sábado, 30 de mayo de 2015

Guía Trastornos de Conduta


Guía de Intervención educativa. Aragón.
abarca os capítulos:
1. Os trastornos de conduta na etapa escolar
1.1 Panorama xeral
- Consideracións previas.
- Definición e clasificación.
- Epidemioloxía.
- Factores de risco e protectores.
- Modelos psicolóxicos explicativos.
1.2 Reflexións sobre os trastornos de conduta.
1.3 O modelo de Intervención: A perspectiva condutual de sistemas
2. Intervención psicopedagóxica nos tratornos de conduta.
2.1 Condutas disruptivas. Alumnos con trastornos de conduta e intervención educativa.
2.2 Protocolo de intervención psicopedagóxica
2.3. Conclusións
3. Anexos
3.1 Entrevista co titor.
3.2 Entrevista familiar.
3.3 instrumento de avaliación do alumno.
3.4 Instrumento de avaliación familiar.


Portada Trastornos conducta

Accede na imaxe

A finalidade principal desta guía e proporcionar un protocolo par a intervención na escola.
Edita Gobierno de Aragón. Departamento de Educación Cultura y Deporte.
Grupo de Trabajo Coordinador Angel García Romera.
Ano 2011