domingo, 4 de diciembre de 2016

Intervención inicial co alumnado que presenta condutas inadecuadas

O texto describe métodos, procedementos e técnicas para fomentar a boa convivencia,  ponse o acento na participación activa de toda a comunidade educativa no funcionamento dos centros educativos.


enlace ao documento
Índice:
Que son muíños non xigantes
O persoal é político
A ORGANIZACIÓN CREATIVA DA ESCOLA
BANCO DE HORAS
COMISIÓN DE CONVIVENCIA
CRITERIOS PARA A ASIGNACIÓN DO PROFESORADO
VARIOS PROFESORES NA AULA
ORGANIZAR As MATERIAS EN ÁMBITOS
CRITERIOS PEDAGÓXICOS PARA A REPARTICIÓN DO ALUMNADO
CREACIÓN DE ESPAZOS PARTICIPATIVOS
COMISIÓNS MIXTAS
Metodoloxías Inclusivas na aula
Desenvolvemento social e persoal
MINDFULNESS NA AULA
PROGRAMAS DE INTELIXENCIA EMOCIONAL
IOGA
RELAXACIÓN MUSCULAR PROGRESIVA
RESPIRACIÓN DIAFRAGMÁTICA
RELAXACIÓN EN IMAXINACIÓN
MUSICOTERAPIA
ARTETERAPIA
ARTEMEDIACIÓN
Modificación e Contención  da Conduta
ECONOMÍA DE FICHAS
INTENCIÓN PARADÓXICA
TEMPO FORA
PRINCIPIO DE PREMACK
PROCEDEMENTOS OPERANTES
Xestión da Convivencia
ALUMNADO VIAXEIRO
AULA DE TRABALLO INDIVIDUALIZADO
COMPROMISOS DE CONVIVENCIA
AULA VIRTUAL E SOLIDARIA
SERVIZOS CON ENTIDADES COLABORADORAS
PATRULLA DA PAZ
CÍRCULOS DE CONVIVENCIA 
MEDIACIÓN ENTRE IGUAIS
AULA DE CONVIVENCIA
ALUMNADO AXUDANTE
TITORÍA COMPARTIDA
SERVIZOS Á COMUNIDADE
RECUNCHO DA PAZ
COHESIÓN DE GRUPO
INCLUSIÓN DUN FAMILIAR NA AULA 

Os programas de Intelixencia Emocional ou Habilidades Sociais, e as técnicas de control das emocións, non son un tratamento para abordar as condutas inadecuadas para a aprendizaxe, nin sequera son un tratamento preventivo para
evitar conflitos e ter así un bo clima de aula. Estes programas e técnicas, e o desenvolvemento social e persoal do alumnado en definitiva, van máis aló diso porque constitúen a aprendizaxe previa necesaria para incluír a xestión das emocións como unha ferramenta máis que mellore a aprendizaxe do alumnado. E porque nos permiten ademais abordar este como un proceso que afecta á totalidade da persoa que aprende.
O desenvolvemento social e persoal non ten sentido individualmente, senón no grupo clase ou máis aló aínda, desde unha perspectiva de centro ou de comunidade social e, aínda que dentro das medidas e actuacións que vos presentamos algunhas son susceptibles de abordarse cunha persoa en concreto e en momentos puntuais, o desenvolvemento social e emocional do noso
alumnado non é unha opción máis, senón que resulta imprescindible
para todos os docentes na tarefa de construír unha profesión na que o profesorado é creador de situacións de aprendizaxe, e non un mero transmisor de contidos.A Delegación Territorial de Educación en Granada, a través do Equipo Técnico Provincial para a Orientación Educativa e Profesional, a área de Apoio á Acción Tutorial e á Convivencia e o Gabinete de Asesoramento para a Convivencia e Igualdade.

equipotecnicoorientaciongranada.wordpress.


