que se estima que un 10% da poboación ten dislexia. 
Isto supón máis de 4,6 millóns de españois e 800.000 nenos nas aulas do noso país. 
 Os nenos, os adolescentes e adultos con dislexia, teñen un nivel de intelixencia normal, simplemente teñen unha forma diferente de aprender. Edificio del Ministerio de Educación y Formación Profesional en azul e apoio  a visibilización do 
Día Internacional de la Dislexia

PARA OBSERVAR NAS FAMILIAS

 

Na educación infantil presenta:

ü Falta de habilidade para lembrar o nome de series de cousas.

ü Atraso para memorizar os números, os días da semana.as cores e as formas.

ü Dificultade para aprender as cancións, trabalinguas, rimas.

ü Atraso no desenvolvemento da fala e da linguaxe.

ü Torpeza motriz en actividades lúdicas sinxelas. 


Na educación de seis a oito anos:

ü Confusión na distinción entre dereita e esquerda

ü Dificultade para aprender o alfabeto e as táboas de multiplicar.

ü Dificultades coa lectura e a escritura.

ü Tendencia a escribir  os números en dirección ou orientación non axeitada.

ü Falta de atención.De nove a doce anos presenta:

•       Complicacións para seguir as instrucións orais.

•       Evitar actividades que conlevan ler

•       Mala pronuncia de nomes ou palabras, ou problemas para lembrar palabras

•       Problemas para comprender bromas ou expresións que poden non ser fáciles de entender a partir de palabras específicas (modismos), como «pan comido», que significa «fácil»

•       Tardar máis tempo do habitual en completar tarefas que conlevan ler ou escribir

•       Dificultade para resumir unha historia

•       Problemas para aprender un idioma estranxeiro


enlaces relacionados : Entradas dislexia


 

viernes, 20 de octubre de 2023

PLAN DE BENESTAR EMOCIONAL

Cando se fala de Benestar faise referencia a un concepto amplo que ten que ver non só coa experiencia subxectiva de se sentir ben, en harmonía e con tranquilidade, senón tamén coa experiencia persoal de satisfacción por ser quen de afrontar dificultades e superar de xeito positivo ou adaptativo as contrariedades que se presentan na vida cotiá.

Iste plan ten como obxectivo dotar á comunidade educativa de estratexias e recursos que contribúan ao coidado do equilibrio e do benestar emocional dentro dunha contorna participativa, de comunicación e apoio.

Esta guía describe situacións comúns e cotiás nos centros educativos no ámbito da convivencia nas que aparezan diversas situacións de malestar, para as que se ofrecen estratexias de fortalecemento, aprendizaxe e resolución.

As propostas podense desenvolver a nivel grupal ou individual.
A Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades:     guia_desenvolvemento_plan_benestar_.pdf

miércoles, 24 de mayo de 2023

Bolsas para alumnado con Necesidade Específica de Apoio Educativo

As axudas 2023-2024 están dirixidas a persoas que presentan unha Necesidade Específica de recibir Apoio Educativo derivado dalgunha das seguintes situacións:

 • Discapacidade
 • Trastorno grave de conducta o de la comunicación y del lenguaje
 • Trastorno do espectro autista
 • Altas capacidades

Prazo de Presentación :   Dende ou 8 de maio ata ou 20 de  setembro 

Todo o proceso de  solicitude da bolsa faise  a través da sede electrónica  do Ministerio de Educación e Formación Profesional.  Unha vez  enchido,  terás que imprimir o formulario de  solicitude e  presentalo non centro educativo non que vas  estudar, se  non  tes certificado electrónico.  

É moi importante asegurarse de que consten as firmas requiridas:

1.- Na folla 1 para autorizar á Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) a facilitar os datos económicos ás administracións educativas . 

2.- No apartado a cumprimentar por todos/as os/as solicitantes por parte do pai/nai/titor, e, no seu caso, o resto de membros maiores de idade da unidade familiar. (Todos teñen que asinar) 

É moi importante a consignación na solicitude dunha conta corrente na que conste como titular ou cotitular o propio beneficiario. En relación con isto, deberá presentarse certificado da conta bancaria a nome do beneficiario da bolsa.

