lunes, 21 de marzo de 2016

Uso educativo das Tablets

Nuhas xornadas sobre educación onde estivo de ponente Pere Marqués falou das tabletas como aliados para a mellora educativa. 

Vantaxes do uso das Tablets :
 • Aprendizaxe Autónomo
 • Alta Motivación
 • Mellora a comprensión
 • Predispone para investigación
 • Favorece a Creatividade
 • Potencia a capacidade de memorización
 • Favorece o desenvolvemento da reflexión e razoamento crítico
 • Promove unha continua actividade intelectual do alumno por a interactividade e a facilitación ao acceso a recursos.
 • Contribue a mellorar as aprendizaxes dos estudante "en xeral"
PRIMARIA: VVEENNTTAAJJAASS CCOONNSSTTAATTAADDAASS 
Acceso a múltiples fuentes de información en Internet 100% 
Multifuncio...


Tempos de uso e autonomía no uso das tablets dixitais na clase
 • 20% do tempo semanal: explicacións profesores na pizarra dixital, para presentar temas e facer preguntas a toda a clase, propoñer actividades de aprendizaxe, mostrar e comentar recursos que os alumnos, alumnas poden explorar.
 • 30% os estudantes expoñen os seus traballos na pizarra dixital. Actividade grupal onde un alumno ou un grupo expón aos compañeiros, compañeiras, que poden intervir facéndolles preguntas ou atopando erros. O profesor, profesora tamén intervén para revisar os traballos que se presentan e valorar todas as intervencións.
 • 30% Traballo individual ou grupal dos estudantes co apoio da tableta dixital.
 • 20% Traballo individual ou grupal dos estudantes sen apoios tecnolóxicos.
Expuxo tamén as características do profesor, profesora :

1. Saber controlar a clase ( normas )
2. Saber motivar ( motivos dos alumnos para facer as cousas)
3. Coñecer a materia ( máis importantes son os dous primeiros puntos destas  tres características)


 slide share da investigación 2014 no Uso da Tablets en Primaria 
                                                                                                                                                      
 slide share da investigación 2014  no Uso Educativo Tablets Educación Infantil

 Blog de Pere Marqués:  orientacións para o uso das Tablets