miércoles, 24 de febrero de 2016

TEA: Aprendo no Recreo

O recreo é unha parte máis da xornada, onde existen as maiores oportunidades de socializar e desenvolver relacións significativas, pero onde tamén existen as maiores dificultades para as persoas con diversidade funcional, e en concreto con TEA, así como os maiores riscos para atoparse con situacións de abuso e discriminación.


obxectivos:
- Desenvolvemento das habilidades socio-comunicativas nos alumnos, alumnas con TEA.
- Imitación de modelos de interacción axustados que ofrecen os adultos por parte doutros alumnos do centro a hora de relacionarse co seu compañeiro con TEA.
- Desenvolvemento de apoios naturais por parte doutros iguais do centro escolar, a través dunha mellor comprensión das características do seu compañeiro con TEA, e o respecto e a aceptación das mesmas.

Indice:
- Xustificación
- Obxectivos desta guía
- Diferentes recreos, diferentes barreiras
- Alumnos, Alumnas con TEA
- Que pretendemos conseguir cunha intervención nas habilidades sociais no contexto educativo?
- Como podemos mellorar a adaptación do alumno, alumna con TEA no recreo?
- Ideas clave da guía
- Bibliografía 

Guía que edita a Asociación Autismo Sevilla.
Autora Natalia de Francisco Nielfa