Documentos que tes que presentar: 

1. Alumnado con discapacidade                  

 • Certificado de  discapacidade igual ou superior ao 33%

2. Alumnado con trastorno grave de conduta 

Algún dos dous seguintes:

 • Certificado dun equipo de valoración e orientación dun centro basee do Instituto de Maiores e de Servizos Sociais ou órgano correspondente da comunidade autónoma.
 • Certificado do equipo de orientación educativa e psicopedagóxica, do departamento de orientación do teu centro educativo ou da comunidade autónoma. O certificado debe axustarse ao modelo que obterás cando enchas o formulario.

3. Alumnado con trastorno do espectro autista

Os dous seguintes:

 • Certificado médico dos servizos de saúde sostidos con fondos públicos.
 • Certificado do equipo de orientación educativa e psicopedagóxica, do departamento de orientación do teu centro educativo ou da comunidade autónoma. O certificado debe axustarse ao modelo que obterás cando enchas o formulario.

4. Só se necesitas axudas para a reeducación pedagóxica e/ou da linguaxe, deberás ter, ademais, os seguintes documentos. Todos eles son necesarios e deberán axustarse ao modelo que conseguirás ao imprimir a solicitude:

 • Informe dun equipo de orientación educativa e psicopedagóxica ou do Departamento de Orientación para indicar que tipo de asistencia necesitas, duración, etc.
 • Certificado do inspector de zona para acreditar que necesitas estes tratamentos porque esta axuda non a ofrece o teu centro ou porque non podes matricularche nun centro no que se preste.
 • Memoria do centro onde vas recibir a reeducación que informe sobre as características do tratamento, a súa duración e o custo.
 • Declaración responsable da persoa que vai impartir a reeducación. Debe acreditar que ten a formación necesaria para iso.
5. Alumnado con altas capacidades:
 • Presentar un informe do equipo de orientación educativa e psicopedagóxica ou do Departamento de Orientación do teu centro educativo para indicar que tipo de asistencia necesitas, a duración, etc. Este informe debe axustarse ao modelo que aparece co impreso de solicitude cando enchiches o formulario  online.
 • Memoria do centro que imparte o programa ao que vas asistir que informe sobre as características do tratamento, a súa duración e o custo.
Este ano todas as familias, independente do nivel de renda, poderán solicitar o subsidio para gastos adicionais de carácter xeral derivados da escolarización de o alumnado con necesidade específica de apoio educativo, que ten unha cantidade fixa de 400 e que poderá ser percibido por todos os solicitantes e que será compatible con el resto de axudas e subsidios regulados nesta convocatoria.

Máis información nestes enlaces: miércoles, 26 de abril de 2023

Pautas para reducir a ansiedade infantil

As veces os nenos, nenas tenden a preocuparse demasiado sobre determinados temas reais ou imaxinarios o que lles leva a xerar estados de ansedade e preocupación xeralizada. As persoas máis próximas ao neno, nena teñen un papel moi importante na prevención destas mostras de ansiedade.

Pautas:
1. D
isminuir o impacto dos acontecementos estresantes :
Falando co neno, nena de todo o que lle preocupa, de como se sente.
Comprender o importante que para o neno, nena é esa situación.
Falar co neno, nena de todo aquilo que teme.
Adoptar unha actitude propicia á resolución do conflito ou problema ( interesarse pola evolución do problema, animar ao neno, nena, reforzalo polos avances conseguidos.

2. Educalo para potenciar os seus recursos persoais:
Fomentar no neno unha actitude activa dirixida á resolución de problemas.
Axudar ao neno a atopar aptitudes, intereses e actividades. Reforzar e potenciar as súas capacidades:
Fomentar a súa autonomía.
Non ser excesivamente esixentes.
Corrixirlle cando fai algo mal. É importante que se critique a súa actuación, pero non a súa forma de ser.
Non ser excesivamente sobreprotector.