FACER POSIBLE O CONTRARIO

Recollo nesta entrada este interesante traballo do Equipo Técnico Provincial de Orientación Educativa y Profesional de Granada.
"Ensenar e Aprender doutro xeito.
Atender á diversidade, dar unha resposta educativa que non deixe a ninguén fóra, á marxe, na cuneta dos nosos centros, debería comezar pola asunción dun modo novo de comprendernos a nós mesmos, docentes do século XXI, e polo sentido e alcance do exercicio dá nosa tarefa.
Temos que expornos novos ou renovados tipos de intervención educativa. E unha interpretación dá resposta á diversidade que abarque ou deseño e aplicación de estratexias organizativas e metodolóxicas xunto a técnicas grupales que finalmente garantan a todo o alumnado a atención non seu contexto natural ou seu grupo, a súa clase e ou máximo desenvolvemento dás súas capacidades".
enlace para desacarga

Índice
Educar doutra maneira. Un imperativo do século XXI
Preparándo a contorna de aprendizaxe
Aprendizaxe cooperativa
Grupos interactivos
Estudo de casos
Aprendizaxe baseada en proxectos  (ABP)
Aprendizaxe servizos
Varios na aulaDelegación Terrritorial de Educación, Cultura y Deporte de Granada.
Equipo Técnico Provincial de Orientación Educativa y profesional de Granada.

domingo, 20 de noviembre de 2016

Inclusión o gran desafío en educación

artigo de José Blas García onde fai unha completa reflexión sobre a inclusión educativaPrerrequisitos para facer  posible a escola inclusiva:


  1. Resituar a escola onde lle corresponde, como unha comunidade de      aprendizaxe ao servizo da propia comunidade.
  2. Reformular un currículo común, que sexa realmente común, é dicir, válido  para todo o alumnado.
  3. Programar o ensino para que todos poidan aprender-
  4. Fomentar a autonomía do alumnado: as estratexias de autoregulación da aprendizaxe.
  5. Organizar o traballo na aula de modo que os alumnos poidan aprender uns doutros.                                                                                                                                                                                                           Para unha boa xestión da diversidade e facer da inclusión unha visión irrenunciable, é preciso, elixir metodoloxías que aproveiten esa diversidade, que a achega diversa e rica sexa un potente recurso para que todos acheguen e todos aprendan.
Na imaxe, as organizacións de aula e as metodoloxías activas máis valoradas, pola maioría de autores  e mestres, como idóneas para facer unha realidade o soño da inclusión.
Ensinanza Compartida
Un aspecto esencial neste metodo é que os profesionais participan no ensino en condicións de paridade ou igualdade. Establécese durante un período de tempo concreto todos os días, ou certos días semana. Os profesores son corresponsables da actividade docente: programan, realizan e avalían conxuntamente.
Ensinanza Multinivel
As claves deste procedemento está na multiplicidad na formas de aprender (estilos de aprendizaxe), a desagregación de actividades en distintos niveis (de máis simple a máis complexo) e nas formas de avaliar (utilizando variedade de técnicas e instrumentos).
Métodos de aprendizaxe cooperativo
 O grupo cooperativo permite que a adquisición de coñecementos sexa compartida, froito da interacción e cooperación entre os membros do grupo, polo que resulta moi positivo para que o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo poida aprender e autorregular os seus procesos de aprendizaxe.
Aprendizaxe baseado en Proxectos
Esta forma de organizar a ensino-aprendizaxe implica asumir que os coñecementos escolares non se articulan para a súa comprensión dunha forma ríxida, en función dunhas referencias disciplinares preestablecidas e dunha homoxeneización dos individuos e da didáctica das disciplinas. 


publicado por bibliotecaescolardigital

Formas de desaprender para seguir aprendendo

Entrada de Santiago Moll onde nos explica o proceso que iniciou para facer cambios na forma de ensinar e anima a outros mestres, mestras  a con estas 25 formas iniciar o cambio de educativo nas aulas.
Desaprender para aprender e reaprender.
Desaprender non é o contrario de aprender. Desaprender consiste en ir moito máis alá, consiste en reformularche o que ata este momento considerouse inmutable. 
Para min especialmente significativas:
1. Valora o proceso sobre o resultado.
2. Fai co alumno aprenda en por si e dos seus compañeiros.
3. Premia positivamente o erro.
4. Transforma a rixidez en flexibilidade.
5. Aumenta a reflexión e rebaixa a carga memorística.                      justificaturespuesta.domingo, 13 de noviembre de 2016

