jueves, 25 de mayo de 2017

Avaliar é reflexionar sobre a aprendizaxe


Na orde do 20 de abril do 2106 "Nas sesións de avaliación presididas pola titora levantará unha acta onde consten valoracións e conclusións sobre o nivel de rendemento do grupo e do alumnado e os acordos adoptados". 
orde 9 xullo do 2016  pola que se regula a avaliación e promoción en primaria.

A avaliación do rendemento académico dos estudantes tenderá cara á avaliación continua, entendida como ferramenta de corresponsabilidade educativa, e como un elemento do proceso de ensino-aprendizaxe que informa o estudante sobre o seu proceso de aprendizaxe. resolución da normativa de evaluación do rendemento académico 2011 Xunta de galicia.
Temos que ver a valoración do rendemento nun senso amplo que abarca a todos os elementos do proceso. E para a valoración do rendemento terase en conta sobre todo os progresos do alumno en relación si mesmo, non en relación con un nivel de coñecementos previamente establecido para o grupo.

A maioría dos mestres fan observacións durante a aprendizaxe de como responde o alumno, como interven na aula a diario, se aporta ideas interesantes, significativas, creativas, se mostra interese hacia  a aprendizaxe, esforzase por conseguir pequenos obxectivos, aplica os novos coñecementos, etc. 
Moitos destes items están recollidos nos criterios de avaliación, pero o certo e que seguimos dándolle moito máis importancia a o exame /control que fai en relación aos contidos estudiados.

Cando se fala de Avaliación Formativa (que ten un sentido orientador) falamos de: