LexislaciónCurriculum Primaria Galicia  Decreto 105/2014 do 4 setembro. DOG Nº 171.

Lei de Accesibilidade Galicia  - Lei 10 do 2014 do 3 decembro. DOG nº 241.

Lei Convivencia - Decreto 8/2015 desenvolve a lei 4/2011 do 30 xuño.

Lei de Apoio á Familia e á Convivencia - Lei 3/2011 do 30 xuño. DOG. nº 134.

Lexislación relacionada coa Atención á Diversidade  Lexislación orientadores.

Diario Oficial de Galicia