Guía para Pais e Nais acoso

Guía da confederación española de asociacións de pais e nais de alumnos.
guía para pais e nais de CEAPA


 1. Introducción
2. Que é o acoso escolar
3. Tipos de acoso escolar
4. Os protagonistas do acoso escolar
5. Indicadores e consecuencias do acoso escolar
6. Prevención positiva e resolución de conflitos
7. Que podemos facer pais e nais?
8. O que os pais e nais necesitamos saber: dereitos e responsabilidades
9. Xestións inmediatas que poden axudar
   en caso de acoso
10. A función do centro e do Consello Escolar
11. Lecturas recomendadas e visualización
12. Referencias e bibliografía

Guía de actuación contra o acoso escolar nos centros educativos comunidad de Madrid

guía de actuación contra o acoso escolar da Comunidade de Madrid.

ÍNDICE
I. INTRODUCIÓN: CONCEPTUALIZACIÓN E CARACTERÍSTICAS DO ACOSO ESCOLAR
QUE É O ACOSO ESCOLAR?
2. MITOS E IDEAS ERRÓNEAS EN TORNO Ao ACOSO ESCOLAR
3. FORMAS DE ACOSO ENTRE IGUAIS
4. QUEN INTERVEÑEN?
4.1. Os agresores
4.2. As vítimas
4.3. As testemuñas
5. CONSECUENCIAS DO ACOSO ESCOLAR
5.1. . Nas vítimas
5.2. . Nos agresores
5.3. . Nas testemuñas
5.4. . No conxunto da comunidade escolar
5.5. Consecuencias penais e civís do acoso escolar
5.5.1. Responsabilidade penal nos supostos de acoso escolar
5.5.2. Responsabilidade civil nos supostos de acoso escolar 
6.      O CIBERBULLYING E O seu IMPACTO NOS CENTROS EDUCATIVOS
6.1. . O contexto dixital
6.2.   Os hábitos dos menores na internet
6.3. . O ciberbullying
6.3.1. Definición
6.3.2. Manifestacións do ciberbullying
6.3.3. Trazos específicos do ciberbullying en relación co acoso presencial
6.4. Os menores e os delitos na internet
6.5. A ciberviolencia por razón de xénero
6.6. Actuacións dos centros educativos para previr o ciberbullying
6.7. Recursos externos
7. LGTBI
7.1. Definicións
7.2. Proceso de Identidade da Orientación Sexual.
7.3. LGTBIfobia
7.3.1. Manifestacións
7.3.2. Dificultades relacionadas coa contorna educativa
7.4. Normativa
7.5. Recursos externos


accede á guía 


II. PREVENCIÓN DO ACOSO ESCOLAR
1. ACTUACIÓNS FORMATIVAS-INFORMATIVAS
2. BOAS PRÁCTICAS
3. FOMENTO DA PARTICIPACIÓN
4. O PLAN DE CONVIVENCIA DO CENTRO
5. O PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
6. MEDIDAS ORGANIZATIVAS
7. ASPECTOS CURRICULARES
8. OUTROS PLANS E PROGRAMAS
9. ESTRUTURAS DE CONVIVENCIA
10. CONCLUSIÓN
III. DETECCIÓN DE ACOSO ESCOLAR E SITUACIÓNS DE RISCO
IV. PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN
INSTRUCIÓNS DE APLICACIÓN
1. Aspectos xerais
2. Secuencia de actuacións
DIAGRAMA DE ACTUACIÓNS
RESUMEN DE CRITERIOS E INDICADORES
ANEXOS:
ANEXO I. a) Notificación ao director/-a ANEXO
I. b) Documento para alumnos
ANEXO II. Documento para a recollida de datos
ANEXO III. Acta de reunión para a toma de decisións
ANEXO IV. a) Plan de intervención unha vez detectado acoso escolar no centro educativo
ANEXO IV. b) Plan de intervención deseñado polo centro de acordo coas propostas que
figuran no anexo IV. a).
ANEXO IV. c) Acta de seguimento do Plan de intervención
ANEXO V. Comunicación dirixida á Fiscalía de Menores
ANEXO VI. Informe ao Director/-a de Área Territorial

ANEXO VII. Modelo de acta de reunión coas familiassábado, 12 de noviembre de 2016

Recomendacións Pais, Nais ante o acoso

A  reacción de moitos pais que se lle informa do acoso do seu fillo, filla a outro compañeiro é a negación.

