viernes, 6 de noviembre de 2015

Cousas que debes saber sobre Rúbricas


Unha Rúbrica é un instrumento de avaliación especialmente útil cuando temos que avaliar aspectos complexos, imprecisos o subxectivos. Consiste nunha matriz de valoración que recolla os aspectos que queremos avaliar.
É moi útil para establecer de forma clara e precisa os elementos que compoñen unha actividade de aprendizaxe determinada e axuda a dispoñer dunha guía explícita para realizar a tarefa, o que beneficia aos alumnos, alumnas.

Para  o profesor supón unha axuda:
Definir claramente a tarea e os obxectivos de aprendizaxe aos que responde o alumno, así como o modo de alcanzaloss o que promove que el alumno aprenda mellor.
Especificar os criterios de avaliación.
Concretar e describir cualitativamente, non só cuantitativamente, os distintos niveis de logro que o alumno, alumna pode alcanzar.
Clarificar e vincular os obxectivos de aprendizaxe e avaliación coas actividades e os contidos do curso.
Reducir a  subjetividad da avaliación.
Medir o desempeño do alumno, alumna mediante criterios cualitativos, cuantitativos e/ou mixtos.7

Para o alumno, alumna:
Coñecemento dos pautas que ten que seguir para alcanzar o éxito na tarefa encomendada.
Unha guía eficaz para revisar o seus traballos antes de entregalos ao mestre.
Unha ferramenta válida para a auto-avaliación, xa que podes identifucar as fortalezas e as debilidades nas áreas que ten que mellorar.
Coñecer os criterios cos que vai ser avaliado, o que é unha axuda para dirixir o seu estudio nunha dirección ou noutra.
Unha ferramenta eficaz para a avaliación entre compañeiros.
Adquisición dunha maior conciencia do seu propio proceso de aprendizaxe, traballando coa rúbrica pode ver o proceso que seguiu para o dominio ou non dunha competencia, tarefa, que lle costou máis e que non, etc.Via: www.imageneseducativas.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario