domingo, 12 de noviembre de 2017

guía para previr o acoso por razón de discapacidade

O Comité Español de Representantes de Persoas con Discapacidade (CERMI), como plataforma asociativa unitaria de representación, acción e defensa das mulleres e homes con discapacidade e as súas familias en España. Maniféstase a favor da educación inclusiva real e efectiva, rexeitando as desigualdades que poida expor a educación inclusiva que non inclúa unha participación plena no ámbito escolar sen diferenciación, nin acoso.!. INTRODUCIÓN .................................................................................................
2. ACOSO ESCOLAR .............................................................................................
2.1 Que é o acoso escolar? ...............................................................................
2.2 Membros implicados no acoso escolar .....................................................
2.3 Descrición do contexto ................................................................................
2.3.1 Contexto social .......................................................................................
2.3.2 Contexto escolar ....................................................................................
2.3.3 Contexto interpersoal .........................................................................
2.3.4 Contexto individual ...............................................................................
2.4 Causas do acoso escolar contra o alumnado con discapacidade ..................
2.5 Valor humano ................................................................................................
3. EDUCACIÓN INCLUSIVA ........................................................................................
3.1 Igualdade e non discriminación ........................................................................
3.2 Educación inclusiva ......................................................................................
4. FERRAMENTAS FRONTE Ao ACOSO ESCOLAR NO ALUMNADO CON DISCAPACIDADE
4.1 Necesidades detectadas .................................................................................
4.2 Como actuar fronte ao acoso escolar ..............................................................
4.3 Responsabilidade legal sobre o acoso escolar .................................................
4.3.1 Vía penal .................................................................................................
4.3.2 Vía civil ...................................................................................................
4.3.3 Vía administrativa .................
5. MARCO NORMATIVO ...............................................................................................
5.1 Dereito internacional .....................................................................................
5.1.1 Convención Internacional sobre os Dereitos Humanos das Persoas
con Discapacidade: Educación e Dereitos Humanos ..............................
5.1.2 Convención relativa á Loita contra as Discriminacións na Esfera do Ensino 1960
5.1.3 Convención sobre os Dereitos do Neno ..............................................
5.2 Lexislación estatal ..........................................................................................
5.2.1 Constitución Española ...........................................................................
5.2.2 Lei Xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social
5.2.3 Lexislación educativa ...............................................................................
6. DATOS DE INTERESE .................................................................................................
7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .........................http://www.cermi.es/guía acoso.pdf

CERMI Cómite español de representantes de personas con discapacidad.