miércoles, 24 de mayo de 2023

Bolsas para alumnado con Necesidade Específica de Apoio Educativo

As axudas 2023-2024 están dirixidas a persoas que presentan unha Necesidade Específica de recibir Apoio Educativo derivado dalgunha das seguintes situacións:

 • Discapacidade
 • Trastorno grave de conducta o de la comunicación y del lenguaje
 • Trastorno do espectro autista
 • Altas capacidades

Prazo de Presentación :   Dende ou 8 de maio ata ou 20 de  setembro 

Todo o proceso de  solicitude da bolsa faise  a través da sede electrónica  do Ministerio de Educación e Formación Profesional.  Unha vez  enchido,  terás que imprimir o formulario de  solicitude e  presentalo non centro educativo non que vas  estudar, se  non  tes certificado electrónico.  

É moi importante asegurarse de que consten as firmas requiridas:

1.- Na folla 1 para autorizar á Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) a facilitar os datos económicos ás administracións educativas . 

2.- No apartado a cumprimentar por todos/as os/as solicitantes por parte do pai/nai/titor, e, no seu caso, o resto de membros maiores de idade da unidade familiar. (Todos teñen que asinar) 

É moi importante a consignación na solicitude dunha conta corrente na que conste como titular ou cotitular o propio beneficiario. En relación con isto, deberá presentarse certificado da conta bancaria a nome do beneficiario da bolsa.

Documentos que tes que presentar: 

1. Alumnado con discapacidade                  

 • Certificado de  discapacidade igual ou superior ao 33%

2. Alumnado con trastorno grave de conduta 

Algún dos dous seguintes:

 • Certificado dun equipo de valoración e orientación dun centro basee do Instituto de Maiores e de Servizos Sociais ou órgano correspondente da comunidade autónoma.
 • Certificado do equipo de orientación educativa e psicopedagóxica, do departamento de orientación do teu centro educativo ou da comunidade autónoma. O certificado debe axustarse ao modelo que obterás cando enchas o formulario.

3. Alumnado con trastorno do espectro autista

Os dous seguintes:

 • Certificado médico dos servizos de saúde sostidos con fondos públicos.
 • Certificado do equipo de orientación educativa e psicopedagóxica, do departamento de orientación do teu centro educativo ou da comunidade autónoma. O certificado debe axustarse ao modelo que obterás cando enchas o formulario.

4. Só se necesitas axudas para a reeducación pedagóxica e/ou da linguaxe, deberás ter, ademais, os seguintes documentos. Todos eles son necesarios e deberán axustarse ao modelo que conseguirás ao imprimir a solicitude:

 • Informe dun equipo de orientación educativa e psicopedagóxica ou do Departamento de Orientación para indicar que tipo de asistencia necesitas, duración, etc.
 • Certificado do inspector de zona para acreditar que necesitas estes tratamentos porque esta axuda non a ofrece o teu centro ou porque non podes matricularche nun centro no que se preste.
 • Memoria do centro onde vas recibir a reeducación que informe sobre as características do tratamento, a súa duración e o custo.
 • Declaración responsable da persoa que vai impartir a reeducación. Debe acreditar que ten a formación necesaria para iso.
5. Alumnado con altas capacidades:
 • Presentar un informe do equipo de orientación educativa e psicopedagóxica ou do Departamento de Orientación do teu centro educativo para indicar que tipo de asistencia necesitas, a duración, etc. Este informe debe axustarse ao modelo que aparece co impreso de solicitude cando enchiches o formulario  online.
 • Memoria do centro que imparte o programa ao que vas asistir que informe sobre as características do tratamento, a súa duración e o custo.
Este ano todas as familias, independente do nivel de renda, poderán solicitar o subsidio para gastos adicionais de carácter xeral derivados da escolarización de o alumnado con necesidade específica de apoio educativo, que ten unha cantidade fixa de 400 e que poderá ser percibido por todos os solicitantes e que será compatible con el resto de axudas e subsidios regulados nesta convocatoria.

Máis información nestes enlaces: No hay comentarios:

Publicar un comentario