Nalgúns casos sospeitan da conduta do seu fillo, filla pero non son capaces de afrontalo e botan a culpa á outra parte dicindo que o provocan. 
Noutras ocasións é unha verdadeira sorpresa para os pais, e a negación débese a que non coñecen ao seu fillo e no querer recoñecer que non saben realmente como é.

Pautas para actuar correctamente cando se da esa negación:

Óscar cortijo autor del libro "como prevenir el acoso escolar"
Cando os responsables do colexio citan aos pais para poñerlles ao corrente, «deben acudir e escoitar o sucedido porque na maioría das escolas, se se segue un protocolo rigoroso, a detección deste tipo de comportamentos está moi contrastada antes de comunicalo aos pais"

Enrique pérez presidente de la asociación española de prevención del acoso escolar (AEPAE) afirma que é mellor:
que non xustifiquen nunca a o seu fillo polos seus actos e que lle fagan responsable. É máis efectivo manter unha escoita activa para indagar que é o que ocorreu e por que, deixando que se exprese.
A familia debe investigar as causas que lle levaron ao seu fillo para actuar así, se é por un motivo puntual ou polas circunstancias do menor. Facerlle entender que os seus actos teñen unhas consecuencias, sen olvidar apoialos nestas circunstancias para favorecer o cambio de conduta e actitud.
Os pais, nais deben facerlles ver que lles preocupa moito o sucedido e que van a estar ao seu lado:  
- Fomentando actividades nas que se traballe en equipo.
- Evitando pensamientos agresivos ou violentos.
- Poñendo límites, cando sexa preciso ao seu fillo.
- Deixando que se frustre cando non poida ser o que el queira.
- Practicando a escoita activa, non empregar só monólogos. 
- Escoitando intentando poñernos na pel del, dela.
- Axudandolle a expresar os seus pensamentos, emocións.
- Facendo vivenzas xuntos nas que experimenten emocións positivas e negativas.
- Falando con eles das nosas experienzas na vida e como as fomos afrontando.    Buscando solucións non violentas, asertivas nas nosas relacións cos demais.
- Promovendo actitudes positivas donde o erro é unha oportunidade de aprendizaxe e de superación persoal. 
- Visualizando con el, ela os valores, respecto que vemos nas nosas accións, nas de outras persoas, compañeiros para sentirse ben cun un memo e ser unha persoa mellor na sociedade.


Cando o seu fillo é a víctima
Non estímule o uso da violencia que empeoraría a situación.
Poñerse en contacto co centro educativo para informar do que está pasando.
Favorecer unha escoita aberta, para que comunique todo o que está pasando.
Manter comprensión para que se sinta arropado, evitando a sensación de vergoña que soen adotar os neos, nenas acosados.
Facilitar a expresión de sentimentos e emocións.   
Observar ao seu fillo, filla como durme, apetito, desgana, nerviosismo.
Falar co profesorado para poñer pautas en común de actuación.
Propoñer estratexias asertivas e ensaie con el, ela as respostas .
Manter a calma e actitude de superación desta situación con determinismo.
Favoreza actitudes para desenvolver a  confianza en se mesmo
Reforce valores de crecemento e superación persoal.
Favorecer ambientes e momentos lúdicos, alegres para compensar os momentos máis difíciles que ten que afrontar.
Fixarse no seu estado de ansiedade, para pedir axuda a un profesional.
Lembre que o apoio máis importante é a familia.

enlaces relacionados:
recomendacións pais, nais ante o acoso: promotores pola paz 
artigo abc.es/familia/padres-hijos/abci-hijo-acosa-imposible-
guia para pais e nais CEAPA acoso
vídeo www.hacerfamilia.com