martes, 4 de noviembre de 2014

Cómo Adaptar un Exame a Alumnos con Necesidades Específicas de Apoio Educativo


Dende a Educación Inclusiva, Santiago Moll, nos explica as características  dun exame para alumnos, alumnas  con necesidades específicas de apoio educativo. Comenta no seu artigo que primeiro faise o exame ordinario e a partir del e cando elabórase a proba adaptada a necesidade do alumno, alumna está sería unha adaptación curricular non significativa.
A diferenza fundamental entre a adaptación non significativa do exame e a adaptación significativa é que mentres na primeira non suprímese currículo, na adaptación significativa si se suprime currículo.                              fai click na imaxe para acceder ao artigo

  • Hai unha menor cantidade de exercicios, dado que se trata de alumnos con algunha dificultade de comprensión e cun ritmo de traballo máis lento. 
  • Adáptanse os enunciados, é dicir, téntase simplificar ao máximo o enunciado e evítase dar máis dunha instrución en cada exercicio. 
  • As definicións están máis pautadas e trátase de que os alumnos vaian poñendo as palabras clave da definición entre varias opcións. Neste caso pódese optar por:                                                                              - Poñer máis conceptos que ocos ten a definición.                                                                            Poñer menos conceptos que ocos ten a definición para que o alumno complétea.
  • Os procedementos adoitan ter un exemplo de como realizar o exercicio, para facilitar a comprensión do alumno. 
  • As preguntas abertas veñen pautadas no enunciado ou a través dun guión previo. 
  • O criterio de faltas de ortografía é máis relaxado que nun exame convencional.