3. Fomentar hábitos saudables, promover novas experiencias. 
É moi aconsejable que os nenos teñan experiencias moi variadas. Isto permitiralles coñecer a xente diferente e facer amigos, coñecerse mellor a si mesmos e saber cales son as súas aptitudes e intereses máis destacados, atoparse con diferentes problemas e desenvolver habilidades e estratexias para resolvelos, etc. En definitiva, fomentar novas experiencias no neno pode fortalecer o seu autoestima e os seus recursos de afrontamiento e establecer unha rede de relacións sociais.

Ligazóns relacionadas :
https://www.desansiedad.com/blog/20-ideas-para-bajar-la-ansiedad-en-los-ninos


jueves, 20 de abril de 2023

PROTOCOLO ACTUACIÓN EN SITUACIÓNS DE BULLYING

 O Protocolo de actuación en situacións de bullying é unha versión revisada, contextualizada e mediada pedagóxicamente para brindar as pautas e un roteiro dos procedementos inmediatos para intervir nunha situación de bullying, que ocorra tanto dentro como fora do centro educativo, e manifeste as súas consecuencias na dinámica institucional e a contorna educativa.

O bullying afecta toda a comunidade educativa: deteriora a convivencia. Ten consecuencias negativas no benestar, desenvolvemento e o exercicio dos dereitos de nenas, nenos, adolescentes e mozos estudantes.


Índice:  

Presentación

Concepto de Bullying 

Como se manifesta o Bullying?

Involucrados e consecuencias do Bulling 

Estudante ( violentado/a ) vítima 

Estudante que violenta

Estudantes observadores 

Consecuencias no centro educativo

8  Pasos no roteiro do protocolo de actuación en situacións Bullying

Pautas xerais

PASO 1: Detección da situación de Bullying 

PASO 2: Comunicación á dirección 

PASO 3: Atención da situación 

PASO 4: Comunicación coas familias

PASO 5: Entrevista con todas as partes

PASO 6: Definir as medidas para seguir coas diferentes partes

PASO 7: Seguimento á implementación das medidas

PASO 8: Medidas / accións para restaurar a convivencia 

Referencia bibliográfica 

Anexos

Directorio de contactos de interese

Enlace ao documento 

tamén está en vídeoMinisterio de Educación Pública, San José Costa Rica
Dirección de Vida Estudiantil, MEP
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF

enlace relacionado: Triptico Maltrato Familias


viernes, 3 de marzo de 2023

Guía para o profesorado sobre Acoso Escolar

Guía editada pola  Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes de Canarias. Ten unha boa presentación, moi visual. 
Fala  no apartado de sinais de alerta das características do acosador, das características dos observadores e das cualidades da persoa acosada de maneira fácil de decatarse durante a observación. 
Tamén ten un apartado de crenzas erróneas moi interesante.
Índice :
Detección e Identificación
En que consiste ?
Lugares onde soe ocorrir?
Sinais de alerta
Como reacciona a persoa acosada.

Intervención 
Falsas crenzas e crenzas axeitadas.
Como debe actuar o profesorado?
Que debe evitar o profesorado na súa actuación?
Que procedementos son indispensables ante unha situación de acoso?

Prevención no centro 
Medidas preventivas simultáneas.
gobiernodecanarias.org/bibliografia/acoso

Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Gobierno de Canarias.


miércoles, 1 de febrero de 2023

Unidad didáctica Convivencia Positiva fronte ao Acoso e Maltrato entre Iguais 5º -6º nivel de primaria


Educación para la paz y la Convivencia. Unidad didáctica para 5° y 6° de Educación Primaria.


                                              accede  ao documento  • Ìndice
 • Portada
 • Créditos
 • Presentación 
 • Objetivos Generales 
 • Objetivos didácticos 
 • Introducción 
 • Valores básicos: Respeto, Empatía y Solidaridad 
 • Maltrato entre compañeros 
 • Y si Tú te metes con otros compañeros ...
 • Grupos que Maltratan
 • El silencio culpable
 • ¿Y qué pasa con el Ciberacoso?
 • Páginas Web que consultar 

Autor: Servicio de Participación Educativa, Atención al Profesorado y Tecnologías de la Información y Comunicación del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra.2014.


