martes, 9 de enero de 2018

TRASTORNO DA APRENDIZAXE NON VERBAL


Os TANV conforman un grupo de trastornos de aprendizaxe, de etioloxía pouco clara na maioría dos casos, pero considérase unha síndrome neurolóxica como resultado dun dano ou déficit funcional nas conexións neuronais do hemisferio dereito, o cal se encarga de integrar a información procedente das áreas sensoriais e dar unha resposta global. 
Por tanto, este trastorno engloba déficit primarios na percepción táctil e visioespacial, nas habilidades de coordinación psicomotora e o procesamento da información non verbal (táctil, visual e perceptiva.) ( Rigau-Raspiñeira et ao., 2004.)
Nun estudo de Crespo e Narbona (2009) onde se compararon grupos de nenos/ as con TDAH e TANV, os resultados concluíron que o 70% dos suxeitos con TANV ten ao mesmo tempo TDAH, e é máis frecuente o subtipo inatento.

Estes alumnos presentan un cociente intelectual dentro do rango normal, o desenvolvemento verbal é adquirido correctamente desde moi temperá idade, poden aprender a ler de forma precoz e memorizan gran cantidade de información de forma mecánica, o que fai que as súas dificultades pasen desapercibidas ata que a esixencia aumenta e as súas dificultades empezan a mostrarse aparentes.

A familia ven que o ritmo de aprendizaxe dos seus fillos é moi lento, cústalles establecer rutinas de traballo e hábitos de estudo, o que require unha supervisión continua por parte do adulto. Necesitan moito a práctica e a repetición como ferramenta principal de aprendizaxe.

Actuacións a ter en conta no centro escolar recollidas na páxina www.autismoasperger.com/trastoanoverbal
 • Os alumnos con TANV favorécense dun ambiente estruturado e previsible. 
 • As actividades do día poden anticiparse e sempre se debe acompañar a información visual de información verbal. 
 • Debido ás súas dificultades psicomotoras e visoperceptivas, as actividades escritas deberían non ser excesivas e propoñer tarefas de resposta curta ou tipo test. 
 • É importante reforzar o paso a paso, ensinar estratexias de resolución de problemas. 
 • Debido á súa baixa tolerancia á frustración e a cantidade de tempo que tardan en resolver unha tarefa (adoita ser maior que a dos seus compañeiros), deben adaptarse os traballos con limite de tempo. 
 • Necesitan aprender de maneira sistemática o que outros nenos aprenden de maneira natural. 
 • Non se deben esquecer as dificultades para interpretar a información non verbal: tons de voz, xestos, así como a interpretación literal da linguaxe e a comprensión de inferencias. 
 • Tenden a ser vulnerables e poden ser obxecto de abuso debido aos seus poucos recursos a nivel social. 
 • Ademais as súas dificultades nas relacións sociais adóitanlles carrexar problemas emocionais. 

Jesús Jarque no seu artigo fala de 

Dificultades de coordinación motora
 • Presentan torpeza motriz, de maneira que lles custa realizar habilidades de coordinación como as seguintes: subir e baizxar escaleiras, botar unha pelota, xogar ao fútbol, saltar á corda, xogar ao baloncesto, facer branco coa man ou co pé.
 • Teñen dificultade na motricidade manual: cústalles escribir, recortar, abrir e pechar con chave, facerse a lazada dos zapatos, abrocharse os botóns, tocar a frauta, comer sen mancharse, etc.
Habilidades de Orientación Espacial 
 • Cústalles debuxar e organizarse no papel.
 • Respectar as liñas, colocar os números nas contas.
 • Distinguir a dereita da esquerda.
 • Imitar os xestos coas mans doutra persoa.
 • Mostran dificultades á hora de establecer condutas rutineiras, secuenciais ou establecemento de hábitos e comportamentos automáticos:-- Tardan máis tempo en automatizar certas aprendizaxes - Requiren de máis práctica ao comenzo das aprendizaxes. 
Dificultades de comunicación e Relación Social
A pesar de ter unha linguaxe moi desenvolvida, os nenos con TANV teñen 
 • Dificultades para entender ironías, dobres sentidos ou metáforas.
 • Presentan unha prosodia ou ton de voz peculiar.
 • Cústalles interpretar a linguaxe non verbal.
 • Ás veces teñen dificultades en relación cos demais nenos por parecer inxenuos ou porque lles falta recoñecer cando determinadas condutas son inoportunas.
 Puntos fortes destes alumnos, alumnas
 • Adoitan ter un vocabulario moi amplo e preciso.
 • Teñen unha boa capacidade de razoamento lóxico verbal.
 • Aprenden contidos complexos.
 • Non adoitan ter problemas de ortografía.
 • Teñen boa capacidade para o cálculo mental.
 • Teñen boa memoria auditiva.
 • A súa intelixencia xeral é adecuada.
 • Destacan pola riqueza do vocabulario, información que acumulan.

enlaces sobre TANV
 
familiaycole. TRIPTICO

www.fundacioncadah.org

 https://ined21.com

orientadoresenred.

Asociación Española TANV