lunes, 30 de octubre de 2023

Guía para o desenvolvemento do plan de Benestar Emocional para os centros educativos

O benestar emocional é un concepto amplo que ten que ver, non só coa experiencia subxectiva de sentirse ben, en harmonía e con tranquilidade, senón tamén coa experiencia persoal de satisfacción por ser quen de afrontar dificultades e superar de xeito positivo ou adaptativo as contrariedades que se presentan na vida cotiá.

O coidado do benestar emocional é o acompañamento que desde a escola debe realizarse para favorecer: 

1. A resiliencia

2. O desenvolvemento das competencias emocionais

3. O desenvolvemento da autoestima desde o marco da educación ética 

Intervención 

Para desenvolver ou  acompañamento  ao  benestar emocional nos centros educativos  proponse  unha intervención por fases.  

As actuacións están orientadas a enfocar  as  características específicas de cada  unha  destas fases. Con proposta de 24 actividades didácticas divididas nos apartados : conecta, respecta, regula e vive.

Primeira fase: detección e  acompañamento.  Temporalización: inicio inmediato e duración en tanto persista a  súa  necesidade.

Segunda fase:  fortalecemento dá  resiliencia e dá competencia emocional  na  comunidade educativa.  Temporalización: inicio Abril 2021 e duración en tanto persista a  súa  necesidade.

Terceira fase: Consolidación. Planificación e organización  do curso 2021-22, dotación de recursos  didácticos.  Temporalización: presentación de iniciativas en  maio/ xuño 2021 para ou  desenvolvemento a partir  do curso 21/22.


En outubro 2023  publicouse a Guía con as propostas de intervención na aula en tres ámbitos profesorado, alumnado e familias.
                          


Consellería de educación. Xunta de Galicia.