Enlaces relacionado: 


lunes, 16 de enero de 2023

Manexo respectuoso das perrenchas dos nenos e nenas pequenos

Dende as píldoras de psicoloxía que publica no seu  vídeoblog  Aberto Soler , psicólogo, recollo este vídeo  sobre un tema que preocupa aos pais e nais que é  como actuar antes as pataletas dos fillos. Sinala oito pasos para acompañar aos nenos e nenas nesta situación.   miércoles, 11 de enero de 2023

Adaptacións metodolóxicas para o exame do alumnado con Necesidade Específica de Apoio Educativo


Fai click na imaxe para acceder ao artigo


Cun neno, nena que ten reforzo, apoio educativo, debemos de contemplar que variables e formas de presentar o exame temos de ter en conta para que a avaliación sexa efectiva, e consiga o seu obxectivo.
Estos son as pautas que sinala Santiago Moll dende o seu blog,  a ter en conta cando a titora ou titor do grupo, prepara un exame para un alumno, alumna de reforzo.
 1. Adaptación 
 2. contidos
 3. Responsabilidade
 4. Coordinación
 5. Corrección
 6. Puntuación
 7. Extensión
 8. Enunciado
 9. Preguntas Discriminativas
 10. Preguntas Abiertas 
 11. Exemplos
 12. Pizarra Dixital
Exemplo exame ordinario 

Exemplo de exame de reforzo


Jesus Jarque explica :  
Como adaptar os exames ao alumnado que o precisa cunhas adaptacións metodolóxicas que poden ser as seguintes: 
 • Avaliación oral 
 • Deixarlle máis tempo
 • Aumentar o espazo para escribir
 • Cambiar o tipo de letra
 • Secuenciar as preguntas
 • Adaptar a distribución espacial
 • Segmentar as tarefas dunha pregunta
 • Subliñar as palabras crave
 • Por un exemplo de como se resolve unha tarefa
 • Recortar as preguntas en entregarllas dunha en unha
 • Utilizar palabra máis doadas nos enunciados
 • Evitar actividades repetitivas
 • Incluir pequenos consellos ou recordatorios
 • Segmentar as lecturas.
enlace para descargar documento adaptar-os-exames-ao alumnado-que-o-precisa
lunes, 9 de enero de 2023

Uso adecuado dos dispositivos tecnolóxicos . A guía que non ven co móbil

 A axencia de protección de datos en colaboración co UNICEF España lanzan unha campaña :  "Más que un móvil " que ofrece as familias  a guía que non ven co móbil coas 10 craves que deben ter en conta antes de regalar aos seus fillos ou fillas un teléfono móbil.


Estas son as 10 craves: 

 1. Planifica a chegada do móbil
 2. Supervisa e pon normas e límites
 3. Coidade os datos que compartides en redes sociais
 4. Mostra interese polos seus videoxogos
 5. Coñece con quen fala
 6. Estimula o seu sentido crítico
 7. Móstrate aberto a axudar
 8. Ti respondes polos teus fillos e fillas
 9. Garante un espazo de desconexión
 10. Observa como senten na súa vida dixital


Enlace para a súa descarga  cando o descarges vas a atopar enlaces en cada unha das craves para ampliar a información e coñecer máis sobre o tema.


Outros enlaces relacionados : 

www.luciamipediatra.com : Canto debe durmir o meu fillo ou filla? 

https://faros.hsjdbcn.org/es/video : Como instaurar hábitos de sono na idade infantil.

Ligazón ao Tríptico adaptado a Educación primaria sobre  o uso adecuado  dos  dispositivos  nesta etapa educativa:  

Tríptico páxina 1 famiias 

Triptico páxina 2 familias