martes, 1 de diciembre de 2015

Guía atención aos malos tratos infantís desde o ámbito educativo
Ten como obxectivo xeral pretende espertar nos profesionais do ámbito educativo unha inquietude e sensibilidade responsable hacia esta problemática e fomentar o coñecemento de estratexias e alternativas que se poden por en marcha cando se detecta un caso destas características, incluíndo tamén actuacións de carácter preventivo.
Índice
Introducción
Obxectivos
Destinatarios do manual
Necesidades da Infancia
Maltrato infantil: concepto e metodoloxía
Factores que inflúen nos malos tratos infantís
Mitos e falsas. Crenzas sobre os malos tratos infantís
Marco legal
Protocolo de actuación
Detección de casos dos malos tratos  Infantís
Valoración inicial da situación de desprotección
Procedemento de actuación segundo a urxencia do caso
Prevención dos malos tratos infantís desde o ámbito educativo
Condutas agresivas entre iguais nos centros escolares
Bibliografía
Anexos

Secretaria Autonómica de Acción Social, Menor y Familia. Región de Murcia